Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนภายในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศาสนา วันสำคัญของไทย และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.  ประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกตามหนังสือเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(214)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(3)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(27)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(243)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
1.  มีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนด (10.3)
2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(10.3)
3.  ผู้เรียนร้อยละ 95 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 6.2 (FSG.)
4.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (2.2, 2.4, 6.3 (FSG.)
5.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา (1.3)
6.  ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ (1.6)
7.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ของจำนวนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 (1.7)
8.  ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สังคม (1.4)
9.  หน่วยงานภายนอกร้อยละ 95 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (13.1)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างกลมกลืน
  9. มุ่งให้มีระบบการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรมและการดำเนินงาน ของโรงเรียน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน และความเติบโตขององค์กรที่ชัดเจน


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (214)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ทำใบงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556
 นักเรียน ป.4-ป.6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  22 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2510 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ทำใบงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  22 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2510 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556
  วิเคราะห์สาระของการจัดกิจกรรมโรงเรียนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  23 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2509 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานกิจกรรมนักเรียน  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ทำใบงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  23 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556
 กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในวันวิสาขบูชา  23 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 นักเรียน ป.1-ป.3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  27 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2505 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 นักเรียน ป.4-ป.6 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  27 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2505 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ทำใบงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  27 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2505 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556
 นักเรียน ป.4-ป.6 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  28 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ทำใบงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  28 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556
 นักเรียน ป.4-ป.6 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  29 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ทำใบงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  29 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556
 ทำใบงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  30 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556
 ทำใบงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา  31 พ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2501 วัน กำลังดำเนินการ  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  21 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556
 นักเรียน ป.1-ป.3 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  3 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู  4 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 นักเรียน ป.4-ป.6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  5 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู  5 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู  6 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู  7 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2494 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู  7 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2494 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 นักเรียน ป.1-ป.3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  10 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู  10 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู  10 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  11 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู  11 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู  11 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู  12 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 พิธีไหว้ครู  13 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  13 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  13 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - พิธีไหว้ครู  3 มิ.ย. 2556 - 13 มิ.ย. 2556
 กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในพิธีไหว้ครู  13 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติร่วมปล่อยปลา “กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง” เนื่องในวันไหว้ครู ร่วมกับผู้ร่วมบริหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  13 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2487 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  14 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2487 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  17 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  18 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  19 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2482 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ทำใบงานการประกวดวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  19 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2482 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 ทำใบงานการประกวดวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  20 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 ทำใบงานการประกวดวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  21 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 นักกีฬาฟุตบอล และวงดนตรีไทยสากล ร่วมแข่งขันวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556  21 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  24 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  24 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การแสดง YAMAHA ELECTONE ON STAGE 2013  24 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 24 เม.ย. 2557
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  25 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2476 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  25 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2476 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556  26 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  26 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  26 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  27 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2474 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  27 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2474 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ตลาดนัดขายของมือสอง กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  28 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  28 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  28 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรม School Tour อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้น ป.1  28 มิ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 24 เม.ย. 2557
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  1 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2470 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  2 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2469 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 แจกรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชั้น ป.4-ป.5  4 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2556 - 4 ก.ค. 2556
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้น ป.6  5 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 แจกรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ชั้น ป.1-ป.6  5 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  8 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้น ป.6  9 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  9 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  10 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 กิจกรรมส่งเสริม "การดื่มนม+ออกกำลังกาย=ได้สุขภาพดี ชั้น ป.1  10 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 24 เม.ย. 2557
 นิเทศแผนงาน โครงการ งานกิจกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1/2556  10 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556  8 ก.ค. 2556 - 6 มี.ค. 2557
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้น ป.6  11 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  11 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  11 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  12 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  12 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้น ป.6  15 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้น ป.6  16 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้น ป.6  17 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและรับมอบเทียนพรรษา  17 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา  18 มิ.ย. 2556 - 19 ก.ค. 2556
