Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18851 : ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2562 โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดประกวดผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด มีดังนี้
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หัวข้อ มงฟอร์ตร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
 
ชนะเลิศ  เด็กหญิงณิชาภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง ป.1/1 เลขที่ 16
 
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงชัญญาภัส สุภาคำ ป.1/2 เลขที่ 9
 
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงฌนิชสา ชัยมงคล ป.1/1 เลขที่ 7
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการแยกขยะให้ถูกที่ หัวข้อ MCP ร่วมใจ แยกขยะให้ถูกที่
 
ชนะเลิศ  เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 เลขที่ 3
 
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.2/4 เลขที่ 26
 
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ป.2/1 เลขที่ 6
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดวาดภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หัวข้อ GO GREEN  Love Your Environment
 
ชนะเลิศ  เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.3/2 เลขที่ 18
 
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงกัณต์ฤทัย เพชรสำลี ป.3/8 เลขที่ 3
 
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงปภัสสร วุฒิเจริญ ป.3/5 เลขที่ 17
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ World Environment Day
 
ชนะเลิศ  เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ป.4/6 เลขที่ 45
 
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงพิชญาพร วงค์ติ๊บ ป.4/2 เลขที่ 24
 
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.4/7 เลขที่ 11
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพและบอกประโยชน์พืชสมุนไพร หัวข้อ พืชสมุนไพรโครงการหลวง
 
ชนะเลิศ  เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร ป.5/7 เลขที่ 7
 
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.5/9 เลขที่ 6
 
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กชายนภ นิมมานเหมินท์ ป.5/2 เลขที่ 22
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพและเขียนเนื้อเรื่องจากภาพ หัวข้อ Let’s Save the World together
 
ชนะเลิศ เด็กชายติณณ์ กิรติอาณันย์ ป.6/3 เลขที่ 40
 
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.6/2 เลขที่ 35 
 
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงธนัชพรรณ์ วงศรีคุณถาวร ป.6/7 เลขที่ 25
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 37 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 37 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ เด็กหญิงณิชาภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง ป.1/1 เลขที่ 16

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงชัญญาภัส สุภาคำ ป.1/2 เลขที่ 9

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงฌนิชสา ชัยมงคล ป.1/1 เลขที่ 7

รูปที่ 4 ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 เลขที่ 3

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.2/4 เลขที่ 26

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ป.2/1 เลขที่ 6

รูปที่ 7 ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.3/2 เลขที่ 18

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกัณต์ฤทัย เพชรสำลี ป.3/8 เลขที่ 3

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปภัสสร วุฒิเจริญ ป.3/5 เลขที่ 17

รูปที่ 10 ชนะเลิศ เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ป.4/6 เลขที่ 45

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิชญาพร วงค์ติ๊บ ป.4/2 เลขที่ 24

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.4/7 เลขที่ 11

รูปที่ 13 ชนะเลิศ เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร ป.5/7 เลขที่ 7

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.5/9 เลขที่ 6

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายนภ นิมมานเหมินท์ ป.5/2 เลขที่ 22

รูปที่ 16 ชนะเลิศ เด็กชายติณณ์ กิรติอาณันย์ ป.6/3 เลขที่ 40

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.6/2 เลขที่ 35

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงธนัชพรรณ์ วงศรีคุณถาวร ป.6/7 เลขที่ 25
  1