Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18931 : มอบของรางวัลชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2562 โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดประกวดผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด มีดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หัวข้อ มงฟอร์ตร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชนะเลิศ เด็กหญิงณิชาภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง ป.1/1 เลขที่ 16

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงชัญญาภัส สุภาคำ ป.1/2 เลขที่ 9

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงฌนิชสา ชัยมงคล ป.1/1 เลขที่ 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการแยกขยะให้ถูกที่ หัวข้อ MCP ร่วมใจ แยกขยะให้ถูกที่

ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.2/4 เลขที่ 26

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ป.2/1 เลขที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดวาดภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หัวข้อ GO GREEN Love Your Environment

ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.3/2 เลขที่ 18

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกัณต์ฤทัย เพชรสำลี ป.3/8 เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปภัสสร วุฒิเจริญ ป.3/5 เลขที่ 17

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.2 ป.3 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 24 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 24 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16
  1