Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19688 : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันที่ 18-20 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรางวัลที่ได้รับมีดังต่อไปนี้
 
- ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
- ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย  ได้  1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
 
- เหรียญทอง               ทุ่มน้ำหนัก                 เด็กชายโชติวาสน์          ศิริประโชติ       ป.6/5  
- เหรียญเงิน                วิ่ง 800 เมตร              เด็กชายปิยะพัฒน์          พุทธพันธ์         ป.5/5  
- เหรียญเงิน                วิ่ง 1,500 เมตร           เด็กชายปิยะพัฒน์          พุทธพันธ์         ป.5/5  
- เหรียญเงิน                กระโดดสูง                 เด็กชายพชรธร              บุญท้าวราช      ป.6/4  
- เหรียญเงิน                วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร   
1. เด็กชายธชาพัฒน์       เดชชีวะ          ป.5/8   
2. เด็กชายปุณญพัฒน์     สนธิอาชา       ป.6/4    
3. เด็กชายปุณญพัฒน์     ปาลี               ป.6/4  
4. เด็กชายศิรบุตร           รุจิระเวช          ป.6/2   
5. เด็กชายณฐกร            ศิริสายัณห์       ป.5/8     
6. เด็กชายชิณกร            มอญไข่           ป.5/4  
- เหรียญทองแดง            วิ่ง 100 เมตร        เด็กชายปุณญพัฒน์    สนธิอาชา        ป.6/4  
- เหรียญทองแดง วิ่ง        วิ่ง 200 เมตร        เด็กชายธชาพัฒน์       เดชชีวะ          ป.5/8  
- เหรียญทองแดง วิ่ง        วิ่ง 400 เมตร        เด็กชายปิยะพัฒน์       พุทธพันธ์        ป.5/5  
 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง  ได้  3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
- เหรียญทอง              ทุ่มน้ำหนัก                 เด็กหญิงพิมพ์มาดา      ฟักทอง           ป.6/1    
- เหรียญทอง              วิ่ง  800  เมตร            เด็กหญิงบุรัสกร            ประวัง            ป.6/2  
- เหรียญทอง              วิ่ง  1,500  เมตร         เด็กหญิงบุรัสกร            ประวัง            ป.6/2  
- เหรียญเงิน               กระโดดสูง                 เด็กหญิงฐิติชญาน์         สายไฮคำ       ม.1     
- เหรียญเงิน               ทุ่มน้ำหนัก                 เด็กหญิงวรัญธภรณ์       มะโนแปง       ป.6/6  
- เหรียญทองแดง        วิ่ง 100 เมตร             เด็กหญิงอรนิชชา          ชูชัยมงคล      ป.6/9  
- เหรียญทองแดง          วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร   
1. เด็กหญิงอรนิชชา       ชูชัยมงคล          ป.6/9    
2. เด็กหญิงกัณต์ฤทัย      วัฒนาศิลป์         ป.5/6      
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส      เชียงลา             ป.4/6
4. เด็กหญิงฐิติชญาน์      สายไฮคำ         ม.1       
5. เด็กหยิงอัลลิสา         ลออชัยรังษี       ม.1         
6. เด็กหญิงกมลพรรณ     รัชชุศิริ            ม.1
- เหรียญทองแดง          วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร   
1. เด็กหญิงสุภัสสรา       ต่างสุข            ป.5/8     
2. เด็กหญิงรภัส            ชัยสิทธิ์            ป.5/8         
3. เด็กหญิงสริตา           วงศ์สถาน        ป.6/4  
4. เด็กหญิงภิรดา           จินากาศ          ป.6/6    
5. เด็กหญิงวรินทร์ชญา   บุญมา            ป.6/7         
6. เด็กหญิงอัลลิสา         ลออชัยรังษี     ม.1     
7. เด็กหญิงกมลพรรณ     รัชชุศิริ           ม.1       
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 76 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 115 ครั้ง (Login 30 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 85 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4