[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม


ภราดา (จำนวน 3 คน)


ภราดา  ดร.เศกสรร    สกนธวัฒน์
0 ปี 5 เดือน

ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
9 ปี 5 เดือน

ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์
1 ปี 5 เดือน

ครูและบุคลากร (จำนวน 160 คน)


มิส  ศศิภรณ์    เถระ
29 ปี 8 เดือน

มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
22 ปี 6 เดือน

มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
25 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
19 ปี 6 เดือน

มิส  พรฤดี    จันทร์สอง
28 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
16 ปี 4 เดือน

มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
20 ปี 5 เดือน

มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
32 ปี 5 เดือน

มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
29 ปี 2 เดือน

มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
19 ปี 0 เดือน

มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์
39 ปี 2 เดือน

มิส  ธิดาพร    ทองคำ
17 ปี 6 เดือน

มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
36 ปี 4 เดือน

มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
20 ปี 4 เดือน

มิส  สุพัตรา    มหายศ
19 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา
32 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
32 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ
20 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
19 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
20 ปี 5 เดือน

มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
16 ปี 11 เดือน

มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
30 ปี 2 เดือน

มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
20 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
17 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์
17 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
16 ปี 11 เดือน

มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
28 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
16 ปี 11 เดือน

มิส  บุษบา    ศุกระศร
29 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
19 ปี 11 เดือน

มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์
20 ปี 5 เดือน

มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
16 ปี 11 เดือน

มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
17 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
27 ปี 5 เดือน

มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต
16 ปี 11 เดือน

มิส  วรรณิภา    วันหวัง
17 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
16 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
19 ปี 11 เดือน

มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
29 ปี 2 เดือน

มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
32 ปี 2 เดือน

มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
25 ปี 7 เดือน

มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
31 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
16 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
29 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
16 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
26 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
20 ปี 6 เดือน

มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
40 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
17 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
20 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
23 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
21 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
24 ปี 2 เดือน

มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
21 ปี 7 เดือน

มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
28 ปี 6 เดือน

มิส  สุภาภรณ์    กำลัง
31 ปี 7 เดือน

มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน
27 ปี 1 เดือน

มิส  จิดาภา    แสงประดับ
27 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
24 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
16 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร
17 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
16 ปี 4 เดือน

มิส  นิภา    ฟองผล
18 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
19 ปี 11 เดือน

มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
14 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์
14 ปี 10 เดือน

มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
16 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
19 ปี 1 เดือน

มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
15 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
16 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
16 ปี 5 เดือน

มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
15 ปี 5 เดือน

มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
15 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
16 ปี 5 เดือน

มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร
16 ปี 5 เดือน

มิส  อัมพร    พิมพิสาร
16 ปี 5 เดือน

มิส  อุไร    ชัยคำวัง
15 ปี 3 เดือน

มิส  พีวรา    สอาดล้วน
14 ปี 6 เดือน

มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
14 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
14 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
14 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
12 ปี 11 เดือน

มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี
12 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
12 ปี 11 เดือน

มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
12 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
12 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
12 ปี 7 เดือน

มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
11 ปี 7 เดือน

มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
11 ปี 6 เดือน

มิส  ปวีณา    วิจิตรพร
11 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
11 ปี 2 เดือน

มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ
11 ปี 1 เดือน

มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ
10 ปี 11 เดือน

มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ
10 ปี 7 เดือน

มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ
10 ปี 6 เดือน

มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
10 ปี 5 เดือน

มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
9 ปี 0 เดือน

มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
9 ปี 1 เดือน

มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
8 ปี 10 เดือน

มิส  ธนาภา    ปาจุวัง
9 ปี 3 เดือน

มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ
8 ปี 8 เดือน

มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์
8 ปี 5 เดือน

มิส  เกษสุดา    คำลุน
8 ปี 4 เดือน

มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
8 ปี 2 เดือน

มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
8 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
7 ปี 11 เดือน

มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
7 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา
7 ปี 7 เดือน

มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
7 ปี 5 เดือน

มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา
7 ปี 5 เดือน

มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
7 ปี 4 เดือน

มิส  ประมวล    พวงสี
7 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
7 ปี 1 เดือน

