Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19138 : ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2562

งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2562  โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระภาษาไทย  จัดประกวดผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณความดีของท่านนักบุญหลุยส์ และปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของท่านในการดำเนินชีวิต ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด มีดังนี้

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “นักบุญหลุยส์ฯ ของฉัน”

ชนะเลิศ                    เด็กชายธนสาร              มณีสด            ชั้น ป.1/4        เลขที่ 29

รองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์          วงศ์มณี           ชั้น ป.1/6        เลขที่ 26

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงฌนิชสา            ชัยมงคล           ชั้น ป.1/1        เลขที่ 7

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “นักบุญหลุยส์ฯ ผู้เสียสละ”

ชนะเลิศ                     เด็กชายปรมะ               ตานะเศรษฐ      ชั้น ป.2/4        เลขที่ 26

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กหญิงณัฐหทัย           จิระพงษ์สุวรรณ  ชั้น ป.2/2        เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงปุณณภรณ์         นวลมณี          ชั้น ป.2/2        เลขที่ 16

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “นักบุญหลุยส์ฯ ที่ฉันรัก”

ชนะเลิศ                     เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์                   วงศ์มณี           ชั้น ป.3/2        เลขที่ 18

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กหญิงวรณัณญา                   ด้วงประเสริฐ     ชั้น ป.3/2        เลขที่ 42

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงมินทร์ธีรา                   เมฆบังวัน         ชั้น ป.3/6        เลขที่ 9

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “ตามรอย นักบุญหลุยส์ฯ”

ชนะเลิศ                     เด็กหญิงพราวภารัศมิ์      พัชรวรพลกุล     ชั้น ป.4/6        เลขที่ 45

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กชายภทรดนัย           เผือกไร           ชั้น ป.4/1        เลขที่ 29

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงนภาภัทร          พริบไหว          ชั้น ป.4/2        เลขที่ 10

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การเขียน Mind Mapping “คุณธรรมนักบุญหลุยส์ ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน”

ชนะเลิศ                    เด็กหญิงณัฐวลัย             อรชัยพันธ์ลาภ   ชั้น ป.5/1        เลขที่ 50

รองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กหญิงศุภาพิชญ์          แดงตันกี          ชั้น ป.5/7        เลขที่ 48

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงสุภัสสรา           ต่างสุข            ชั้น ป.5/8        เลขที่ 47

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดเขียนเรียงความ “แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม”

ชนะเลิศ                     เด็กชายทินภัทร            สุนันธไชย        ชั้น ป.6/2        เลขที่ 35

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กหญิงอรณา              ตรีอินทอง        ชั้น ป.6/1        เลขที่ 37

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงทอไหม             คุ้มวงศ์ดี           ชั้น ป.6/8        เลขที่ 2

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ผลงานนักเรียนกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ 2019
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 63 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 62 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ เด็กชายธนสาร มณีสด ชั้น ป.1/4 เลขที่ 29

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ วงศ์มณี ชั้น ป.1/6 เลขที่ 26

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงฌนิชสา ชัยมงคล ชั้น ป.1/1 เลขที่ 7

รูปที่ 4 ชนะเลิศ เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ชั้น ป.2/4 เลขที่ 26

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ชั้น ป.2/2 เลขที่ 3

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปุณณภรณ์ นวลมณี ชั้น ป.2/2 เลขที่ 16

รูปที่ 7 ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ชั้น ป.3/2 เลขที่ 18

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวรณัณญา ด้วงประเสริฐ ชั้น ป.3/2 เลขที่ 42

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงมินทร์ธีรา เมฆบังวัน ชั้น ป.3/6 เลขที่ 9

รูปที่ 10 ชนะเลิศ เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ชั้น ป.4/6 เลขที่ 45

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภทรดนัย เผือกไร ชั้น ป.4/1 เลขที่ 29

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนภาภัทร พริบไหว ชั้น ป.4/2 เลขที่ 10

รูปที่ 13 ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐวลัย อรชัยพันธ์ลาภ ชั้น ป.5/1 เลขที่ 50

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ชั้น ป.5/7 เลขที่ 48

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงสุภัสสรา ต่างสุข ชั้น ป.5/8 เลขที่ 47

รูปที่ 16 ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ชั้น ป.6/2 เลขที่ 35

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอรณา ตรีอินทอง ชั้น ป.6/1 เลขที่ 37

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงทอไหม คุ้มวงศ์ดี ชั้น ป.6/8 เลขที่ 2
  1