[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
     หัวข้อขั้นตอนการดำเนินงาน วันที่ทำ หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”   การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 23/08/2562  งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ 14:28:21