มิส  กิติยา    อารักษ์
6 ปี 10 เดือน

มิส  อรวรรณ    สินารุณ
6 ปี 9 เดือน

มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
6 ปี 9 เดือน

มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า
6 ปี 5 เดือน

มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
6 ปี 5 เดือน

มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
6 ปี 5 เดือน

มิส  ชญาณิศา    คันธวงค์
6 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
6 ปี 4 เดือน

มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
6 ปี 4 เดือน

มิส  เกศวดี    แก้วศรี
6 ปี 4 เดือน

มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี
6 ปี 3 เดือน

มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
6 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋
6 ปี 1 เดือน

มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
6 ปี 0 เดือน

มิส  ธิดาพร    ดอนไชย
5 ปี 9 เดือน

มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์
5 ปี 9 เดือน

มิส  รสสริน    มงคลเทพ
5 ปี 8 เดือน

มิส  นันทิยา    ไทยใหม่
5 ปี 5 เดือน

มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
5 ปี 5 เดือน

มิส  รินลษา    เจริญสุข
5 ปี 3 เดือน

มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น
5 ปี 3 เดือน

มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร
5 ปี 1 เดือน

มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง
4 ปี 10 เดือน

มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ
4 ปี 9 เดือน

มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล
4 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที
4 ปี 5 เดือน

มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู
4 ปี 5 เดือน

มิส  ดารารัตน์    คำมาไว
4 ปี 4 เดือน

มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
4 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
4 ปี 3 เดือน

มิส  นฤมล    ภักดี
4 ปี 2 เดือน

มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
4 ปี 2 เดือน

มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน
4 ปี 2 เดือน

มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
4 ปี 2 เดือน

มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์
3 ปี 9 เดือน

มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ
3 ปี 5 เดือน

มิส  วรารัตน์    ขาวงาม
3 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
3 ปี 4 เดือน

มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์
3 ปี 4 เดือน

มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา
3 ปี 3 เดือน

มิส  อารุณี    ลากตา
3 ปี 1 เดือน

มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ
2 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ
2 ปี 5 เดือน

มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
2 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล
2 ปี 3 เดือน

มิส  กนกวรรณ    สายมา
2 ปี 2 เดือน

มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้
1 ปี 8 เดือน

ครูต่างชาติ (จำนวน 35 คน)


