Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18909 : มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงพิธีไหว้ครู ตลอดจนแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ โดยมีผลงานที่ชนะการประกวดดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “ฉันรักคุณครู”

ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ วงศ์มณี ป.1/6 เลขที่ 26

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงธัญณิชชวีย์ อภิรัตน์มนตรี ป.1/3 เลขที่ 24

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณภัทร วังคีรี ป.1/6 เลขที่ 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “ขอน้อมสักการะพระคุณครู”

ชนะเลิศ เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ป.2/1 เลขที่ 6

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอลิสา เดลลาวิชชี่ ป.2/1 เลขที่ 12

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัชริญา ก๋าเตจ๊ะ ป.2/4 เลขที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดวาดภาพแต่งเติมและระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “ระลึกพระคุณครู”

ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.3/2 เลขที่ 18

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวรณัณญา ด้วงประเสริฐ ป.3/2 เลขที่ 42

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภีมราฎา เชื้อคำฟู ป.3/5 เลขที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพแต่งเติมและระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “คุณครู ผู้มีพระคุณ”

ชนะเลิศ เด็กชายไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ ป.4/8 เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ป.4/6 เลขที่ 45

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.4/7 เลขที่ 11

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู หัวข้อ “คุณครู ผู้สร้างคน”

ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.5/7 เลขที่ 48

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฐวลัย อรชัยพันธ์ลาภ ป.5/1 เลขที่ 50

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชุติญา ปาณะจำนงค์ ป.5/7 เลขที่ 39

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดระบายสีภาพวันไหว้ครู หัวข้อ “น้อมบูชาคุณครูที่ฉันรัก”

ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.6/2 เลขที่ 35

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายพัชรวัฒน์ ศิริพันธุ์ ป.6/8 เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกวิสรา ทิพย์สม ป.6/5 เลขที่ 24

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 43 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 30 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 30 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3