[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากรเลือกกลุ่มภราดา (จำนวน 3 คน)

ภราดา  ดร.เศกสรร    สกนธวัฒน์

0 ปี 8 เดือน
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา

9 ปี 8 เดือน
ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์

1 ปี 8 เดือน

ครูและบุคลากร (จำนวน 163 คน)

มิส  ศศิภรณ์    เถระ

29 ปี 11 เดือน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ

22 ปี 9 เดือน
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์

26 ปี 1 เดือน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว

19 ปี 9 เดือน
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง

28 ปี 4 เดือน
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย

16 ปี 7 เดือน
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี

20 ปี 8 เดือน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์

32 ปี 8 เดือน
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี

29 ปี 5 เดือน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์

19 ปี 3 เดือน
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์

39 ปี 5 เดือน
มิส  ธิดาพร    ทองคำ

17 ปี 9 เดือน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย

36 ปี 7 เดือน
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์

20 ปี 7 เดือน
มิส  สุพัตรา    มหายศ

20 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา

32 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล

32 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ

21 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล

19 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ

20 ปี 8 เดือน
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย

17 ปี 2 เดือน
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์

30 ปี 5 เดือน
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล

20 ปี 7 เดือน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ

18 ปี 0 เดือน
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์

18 ปี 0 เดือน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น

17 ปี 2 เดือน
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข

28 ปี 4 เดือน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ

17 ปี 2 เดือน
มิส  บุษบา    ศุกระศร

29 ปี 5 เดือน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่

20 ปี 2 เดือน
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์

20 ปี 8 เดือน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์

17 ปี 2 เดือน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์

17 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี

27 ปี 8 เดือน
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต

17 ปี 2 เดือน
มิส  วรรณิภา    วันหวัง

17 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์

17 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต

20 ปี 2 เดือน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์

29 ปี 5 เดือน
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ

32 ปี 5 เดือน
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ

25 ปี 10 เดือน
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู

31 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ

16 ปี 7 เดือน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์

29 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง

16 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี

26 ปี 5 เดือน
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์

20 ปี 9 เดือน
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ

40 ปี 5 เดือน
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู

18 ปี 0 เดือน
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์

20 ปี 3 เดือน
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง

23 ปี 5 เดือน
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์

21 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ

24 ปี 5 เดือน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์

21 ปี 10 เดือน
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ

28 ปี 9 เดือน
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง

31 ปี 10 เดือน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน

27 ปี 4 เดือน
มิส  จิดาภา    แสงประดับ

27 ปี 7 เดือน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู

25 ปี 1 เดือน
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง

16 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร

18 ปี 0 เดือน
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข

16 ปี 7 เดือน
มิส  นิภา    ฟองผล

18 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล

20 ปี 2 เดือน
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์

15 ปี 1 เดือน
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์

15 ปี 1 เดือน
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์

16 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์

19 ปี 4 เดือน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี

15 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์

16 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ

16 ปี 8 เดือน
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร

15 ปี 8 เดือน
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์

15 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้

16 ปี 8 เดือน
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร

16 ปี 8 เดือน
มิส  อัมพร    พิมพิสาร

16 ปี 8 เดือน
มิส  อุไร    ชัยคำวัง

15 ปี 6 เดือน
มิส  พีวรา    สอาดล้วน

14 ปี 9 เดือน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์

14 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส

