Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19338 : ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดา โดยมีผลงานที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ แม่ในดวงใจของฉัน
ชนะเลิศ เด็กชายณัฏฐ์ณภัทร ศรีบุญปวน  ป.1/7 เลขที่ 11
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกุลวัลย์ ทวีวัฒน์เมธี   ป.1/2 เลขที่ 5
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนกฤต ศิริปัญญวัฒน์ ป.1/3 เลขที่ 20
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ แม่พระของฉัน
ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 เลขที่ 3
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.2/4 เลขที่ 26
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายภัคภณ กัมปนาทบวร ป.2/1 เลขที่ 5
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ แม่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
ชนะเลิศ เด็กหญิงศรินรัตน์ จักรผันชีวี ป.3/2 เลขที่ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปุญชญา ปาณสมบูรณ์ ป.3/8 เลขที่ 20
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเปรมสินี ประเสริฐบูรณะกุล ป.3/4 เลขที่ 12
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ แม่ผู้วิเศษ 
ชนะเลิศ เด็กชายจิรณัฏฐ์ หมื่นอภัย ป.4/1 เลขที่ 8
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกัลยากร แก้วคำฟู ป.4/2 เลขที่ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.4/7 เลขที่ 11
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ รักจากใจมอบให้แม่
ชนะเลิศ เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร ป.5/7 เลขที่ 7
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฐวลัย อรชัยพันธ์ลาภ ป.5/1 เลขที่ 50
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปรียาภัทร พรมบุญชู ป.5/6 เลขที่ 15
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ แม่คือหนึ่งเดียวในใจลูก
ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.6/2 เลขที่ 35
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายรณกร ปูแดง ป.6/3 เลขที่ 34
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงถมทอง นาคะเกศ ป.6/6 เลขที่ 43
 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ                ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
       - การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
       - การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
       - การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
       - การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 226 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 208 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนกฤต ศิริปัญญวัฒน์ ป.1/3 เลขที่ 20

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกุลวัลย์ ทวีวัฒน์เมธี ป.1/2 เลขที่ 5

รูปที่ 3 ชนะเลิศ เด็กชายณัฏฐ์ณภัทร ศรีบุญปวน ป.1/7 เลขที่ 11

รูปที่ 4 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายภัคภณ กัมปนาทบวร ป.2/1 เลขที่ 5

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.2/4 เลขที่ 26

รูปที่ 6 ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 เลขที่ 3

รูปที่ 7 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเปรมสินี ประเสริฐบูรณะกุล ป.3/4 เลขที่ 12

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปุญชญา ปาณสมบูรณ์ ป.3/8 เลขที่ 20

รูปที่ 9 ชนะเลิศ เด็กหญิงศรินรัตน์ จักรผันชีวี ป.3/2 เลขที่ 1

รูปที่ 10 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.4/7 เลขที่ 11

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกัลยากร แก้วคำฟู ป.4/2 เลขที่ 1

รูปที่ 12 ชนะเลิศ เด็กชายจิรณัฏฐ์ หมื่นอภัย ป.4/1 เลขที่ 8

รูปที่ 13 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปรียาภัทร พรมบุญชู ป.5/6 เลขที่ 15

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฐวลัย อรชัยพันธ์ลาภ ป.5/1 เลขที่ 50

รูปที่ 15 ชนะเลิศ เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร ป.5/7 เลขที่ 7

รูปที่ 16 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงถมทอง นาคะเกศ ป.6/6 เลขที่ 43

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายรณกร ปูแดง ป.6/3 เลขที่ 34

รูปที่ 18 ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.6/2 เลขที่ 35
  1