Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ  งานประจำปี Montfort Variety Education 2016 “Let’s Go Green” (อัลบั้ม1) 09/02/60 51  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       8 มี.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2  มิส  ประมวล    พวงสี  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 26  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       3 พ.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มิส  ประมวล    พวงสี  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 27  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       3 พ.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4  มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม  สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 11/05/60 38  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       21 พ.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5  มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม  สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 11/05/60 37  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       21 พ.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6  มิส  กนก    ทรรทรานนท์  ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 (ชมรมเครื่องสายตะวันตก ป.1 – ป.3) -  มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน   มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน 23 พ.ค. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7  ภราดา  ศุภฤกษ์    สิงหพันธ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)  พิธีไหว้ครู 40  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       30 พ.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8  มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ  กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6 110  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       11 มิ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9  มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ  พิธีไหว้ครู 104  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       21 มิ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10  มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ  พิธีไหว้ครู -  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       21 มิ.ย. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11  มิส  นันทิยา    ไทยใหม่  ประชุมครูชาวต่างชาติ ครั้งที่ 2/2559 40  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       21 ก.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)  การแข่งขันฟุตบอล ทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยVSทีมอาวุโสสโมสรเจแอลเชียงใหม่ ยูไนเต็ด -  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       12 ก.ย. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน -  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       1 ก.พ. 2561 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร  เเข่งวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       26 มิ.ย. 2561 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รางวัลในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 -  มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่         (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543) ,       9 ต.ค. 2561 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16  มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา  กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 51  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา         (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543) ,       15 พ.ย. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์   ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 -  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ,       1 เม.ย. 2562 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18  มาสเตอร์  วิศรุต    ชอบชื่น  ฝึกจิต ภาวนา สมาธิ 11  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ,       18 ก.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19  มาสเตอร์  วิศรุต    ชอบชื่น  การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ -  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน ,       18 ก.ค. 2562 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า |<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)