14 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา

14 ปี 7 เดือน
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์

13 ปี 2 เดือน
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี

13 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ

13 ปี 2 เดือน
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล

12 ปี 11 เดือน
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล

12 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ

12 ปี 10 เดือน
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน

11 ปี 10 เดือน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์

11 ปี 9 เดือน
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร

11 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช

11 ปี 5 เดือน
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ

11 ปี 4 เดือน
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ

11 ปี 2 เดือน
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ

10 ปี 10 เดือน
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ

10 ปี 9 เดือน
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา

10 ปี 8 เดือน
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง

9 ปี 3 เดือน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์

9 ปี 4 เดือน
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม

9 ปี 1 เดือน
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง

9 ปี 6 เดือน
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ

8 ปี 11 เดือน
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์

8 ปี 8 เดือน
มิส  เกษสุดา    คำลุน

8 ปี 7 เดือน
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา

8 ปี 5 เดือน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว

8 ปี 5 เดือน
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน

8 ปี 2 เดือน
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา

8 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา

7 ปี 10 เดือน
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ

7 ปี 8 เดือน
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา

7 ปี 8 เดือน
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์

7 ปี 7 เดือน
มิส  ประมวล    พวงสี

7 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา

7 ปี 4 เดือน
มิส  กิติยา    อารักษ์

7 ปี 1 เดือน
มิส  อรวรรณ    สินารุณ

7 ปี 0 เดือน
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์

7 ปี 0 เดือน
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า

6 ปี 8 เดือน
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์

6 ปี 8 เดือน
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ

6 ปี 8 เดือน
มิส  ชญาณิศา    คันธวงค์

6 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร

6 ปี 7 เดือน
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม

6 ปี 7 เดือน
มิส  เกศวดี    แก้วศรี

6 ปี 7 เดือน
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี

6 ปี 6 เดือน
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์

6 ปี 4 เดือน
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋

6 ปี 4 เดือน
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล

6 ปี 3 เดือน
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย

6 ปี 0 เดือน
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์

6 ปี 0 เดือน
มิส  รสสริน    มงคลเทพ

5 ปี 11 เดือน
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่

5 ปี 8 เดือน
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น

5 ปี 8 เดือน
มิส  รินลษา    เจริญสุข

5 ปี 6 เดือน
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น

5 ปี 6 เดือน
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร

5 ปี 4 เดือน
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง

5 ปี 1 เดือน
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ

5 ปี 0 เดือน
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล

5 ปี 0 เดือน
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที

4 ปี 8 เดือน
มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู

4 ปี 8 เดือน
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว

4 ปี 7 เดือน
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ

4 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร

4 ปี 6 เดือน
มิส  นฤมล    ภักดี

4 ปี 5 เดือน
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี

4 ปี 5 เดือน
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน

4 ปี 5 เดือน
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี

4 ปี 5 เดือน
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์

4 ปี 0 เดือน
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ

3 ปี 8 เดือน
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม

3 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่

3 ปี 7 เดือน
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์

3 ปี 7 เดือน
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา

3 ปี 6 เดือน
มิส  อารุณี    ลากตา

3 ปี 4 เดือน
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ

3 ปี 0 เดือน
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ

2 ปี 8 เดือน
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่

2 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล

2 ปี 6 เดือน
มิส  กนกวรรณ    สายมา

2 ปี 5 เดือน
มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้

1 ปี 11 เดือน
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน

1 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม

1 ปี 4 เดือน
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร

1 ปี 3 เดือน

ครูต่างชาติ (จำนวน 35 คน)

