Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน :งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
โครงการ :โครงการ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมเป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2475 โดยมีภราดาซีเมออน ริโคล เป็นอธิการคนแรก ตลอดระยะเวลาที่เปิดทำการสอนและรับใช้สังคมมาเวลา 88 ปี โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดตามนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและได้มีการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมูลนิธิฯ เช่น การจัดอบรมประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน IE การสอบ FSG. การเข้าร่วมส่งการเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ดังนั้นเพื่อแสดงถึงความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯจึงได้จัดทำโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ขึ้นมา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนมีการดำเนินการที่สนับสนุนการบริหารงานของมูลนิธิฯ
   2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาอบรม ทดสอบจากมูลนิธิฯ ได้มีการพัฒนาใน วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนและบุคลากรของ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ทุกกิจกรรม

KPI :
   1. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   2. โรงเรียนมีส่วนร่วมในเครือข่ายการทำงานกับสถาบันและโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯได้รับการพัฒนาในความรู้ ทักษะ วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 6.1 มีการบริหารงานตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว มงฟอร์ต
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.4.1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
    - 4.3.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน /สวัสดิการแก่บุคลากร
    - 5.2.2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1) ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ภายในโรงเรียน
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 6)
ปฏิทินโครงการ (26)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2562 01 ม.ค. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 460 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 430 วัน
01 ก.พ. 2562 08 ก.พ. 2562   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 422 วัน
14 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2563   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** 55 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 341 วัน
14 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2563   D ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 55 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การจัดการเรียนการสอน IE   0   0 *** *** 25 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST   0   0 *** *** 25 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ฯ   0   0 *** *** 25 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 11   11   0 *** *** 25 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 25 วัน
01 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562   D 6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 96 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ(JPIC)   0   0 *** *** 25 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ   0   0 *** *** 25 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 25 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563    รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** 25 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 268 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 128 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   0   0 *** *** 25 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 25 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 25 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 25 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ผู้อำนวยการและตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่16/2561  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่17/2561  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่18/2562  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2562  28 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2562  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมวางพวงหรีด คุณพ่อยงยุทธ ชุมศิลป์ พ่อของนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  21 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2562  4 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหาร ครู และมาสเตอร์ ร่วมประชุมสามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  2 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเสื้อคอกลม 50 *** ***
2    ค่าชุดวอร์ม 50 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ารถรับส่ง อาจารย์นิเทศ 2 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 32 *** ***
3    ค่าอาหารบุฟเฟ่ต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 16 *** ***
4    ค่าอาหาร VIP 10 *** ***
5    ค่าที่พักครูชาวต่างชาติ 10 *** ***
6    การอบรมพัฒนาครูสอน 1 *** ***
7    ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงของครูเข้ารับการอบรม 1 *** ***
8    ค่าดำเนินการจัดสอบของมูลนิธิฯ 1 *** ***
9    ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ 2 *** ***
10    จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ 1 *** ***
11    กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมอบรม กับมูลนิธิฯ 1 *** ***
12    งบประมาณสนับสนุนงานมาตรฐานของมูลนิธิฯ 2,219 *** ***
13    สนับสนุนค่าย 1 *** ***
14    ค่าเดินทาง 3 *** ***
15    ค่าแท็กซี่ 1 *** ***
16    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 3 *** ***
17    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 *** ***
