Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18860 : ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงพิธีไหว้ครู ตลอดจนแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ โดยมีผลงานที่ชนะการประกวดดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “ฉันรักคุณครู”
 
ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ วงศ์มณี ป.1/6 เลขที่ 26
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงธัญณิชชวีย์ อภิรัตน์มนตรี ป.1/3 เลขที่ 24
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณภัทร วังคีรี ป.1/6 เลขที่ 7
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “ขอน้อมสักการะพระคุณครู”
 
ชนะเลิศ เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ป.2/1 เลขที่ 6
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอลิสา เดลลาวิชชี่ ป.2/1 เลขที่ 12
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัชริญา ก๋าเตจ๊ะ ป.2/4 เลขที่ 1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดวาดภาพแต่งเติมและระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “ระลึกพระคุณครู”
 
ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.3/2 เลขที่ 18
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวรณัณญา ด้วงประเสริฐ ป.3/2 เลขที่ 42
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภีมราฎา เชื้อคำฟู ป.3/5 เลขที่ 4
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพแต่งเติมและระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “คุณครู ผู้มีพระคุณ”
 
ชนะเลิศ เด็กชายไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ ป.4/8 เลขที่ 3
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ป.4/6 เลขที่ 45
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.4/7 เลขที่ 11
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ “คุณครู ผู้สร้างคน”
 
ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.5/7 เลขที่ 48
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฐวลัย อรชัยพันธ์ลาภ ป.5/1 เลขที่ 50
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชุติญา ปาณะจำนงค์ ป.5/7 เลขที่ 39
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “น้อมบูชาคุณครูที่ฉันรัก”
 
ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.6/2 เลขที่ 35
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายพัชรวัฒน์ ศิริพันธุ์ ป.6/8 เลขที่ 3 
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกวิสรา ทิพย์สม ป.6/5 เลขที่ 24
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
       - การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
       - การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
       - การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
       - การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 37 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 37 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ วงศ์มณี ป.1/6 เลขที่ 26

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงธัญณิชชวีย์ อภิรัตน์มนตรี ป.1/3 เลขที่ 24

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณภัทร วังคีรี ป.1/6 เลขที่ 7

รูปที่ 4 ชนะเลิศ เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ป.2/1 เลขที่ 6

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอลิสา เดลลาวิชชี่ ป.2/1 เลขที่ 12

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัชริญา ก๋าเตจ๊ะ ป.2/4 เลขที่ 1

รูปที่ 7 ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.3/2 เลขที่ 18

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวรณัณญา ด้วงประเสริฐ ป.3/2 เลขที่ 42

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภีมราฎา เชื้อคำฟู ป.3/5 เลขที่ 4

รูปที่ 10 ชนะเลิศ เด็กชายไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ ป.4/8 เลขที่ 3

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ป.4/6 เลขที่ 45

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.4/7 เลขที่ 11

รูปที่ 13 ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.5/7 เลขที่ 48

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฐวลัย อรชัยพันธ์ลาภ ป.5/1 เลขที่ 50

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชุติญา ปาณะจำนงค์ ป.5/7 เลขที่ 39

รูปที่ 16 ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.6/2 เลขที่ 35

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายพัชรวัฒน์ ศิริพันธุ์ ป.6/8 เลขที่ 3

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกวิสรา ทิพย์สม ป.6/5 เลขที่ 24
  1