จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน


มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์

:birthday: :birthday: :cake: :birthday: :metal: :cake: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :kiss: :like: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :like: :metal: :birthday: :heart: :cake: :heart: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :like: :birthday: :confetti_ball: :bowtie: :birthday: :cake: :heart: :metal: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน

:birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :blush: :metal: :birthday: :birthday: :like: :birthday: :cake: :confetti_ball: :blush: :like: :bowtie: :heart_eyes: :cake: :birthday: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :metal: :cake: :heart: :heart_eyes: :birthday: :heart: :heart_eyes: :confetti_ball: :cake: :blush: :metal: :birthday: :grin: :heart: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา

:birthday: :birthday: :birthday: :bowtie: :like: :heart: :metal: :heart_eyes: :cake: :blush: :birthday: :kiss: :birthday: :like: :heart: :birthday: :birthday: :cake: :grin: :cake: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :cake: :heart:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี

:cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :metal: :heart: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :cake: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :blush: :blush:

อวยพรด้วย Emotions


Miss.  Reinelda Paez    Fernandez


อวยพรด้วย Emotions