[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS

ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้


[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]    

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
     หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้มภาพ วันที่โพสต์อัลบั้มรูป เวลาที่เปลี่ยนแปลง
No. 16931       ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561 20/06/2561 15:14:54
No. 16930       ฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ 20/06/2561 15:08:26
No. 16928       นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 20/06/2561 13:38:54
No. 16929       นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 20/06/2561 13:38:54
No. 16927       นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 20/06/2561 13:29:22
No. 16926       นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 20/06/2561 10:55:12
No. 16925       ชมรมสแต็ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 20/06/2561 10:25:03

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - EF คืออะไรทำไมถึงสำคัญกับลูกมากกว่า EQ และ IQ  งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน  มิส  วาลียา    บุญมี 14:20:27
 - การขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ  งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ  มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น 10:44:46
 - คำว่า ครู และ กูรู  กลุ่มสาระภาษาไทย  มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ 09:51:29
 - กล่าวคำชมเชยลูกให้ถูกเวลาส่งเสริมการคิดบวก  ระดับชั้น ป.1  มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี 09:18:25
 - 5 ข้อควรรู้ก่อนเริ่ม “กินคลีน” กินไม่ถูกวิธี เสี่ยงร่างพังไม่รู้ตัว  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  มิส  โสภิต    สิงห์มณี 08:54:59
 - เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ “สมาธิสั้น” รับมือได้  งานกิจกรรมนักเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 08:51:09
 - What Are Articles?  กลุ่มครู EP  มิส  กณิกนันต์    ศรเดช 08:39:09
 - ชื่อเรียก วิชาเรียนต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ  งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 07:05:01
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
FAQ ที่ Update ในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพและผลงาน
โรงเรียน จำนวน
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา)
โรงเรียน จำนวน
[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [ กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]