Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp #8"
หน่วยงาน :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โครงการ :ค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp #8"

หลักการและเหตุผล :
    ภาษาอังกฤษได้รับการกำหนดให้เรียนในทุกระดับชั้นและเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ซึ่ง ในปัจจุบัน ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558เป็นต้นมาและได้มีการกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิก โดยกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ได้บัญญัติเอาไว้ว่า “ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (The working language of ASEAN shall be English) ดังนั้นประเทศที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียนได้ จึงต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบัน มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ได้มีการกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ดังนั้นการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้จะมีทักษะการทำงานในด้านอื่นได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ก็จะทำให้เสียโอกาสในทุกเวทีการแข่งขัน ดังนั้นทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับสาระอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
    3. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้นอกห้องเรียนในบรรยากาศที่สนุกสนาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามสถานการณ์
   2. นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “ Winter Wonder Camp #8” รับลมหนาว จำนวน 200 คน

KPI :
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ “ Winter Wonder Camp #8” ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 2.12 ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - 2.14 ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 2.1.3 พัฒนาทักษะความคิด
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (มิติที่ 3,8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (มิติที่ 5, 6, MEC หน้า 30-31)
ปฏิทินโครงการ (23)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “ Winter Wonder Camp #8”   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 227 วัน
15 ส.ค. 2562 15 ก.ย. 2562   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 196 วัน
01 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายดำเนินโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 120 วัน
01 ก.ย. 2562 09 ก.พ. 2563   D 6.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 49 วัน
01 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562   P 5. ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 150 วัน
01 ก.ย. 2562 09 ก.พ. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 49 วัน
01 ก.ย. 2562 15 พ.ย. 2562   D 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 135 วัน
12 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2562   D 6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 130 วัน
01 พ.ย. 2562 16 พ.ย. 2562   D 6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
06 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563   D 6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
18 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563    6.6 ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “ Winter Wonder Camp #8”   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** 32 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 198 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 44 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp #8"   0   0 *** *** 32 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 32 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 198 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 44 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 1 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 32 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ  1 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ  1 ก.ย. 2562 - 9 ก.พ. 2563
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  12 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  12 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  12 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
 ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียน ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ  1 ก.ย. 2562 - 9 ก.พ. 2563
 ประชุมครูคณะกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ  1 ก.ย. 2562 - 9 ก.พ. 2563
 ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ  1 ก.ย. 2562 - 9 ก.พ. 2563
 ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ  1 ก.ย. 2562 - 9 ก.พ. 2563
 ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8  9 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ  1 ก.ย. 2562 - 9 ก.พ. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้จากค่าลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 200 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าที่พักและอาหาร 230 *** ***
2    ค่าอาหารกลางวัน 250 *** ***
3    ค่ารถปรับอากาศ 4 *** ***
4    ค่ารถบัสปรับอากาศ 4 *** ***
5    ป้ายไวนิล 1 *** ***
6    ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 200 *** ***
7    เกียรติบัตรนักเรียน และครู 230 *** ***
8    ค่าเสื้อค่าย 250 *** ***
9    ของรางวัลการประกวดแฟนซีและฐานกิจกรรม 1 *** ***
10    ค่ารถตำรวจนำขบวน 2 *** ***
11    ค่าบัตรผ่านประตู 200 *** ***
12    ค่าจัดเลี้ยงขอบคุณคณะครู 30 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถามความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 900,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 715,600 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 900,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 715,600 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