Mr.  Angelito Yutuc Yutuc    
18 ปี 4 เดือน

Miss.  Mary Jean Yunting Celestial    
12 ปี 4 เดือน

Miss.  Janice Yunting Celestial    
9 ปี 3 เดือน

Miss.  Irene Legaspi Panes    
9 ปี 3 เดือน

Mr.  Raymond Ong Samporna    
9 ปี 3 เดือน

Miss.  Arlyn Agravante    Dingcong
8 ปี 5 เดือน

Miss.  Rowena Espanol Degino    
8 ปี 5 เดือน

Mr.  Porferio Sarong Canda    
8 ปี 4 เดือน

Mr.  Lawrence Francisco Manalo    
8 ปี 0 เดือน

Mr.  Raymond Sandimas Ancog    
7 ปี 4 เดือน

Mr.  Jason Yunting Celestial    
7 ปี 4 เดือน

Miss.  Aileen Tagalawan Dumagan    
6 ปี 0 เดือน

Miss.  Janine Yunting Celestial    
5 ปี 1 เดือน

Mrs.  Marian Capispisan Delas Armas    
4 ปี 9 เดือน

Mr.  Russell John Ramos    Micumao
3 ปี 1 เดือน

 Miss Nikita Louise    Morton
2 ปี 11 เดือน

Mr.  Fedel Rey Almia    Orellano
2 ปี 0 เดือน

Miss.  Ladylide Alcuizar    Laurel
1 ปี 9 เดือน

Miss.  LI    AIJUAN
1 ปี 8 เดือน

Miss.  Diann Paez     Fernandez
1 ปี 4 เดือน

Miss.  Yumika    Ono
1 ปี 2 เดือน

Miss.  Claire Elizabeth    North
1 ปี 2 เดือน

Mr.  Michael Steven    Glaser
1 ปี 0 เดือน

Mr.  Alexander Charles    Spangler
0 ปี 7 เดือน

Miss.  Lucia Garcia    Argudo
0 ปี 7 เดือน

Miss.  Shiaren Briones    Macaya
0 ปี 5 เดือน

Mr.  Val Ilarcosa    Sialsa
0 ปี 5 เดือน

Miss.  Reinelda Paez    Fernandez
0 ปี 5 เดือน

Mr.  Jay Alexander Hinckley    Little
0 ปี 5 เดือน

Mr.  Simon Jon    Dean
0 ปี 4 เดือน

Miss.  Ma. Kharel Sombilon    Franco
0 ปี 4 เดือน

Mr.  Carl Andrew    Allinson
0 ปี 3 เดือน

Miss.  Selina    Rae
0 ปี 3 เดือน

Mr.  Adam Robert    Jones
0 ปี 3 เดือน

Miss.  Anna    Marie Morton
0 ปี 0 เดือน

ครูและบุคลากรทดลองงาน (จำนวน 2 คน)


มิส  เกศรินทร์    เงาแดง
0 ปี 3 เดือน

มิส  วรรณนิภา    กันทะมูล
0 ปี 1 เดือน

ครูและบุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 25 คน)


มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
19 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร
51 ปี 5 เดือน

มิส  Chuchi Gabay Agustilo    
9 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  สงกรานต์    กวงคำ
1 ปี 11 เดือน

มิส  จิตราพร    ซื่อธานุวงศ์
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน
1 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
1 ปี 1 เดือน

มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร
1 ปี 0 เดือน

มิส  ญาดา    หมื่นตาบุตร
0 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ
0 ปี 7 เดือน

มิส  นภัสวรรณ    กุญแจนาค
0 ปี 7 เดือน

มิส  รัตติกาล    สำเนียง
0 ปี 5 เดือน

มิส  ณิชกานต์    ดวงแก้ว
0 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ณัฐนันท์    สุภาวะ
0 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  วิศรุต    ชอบชื่น
0 ปี 6 เดือน

มิส  พัทยา    คลังวิเชียร
0 ปี 5 เดือน

มิส  สุพิชญา    ใจแก้ว
0 ปี 4 เดือน

มิส  กนก    ทรรทรานนท์
12 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
7 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ชุมพล    ชาญณรงค์
12 ปี 5 เดือน

มิส  ปภาพร    หวังวิศวาวิทย์
11 ปี 5 เดือน

มิส  ณัฐธิดา    เจริญทรัพย์
7 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ธวัชชัย    แย้มสำรวล
12 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  นนท์    สิริภาคิไนย
0 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  พีรพัฒน์    ประกอบกิจ
0 ปี 4 เดือน

นักการและพนักงาน (จำนวน 72 คน)