18    ค่าอาหาร 3 *** ***
19    ค่าเบี้ยเลี้ยงภราดา 5 *** ***
20    การทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ 1 *** ***
21    ค่าน้ำดื่ม 20 *** ***
22    ค่าน้ำแข็งหลอด 60 *** ***
23    ค่ายา 10 *** ***
24    ค่ายา 10 *** ***
25    ยาแก้อักเสบ 5 *** ***
26    ผ้าเทปพันข้อ 10 *** ***
27    สเปรย์ชา 2 *** ***
28    ค่าสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 1 *** ***
29    ค่ารถรับส่ง 5 *** ***
30    ค่าชุดแข่งขัน 50 *** ***
31    ค่าถุงเท้า 20 *** ***
32    ค่าปักโลโก้/สกรีนชื่อโรงเรียน 50 *** ***
33    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 50 *** ***
34    ค่าน้ำมันรถตู้ 1 *** ***
35    พนักงานขับรถ (วันธรรมดา) 15 *** ***
36    ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 *** ***
37    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
38    ค่าส่วนกลาง 1 *** ***
39    ค่าอาหาร 50 *** ***
40    ค่าที่พัก 50 *** ***
41    ค่าผ่านด่าน 1 *** ***
42    ค่าน้ำ 300 *** ***
43    ค่ายา 5 *** ***
44    ค่ายา 5 *** ***
45    ยาแก้อักเสบ 5 *** ***
46    ผ้าเทปพันข้อ 5 *** ***
47    ค่าสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารและอาหารกลางวันเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมกองทุนครูเกษียณ วันที่ 1/6/2562 1 *** ***
2    ค่าแพ็คเก็จทัวร์ทัศนศึกษาดูงานของภราดาเศกสรร ณ ประเทศฟินแลนด์ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.ในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 8-16/10/2562 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ จำนวน 6 คนวันที่ 24 - 26/6/2562 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
4    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าแพ็คเก็จทัวร์ของผู้อำนวยการ -8 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 26/7/2562 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการติดตามแนวใหม่ วันที่ 22-23/7/2562 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
7    ครูศิริพรคืนเงินค่าห้องพักเข้าร่วมอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูวันที่22-23/7/2562 -850 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายภราดาพลากรเดินทางไปกรุงเทพฯ วันที่ 20 - 21/7/2562 1 *** ***
9    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟินแลนด์ วันที่ 8-16/10/2562 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายและเบี้ยเลี้ยงเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 1-4/9/2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ 1 *** ***
11    ค่าแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 16/8/2562 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมืองHyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1/2562 โดยจะมีการสอบคัดเลือกวันที่ 31/8/2562 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
13    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งครูสอบชิงทุนมูลนิธิฯ 1 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 17-19/10/2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารปี 2562 วันที่ 9/9/2562 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
17    ค่าน้ำดื่มและลูกแบดมินตันสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 1 *** ***
18    ค่าของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีงานเสกอาคารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม วันที่ 16/9/2562 1 *** ***
19    ค่าน้ำมันรถตู้ จำนวน4 คัน สำหรับเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17 - 19/10/2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 *** ***
20    ค่าน้ำดื่มสำหรับฝึกซ้อมกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
21    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าน้ำมันรถตู้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครู 1 *** ***
22    ครูศิริพรคืนเงินค่าสัมมนาผู้ร่วมบริหารวันที่ 2-4/10/62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1 *** ***
23    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิฯ 1 *** ***
24    ค่ามาลัยกรร่วมแสดงความยินดีพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชการปฎิญาณตนของภราดาสุรสิทธิ์ 1 *** ***
25    ค่าพวงหรีดเคารพศพบิดาคุณเศรษฐ์ ชุมศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21/12/2562 1 *** ***
26    เบิกเงินร่วมทำบุญงานศพบิดาคุณเศรษฐ ชุมศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เ่ก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย 1 *** ***
27    ค่าจัดส่งข้อสอบFSG และFSGST ไปยังมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ 1 *** ***
28    ค่าแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณศิริพงศ์ ไชยวงค์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 1 *** ***
29    ค่าสนับสนุนการแข่งขันแรลลี่การกุศล 1 *** ***
30    อธิการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส วันที่ 11/3 - 15/4/2563 1 *** ***
31    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสนับสนุนการแข่งขันแรลลี่ร.ร.เซนต์หลุยส์ 1 *** ***
32    ค่าของที่ระลึกงานฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และของที่ระลึกมอบให้ดร.อาทิพ 1 *** ***
33    ค่ากระเช้าแก้วที่ระลึก 88 ปี 2 ชุดมอบให้ครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่เกษียณอายุ ในปีการศึกษา 2562 วันที่ 6/3/2563 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
7.1 แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 7.2 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 50,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 959,620 บาท รายจ่ายจริง 808,635 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 50,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 150,985 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 808,635 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