Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 6325 : คุณครูนันท์พันทธ์ เอี่ยมละออ ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ได้รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ณ หอประชุมบุณยเกตุอาคารประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553

คุณครูนันท์พันทธ์   เอี่ยมละออ ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ในฐานะ ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553 ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และรับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องในโอกาสวันครูโลก  ณ หอประชุมบุณยเกตุอาคารประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นำเสนอข่าวสารทางเว็บไซด์ของโรงเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 684 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 684 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8
  1