Mr.  Angelito Yutuc Yutuc    

18 ปี 7 เดือน
Miss.  Mary Jean Yunting Celestial    

12 ปี 7 เดือน
Miss.  Janice Yunting Celestial    

9 ปี 6 เดือน
Miss.  Irene Legaspi Panes    

9 ปี 6 เดือน
Mr.  Raymond Ong Samporna    

9 ปี 6 เดือน
Miss.  Arlyn Agravante    Dingcong

8 ปี 8 เดือน
Miss.  Rowena Espanol Degino    

8 ปี 8 เดือน
Mr.  Porferio Sarong Canda    

8 ปี 7 เดือน
Mr.  Lawrence Francisco Manalo    

8 ปี 3 เดือน
Mr.  Raymond Sandimas Ancog    

7 ปี 7 เดือน
Mr.  Jason Yunting Celestial    

7 ปี 7 เดือน
Miss.  Aileen Tagalawan Dumagan    

6 ปี 3 เดือน
Miss.  Janine Yunting Celestial    

5 ปี 4 เดือน
Mrs.  Marian Capispisan Delas Armas    

5 ปี 0 เดือน
Mr.  Russell John Ramos    Micumao

3 ปี 4 เดือน
 Miss Nikita Louise    Morton

3 ปี 2 เดือน
Mr.  Fedel Rey Almia    Orellano

2 ปี 3 เดือน
Miss.  Ladylide Alcuizar    Laurel

2 ปี 0 เดือน
Miss.  LI    AIJUAN

1 ปี 11 เดือน
Miss.  Diann Paez     Fernandez

1 ปี 7 เดือน
Miss.  Yumika    Ono

1 ปี 5 เดือน
Miss.  Claire Elizabeth    North

1 ปี 5 เดือน
Mr.  Michael Steven    Glaser

1 ปี 3 เดือน
Mr.  Alexander Charles    Spangler

0 ปี 10 เดือน
Miss.  Lucia Garcia    Argudo

0 ปี 10 เดือน
Miss.  Shiaren Briones    Macaya

0 ปี 8 เดือน
Mr.  Val Ilarcosa    Sialsa

0 ปี 8 เดือน
Miss.  Reinelda Paez    Fernandez

0 ปี 8 เดือน
Mr.  Jay Alexander Hinckley    Little

0 ปี 8 เดือน
Mr.  Simon Jon    Dean

0 ปี 7 เดือน
Miss.  Ma. Kharel Sombilon    Franco

0 ปี 7 เดือน
Mr.  Carl Andrew    Allinson

0 ปี 6 เดือน
Miss.  Selina    Rae

0 ปี 6 เดือน
Miss.  Anna    Marie Morton

0 ปี 3 เดือน
Miss.  Morgan Rae    Whitaker

0 ปี 0 เดือน

ครูและบุคลากรทดลองงาน (จำนวน 0 คน)


ครูและบุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 24 คน)

มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร

19 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร

51 ปี 8 เดือน
มิส  Chuchi Gabay Agustilo    

9 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  สงกรานต์    กวงคำ

2 ปี 2 เดือน
มิส  จิตราพร    ซื่อธานุวงศ์

1 ปี 7 เดือน
มิส  ญาดา    หมื่นตาบุตร

1 ปี 1 เดือน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ

0 ปี 10 เดือน
มิส  นภัสวรรณ    กุญแจนาค

0 ปี 10 เดือน
มิส  รัตติกาล    สำเนียง

0 ปี 8 เดือน
มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว

0 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ณัฐนันท์    สุภาวะ

0 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  วิศรุต    ชอบชื่น

0 ปี 9 เดือน
มิส  พัทยา    คลังวิเชียร

0 ปี 8 เดือน
มิส  สุพิชญา    ใจแก้ว

0 ปี 7 เดือน
มิส  เกศรินทร์    เงาแดง

0 ปี 6 เดือน
มิส  วรรณนิภา    กันทะมูล

0 ปี 4 เดือน
มิส  กนก    ทรรทรานนท์

12 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข

7 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ชุมพล    ชาญณรงค์

12 ปี 8 เดือน
มิส  ปภาพร    หวังวิศวาวิทย์

11 ปี 8 เดือน
มิส  ณัฐธิดา    เจริญทรัพย์

7 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    แย้มสำรวล

12 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  นนท์    สิริภาคิไนย

0 ปี 7 เดือน
มาสเตอร์  พีรพัฒน์    ประกอบกิจ

0 ปี 7 เดือน

นักการและพนักงาน (จำนวน 75 คน)