นาย  อุดม    ต๊ะลือ
32 ปี 5 เดือน

นาง  สายทอง    ชัยคำวัง
31 ปี 5 เดือน

นาย  บุญถึง    พวงมาลัย
30 ปี 5 เดือน

นาย  ชาญวิทย์    บุญวิจิตร
26 ปี 5 เดือน

นาย  จรัส คำเพียง    
24 ปี 5 เดือน

นาย  บุญเพ็ง    แก้วแย้ม
24 ปี 5 เดือน

นาย  กัมพล    ขันธุ์แก้ว
22 ปี 5 เดือน

นาง  จิรพันธ์    ประอินทร์
22 ปี 5 เดือน

นาย  สมศักดิ์    ศรีคำมา
20 ปี 5 เดือน

นาง  จันทร์    สิงห์ทอง
15 ปี 5 เดือน

นาย  ดิเรก    คำใจ
14 ปี 5 เดือน

นาย  ซอเบต๊ะ    ลุงแสง
14 ปี 5 เดือน

นาย  ซานห่านโม    คำดี
14 ปี 5 เดือน

นาง  ทวย    ลุงแสง
14 ปี 5 เดือน

นาย  จ๋อม    อนุรักษ์ป่าดง
11 ปี 5 เดือน

นาย  เจริญ    จตุรงค์เดโชชัย
10 ปี 5 เดือน

นาย  นพคุณ    นันตา
9 ปี 5 เดือน

นาง  น้ำฝน    อินทนนท์
9 ปี 5 เดือน

นาย  จิ่ง    สีรุ้ง
6 ปี 2 เดือน

นาง  บัวแก้ว    สีรุ้ง
6 ปี 2 เดือน

นาง  บัวบาน    แสนเจริญ
5 ปี 9 เดือน

นาย  ธนวัฒน์    วรภัคพศวัต
5 ปี 6 เดือน

นาย  อิทธิพล    สิทธิราช
4 ปี 4 เดือน

นาย  พิชัย    ผดุงวงศ์
3 ปี 8 เดือน

นาย  สมชาย    ยอทู
3 ปี 2 เดือน

น.ส.  หน้อย    ลุงช่วย
2 ปี 6 เดือน

นาย  ณัฐรพล    จอวา
2 ปี 3 เดือน

นาย  ยงยุทธ    เชิงบรรพต
2 ปี 3 เดือน

นาย  สัมพันธ์    ชมหอม
1 ปี 5 เดือน

น.ส.  สุกัญญา    แซ่ลี้
0 ปี 7 เดือน

นาย  เสาร์แก้ว    อินธนู
0 ปี 5 เดือน

นาย  นพชัย    สันติภาพพงศ์ไพร
0 ปี 5 เดือน

นาย  ไพฑูรย์    ลุงส่วย
0 ปี 4 เดือน

นาย  ธนากร    ตันศิริ
3 ปี 9 เดือน

นาง  ข่อง    ์NAN KOUNG
0 ปี 2 เดือน

นาย  ดำรงค์    เปรมประทีปกร
0 ปี 2 เดือน

นาย  สุรชาติ    จอวา
0 ปี 2 เดือน

น.ส.  อุมาพร    น้อยพันธ์
0 ปี 1 เดือน

น.ส.  ภิญโญ    แสงบังเงิน
29 ปี 5 เดือน

นาง  อัมพร    ตุ่นคำ
29 ปี 5 เดือน

นาง  ประทุมมา    หอมอาจ
28 ปี 5 เดือน

นาง  ลัดดา    ลำดวน
28 ปี 5 เดือน

นาง  สมพิศ    จันทร์หอม
27 ปี 5 เดือน

น.ส.  ราตรี    หินคำ
24 ปี 5 เดือน

นาง  เครือวัน    ดวงสว่าง
21 ปี 5 เดือน

น.ส.  จิตรา    ตั๋นคำเมือง
22 ปี 5 เดือน

น.ส.  แดง    หอมยมณ์
21 ปี 5 เดือน

นาง  บังอร    หอมมี
21 ปี 5 เดือน

น.ส.  สุนีย์    หินยมณ์
21 ปี 5 เดือน

นาง  รัชนี    เจริญศิลป์
20 ปี 5 เดือน

นาง  ราตรี    ชุมภูทิพย์
20 ปี 5 เดือน

นาง  จันทร์จิรา    คำอ่อน
19 ปี 5 เดือน

นาง  อัมพร    หินยมณ์
19 ปี 5 เดือน

น.ส.  นิภา    หอมอาด
17 ปี 5 เดือน

น.ส.  ประกาย    กัณทะวงค์
17 ปี 5 เดือน

นาง  เพ็ญพรรค    ศรีวงค์
17 ปี 5 เดือน

นาง  ศรีพรรณ์    จันทร์ผ่อง
17 ปี 5 เดือน

นาง  สายทอง    สมบูรณ์ชัย
17 ปี 5 เดือน

นาง  อรุณศรี    ยอดประชัน
17 ปี 5 เดือน

น.ส.  สมบูรณ์    ชัยมณี
6 ปี 5 เดือน

นาง  นิตยา    ริทู
12 ปี 5 เดือน

นาง  พัชรินทร์    จันทร์ธรรม
11 ปี 5 เดือน

นาย  กันธิ    น้อยพาน
5 ปี 0 เดือน

นาย  ชูชาติ    ปันจันทร์
4 ปี 4 เดือน

นาง  เพ็ญนภา    มโนวอน
4 ปี 0 เดือน

น.ส.  อัจฉรา    มั่นคง
3 ปี 3 เดือน

นาย  ทวีชัย    เตโม
2 ปี 6 เดือน

นาย  สิทธิพงษ์    จอวา
1 ปี 9 เดือน

น.ส.  บุญธิดา    พิทักษ์ชลธี
1 ปี 6 เดือน

น.ส.  สุชาดา    ลำดวน
0 ปี 11 เดือน

นาง  ยุพิน    ไชยวงค์
0 ปี 5 เดือน

นาง  ศรีนวล    ศรีวรรณ์
0 ปี 5 เดือน