นาย  อุดม    ต๊ะลือ

32 ปี 8 เดือน
นาง  สายทอง    ชัยคำวัง

31 ปี 8 เดือน
นาย  บุญถึง    พวงมาลัย

30 ปี 8 เดือน
นาย  ชาญวิทย์    บุญวิจิตร

26 ปี 8 เดือน
นาย  จรัส คำเพียง    

24 ปี 8 เดือน
นาย  บุญเพ็ง    แก้วแย้ม

24 ปี 8 เดือน
นาย  กัมพล    ขันธุ์แก้ว

22 ปี 8 เดือน
นาง  จิรพันธ์    ประอินทร์

22 ปี 8 เดือน
นาย  สมศักดิ์    ศรีคำมา

20 ปี 8 เดือน
นาง  จันทร์    สิงห์ทอง

15 ปี 8 เดือน
นาย  ดิเรก    คำใจ

14 ปี 8 เดือน
นาย  ซอเบต๊ะ    ลุงแสง

14 ปี 8 เดือน
นาย  ซานห่านโม    คำดี

14 ปี 8 เดือน
นาง  ทวย    ลุงแสง

14 ปี 8 เดือน
นาย  จ๋อม    อนุรักษ์ป่าดง

11 ปี 8 เดือน
นาย  เจริญ    จตุรงค์เดโชชัย

10 ปี 8 เดือน
นาย  นพคุณ    นันตา

9 ปี 8 เดือน
นาง  น้ำฝน    อินทนนท์

9 ปี 8 เดือน
นาย  จิ่ง    สีรุ้ง

6 ปี 5 เดือน
นาง  บัวแก้ว    สีรุ้ง

6 ปี 5 เดือน
นาง  บัวบาน    แสนเจริญ

6 ปี 0 เดือน
นาย  ธนวัฒน์    วรภัคพศวัต

5 ปี 9 เดือน
นาย  อิทธิพล    สิทธิราช

4 ปี 7 เดือน
นาย  พิชัย    ผดุงวงศ์

3 ปี 11 เดือน
นาย  สมชาย    ยอทู

3 ปี 5 เดือน
น.ส.  หน้อย    ลุงช่วย

2 ปี 9 เดือน
นาย  ณัฐรพล    จอวา

2 ปี 6 เดือน
นาย  ยงยุทธ    เชิงบรรพต

2 ปี 6 เดือน
นาย  สัมพันธ์    ชมหอม

1 ปี 8 เดือน
น.ส.  สุกัญญา    แซ่ลี้

0 ปี 10 เดือน
นาย  เสาร์แก้ว    อินธนู

0 ปี 8 เดือน
นาย  นพชัย    สันติภาพพงศ์ไพร

0 ปี 8 เดือน
นาย  ไพฑูรย์    ลุงส่วย

0 ปี 7 เดือน
นาย  ธนากร    ตันศิริ

4 ปี 0 เดือน
นาง  ข่อง    ์NAN KOUNG

0 ปี 5 เดือน
นาย  ดำรงค์    เปรมประทีปกร

0 ปี 5 เดือน
นาย  สุรชาติ    จอวา

0 ปี 5 เดือน
น.ส.  อุมาพร    น้อยพันธ์

0 ปี 4 เดือน
นาง  พิณ    แก้วแย้ม

0 ปี 7 เดือน
นาง  อุษา    ขันธุ์แก้ว

0 ปี 7 เดือน
นาย  ชลธี    วิเชียร

0 ปี 2 เดือน
น.ส.  ภิญโญ    แสงบังเงิน

29 ปี 8 เดือน
นาง  อัมพร    ตุ่นคำ

29 ปี 8 เดือน
นาง  ประทุมมา    หอมอาจ

28 ปี 8 เดือน
นาง  ลัดดา    ลำดวน

28 ปี 8 เดือน
นาง  สมพิศ    จันทร์หอม

27 ปี 8 เดือน
น.ส.  ราตรี    หินคำ

24 ปี 8 เดือน
นาง  เครือวัน    ดวงสว่าง

21 ปี 8 เดือน
น.ส.  จิตรา    ตั๋นคำเมือง

22 ปี 8 เดือน
น.ส.  แดง    หอมยมณ์

21 ปี 8 เดือน
นาง  บังอร    หอมมี

21 ปี 8 เดือน
น.ส.  สุนีย์    หินยมณ์

21 ปี 8 เดือน
นาง  รัชนี    เจริญศิลป์

20 ปี 8 เดือน
นาง  ราตรี    ชุมภูทิพย์

20 ปี 8 เดือน
นาง  จันทร์จิรา    คำอ่อน

19 ปี 8 เดือน
นาง  อัมพร    หินยมณ์

19 ปี 8 เดือน
น.ส.  นิภา    หอมอาด

17 ปี 8 เดือน
น.ส.  ประกาย    กัณทะวงค์

17 ปี 8 เดือน
นาง  เพ็ญพรรค    ศรีวงค์

17 ปี 8 เดือน
นาง  ศรีพรรณ์    จันทร์ผ่อง

17 ปี 8 เดือน
นาง  สายทอง    สมบูรณ์ชัย

17 ปี 8 เดือน
นาง  อรุณศรี    ยอดประชัน

17 ปี 8 เดือน
น.ส.  สมบูรณ์    ชัยมณี

6 ปี 8 เดือน
นาง  นิตยา    ริทู

12 ปี 8 เดือน
นาง  พัชรินทร์    จันทร์ธรรม

11 ปี 8 เดือน
นาย  กันธิ    น้อยพาน

5 ปี 3 เดือน
นาย  ชูชาติ    ปันจันทร์

4 ปี 7 เดือน
นาง  เพ็ญนภา    มโนวอน

4 ปี 3 เดือน
น.ส.  อัจฉรา    มั่นคง

3 ปี 6 เดือน
นาย  ทวีชัย    เตโม

2 ปี 9 เดือน
นาย  สิทธิพงษ์    จอวา

2 ปี 0 เดือน
น.ส.  บุญธิดา    พิทักษ์ชลธี

1 ปี 9 เดือน
น.ส.  สุชาดา    ลำดวน

1 ปี 2 เดือน
นาง  ยุพิน    ไชยวงค์

0 ปี 8 เดือน
นาง  ศรีนวล    ศรีวรรณ์

0 ปี 8 เดือน