 หารือการจัดกิจกรรมอำลาสถาบัน ป.6 กับประธานและเลขานุการผู้ปกครอง ป.6  18 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2453 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6  18 ก.ค. 2556 - 6 มี.ค. 2557
 ทำบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 นักเรียน ชั้น ป.5 ฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด จำนวน 6 คน  30 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ทำบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  31 ก.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 ทำบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  1 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 กิจกรรมชวนน้องมารักษ์สิ่งแวดล้อมกันเถอะ ชั้น ป.2  1 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 24 เม.ย. 2557
 ทำบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  2 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนกราบคุณแม่ ชั้น ป.1-ป.6  2 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  2 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ทำบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  5 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนกราบคุณแม่ ชั้น ป.1-ป.6  5 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 ฝึกซ้อมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  6 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  6 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 รับพันธุ์ไม้ ให้นักเรียนนำไปปลูกที่บ้าน เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  6 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 นักเรียนชมรมศิลปะ ชั้น ป.5-ป.6 ชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่  7 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 รับต้นมะลิ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  7 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ป.4-ป.6  9 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมกิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง กับผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ชั้น ป.6 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556  9 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
  ขอเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ป.1-ป.3  9 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 พิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  9 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  30 ก.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2556
 กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  9 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  9 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  10 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  11 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  12 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชาสัมพันธ์งาน "มหัศจรรย์โลกของเด็ก"  19 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 24 เม.ย. 2557
 นักเรียนชมรมศิลปะ ชั้น ป.4 ชมรมถ่ายภาพ ชมรม MC.TV. ชมรมเครื่องเสียง และชมรมศิลปะจากกระดาษทิชชู ชั้น ป.4-ป.6 ชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่  21 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ชมรมเชฟของเชียงใหม่ มาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเชฟ ให้กับนักเรียนชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6  21 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  23 ส.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ชมรมเชฟของเชียงใหม่ มาแนะนำการประกอบอาหารคาวและหวาน ให้กับนักเรียนชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6  4 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมเริ่มประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  9 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมเริ่มประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  11 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้อำนวยการพิจารณาเขียนสารเพื่อลงหนังสือรุ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 (วันนี้ - 20 ก.ย. 56)  11 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6  18 ก.ค. 2556 - 6 มี.ค. 2557
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  13 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  16 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  18 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ชมรมเชฟของเชียงใหม่ มาแนะนำการประกอบอาหารคาวและหวาน ให้กับนักเรียนชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6  18 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมวันสันติภาพสากล  20 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 24 เม.ย. 2557
  ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 และวันสุดท้ายของการเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  23 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 และวันสุดท้ายของการเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  25 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 นักเรียนชมรม MC.TV. รับรางวัลชนะเลิศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น "เชียงใหม่ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม"  27 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  27 ก.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติรับมอบโล่รางวัล มอบเกียรติบัตรและมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียน พร้อมบันทึกภาพร่วมกับนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดภาพยนตร์สั้น และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียน  8 ต.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา จากการประกวดภาพยนตร์สั้น “เชียงใหม่ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” (Chiang Mai : The Most Splendid City of Culture)  8 ต.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 แจกรางวัลการพับกล่องนม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  9 ต.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  17 ต.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  18 ต.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  1 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  5 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 ชมรมเชฟของเชียงใหม่ มาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการจัดตกแต่งจานอาหารให้สวยงามน่ารับประทาน ให้กับนักเรียนชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6  6 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  6 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  7 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  8 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  11 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 สุทธิรักษ์ ศรีวรรณ ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมวันคริสต์มาส  12 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานกิจกรรมนักเรียน  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 13  12 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์  13 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6  18 ก.ค. 2556 - 6 มี.ค. 2557
 ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึุกษา 2556 เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์  13 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6  18 ก.ค. 2556 - 6 มี.ค. 2557
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  13 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2335 วัน กำลังดำเนินการ  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  14 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  15 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  15 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  18 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2330 วัน กำลังดำเนินการ  - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง  4 พ.ย. 2556 - 18 พ.ย. 2556
 ทำบัตรอวยพรวันพ่ิอ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
 การประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส  25 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 ทำบัตรอวยพรวันพ่ิอ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  26 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
 การประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส  26 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 ทำบัตรอวยพรวันพ่ิอ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  27 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
  ชั้น ป.1-ป.6 ฝึกซ้อมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  27 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
 การประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส  27 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงาน วันรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน  27 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ทำบัตรอวยพรวันพ่ิอ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  28 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556  28 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
 การประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส  28 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 ทำบัตรอวยพรวันพ่ิอ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  29 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
 การประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส ป.1-ป.6  29 พ.ย. 2556 ผ่านมาแล้ว 2319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 ฝึกซ้อมนักเรียนที่จะรับรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันพ่อ  2 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
 เริ่มตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และถ้ำพระกุมารเยซูคริสต์  2 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  4 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และมอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  4 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  25 พ.ย. 2556 - 4 ธ.ค. 2556
 กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  4 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  6 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 กิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 13  10 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  13 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  13 ธ.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2557
 งานกิจกรรมนักเรียนและงานอภิบาล ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงการใช้งบประมาณจัดกิจกรรมมัจฉาพาเพลิน การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาิติ  16 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 วันสุดท้ายของการตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และถ้ำพระกุมารเยซูคริสต์  16 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 ตัดสินผลการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และถ้ำพระกุมารเยซูคริสต์  17 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 ตัดสินผลการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และถ้ำพระกุมารเยซูคริสต์  18 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ป.2, ป.4, ป.5  19 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ป.1, ป.3, ป.6  20 ธ.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ วันขึ้นปีใหม่  25 พ.ย. 2556 - 21 ธ.ค. 2556
 ทำใบงานการประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  6 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  13 ธ.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2557
 ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์  7 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6  18 ก.ค. 2556 - 6 มี.ค. 2557
 ทำใบงานการประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  7 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  13 ธ.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2557
 ทำใบงานการประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  8 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  13 ธ.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2557
 ทำใบงานการประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  9 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  13 ธ.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2557
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  10 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  13 ธ.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2557
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  13 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6  2 ก.ย. 2556 - 10 ก.พ. 2557
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  14 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6  2 ก.ย. 2556 - 10 ก.พ. 2557
 ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  14 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  15 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6  2 ก.ย. 2556 - 10 ก.พ. 2557
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  16 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6  2 ก.ย. 2556 - 10 ก.พ. 2557
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  17 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6  2 ก.ย. 2556 - 10 ก.พ. 2557
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  17 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  18 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6  2 ก.ย. 2556 - 10 ก.พ. 2557
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  19 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2268 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6  2 ก.ย. 2556 - 10 ก.พ. 2557
 บริษัทเนสท์เล่มาแนะนำการทำขนมโดเชลโล่ ครีมบูรเล่ให้กับนักเรียนชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6  22 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 นักเรียนชมรมถ่ายภาพ ชมรม MC.TV. และชมรมเครื่องเสียง นำนักเรียนเข้าชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ย่างพระบาทที่ยาตรา"  22 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ตัวแทนนักเรียนมอบฝาอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  27 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 บริษัทเนสท์เล่มาแนะนำการทำขนมพุดดิ้งนมสด ให้กับนักเรียนชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6  29 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 มอบกระเช้าขอบคุณ และประสานการรับพันธุ์ปลาในกิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง ปีการศึกษา 2557  29 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  31 ม.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมเริ่มประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  3 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6  10 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6  2 ก.ย. 2556 - 10 ก.พ. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมเริ่มประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  12 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
  วิเคราะห์สาระของการจัดกิจกรรมโรงเรียนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557  13 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานกิจกรรมนักเรียน  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 นักเรียนร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2557  13 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  17 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 โรงเรียนรับมอบโล่เกียรติยศ "โรงเรียนนี้สุขภาพดีทั้งโรงเรียน" จากกระทรวงศึกษาธิการ  17 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 24 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  19 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ  21 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 และวันสุดท้ายของการเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และกรอกคะแนนในแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  24 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 และวันสุดท้ายของการเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และกรอกคะแนนในแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  26 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 งาน Graduation Party 2013 : "A Big Thanks to MCP" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  27 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6  18 ก.ค. 2556 - 6 มี.ค. 2557
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวให้โอวาท และร่วมรับประทานอาหาร งาน Graduation Party 2013 : "A Big Thanks to MCP" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  27 ก.พ. 2557 ผ่านมาแล้ว 2229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6  18 ก.ค. 2556 - 6 มี.ค. 2557
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557  3 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  7 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 แจกรางวัลการพับกล่องนม ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2556  10 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2218 วัน ไม่ได้เช็ค  - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557
 ค่ายเตรียมความพร้อมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  12 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 พิธีโกนผม และพิธีบรรพชาสามเณร กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  13 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  14 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  15 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  16 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  17 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  18 มี.ค. 2557 ผ่านมาแล้ว 2210 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.3 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  4 ธ.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2557
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสงกรานต์  10 เม.ย. 2557 ผ่านมาแล้ว 2187 วัน ไม่ได้เช็ค  - กิจกรรมวันสงกรานต์  10 เม.ย. 2557 - 11 เม.ย. 2557
 กิจกรรมวันสงกรานต์  11 เม.ย. 2557 ผ่านมาแล้ว 2186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - กิจกรรมวันสงกรานต์  10 เม.ย. 2557 - 11 เม.ย. 2557

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (3)

ขั้นตอน: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้นักเรียนบรรพชา 60 *** ***
2    ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากรภายนอก 1 *** ***
2    อุปกรณ์การเรียน/สื่อ 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 14 *** ***
5    กระดาษการ์ดทำปก 4 *** ***
6    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 14 *** ***
7    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ F4/ 1x500 10 *** ***
8    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 1.5 นิ้ว 8 *** ***
9    เทปใส 3 M 500 ขนาด 1x36 หลาแกนใหญ่ 1 *** ***
10    ยางรัดของวงใหญ่/วงเล็ก 1 *** ***
11    ลวดเสียบตราTEX เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 24 *** ***
12    เครื่องเย็บกระดาษ Max No.10D พลาสติก 1 *** ***
13    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 24 *** ***
14    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
15    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
16    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
17    อาหารว่างครู 100 *** ***
18    อาหารครู 50 *** ***
19    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
20    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 1 *** ***
21    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ F4/ 1x500 1 *** ***
22    ค่าบายศรี 1 *** ***
23    ค่าพ่อครูเรียกขวัญ 1 *** ***
24    ค่าจัดดอกไม้ 1 *** ***
25    ค่าทำซุ้ม 1 *** ***
26    พานดอกไม้ธูปเทียน 1 *** ***
27    ดอกไม้กลัดหน้าอก 10 *** ***
28    ค่า่วัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
29    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
30    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
31    เทปใส 3 M 500 ขนาด 1x36 หลาแกนใหญ่ 1 *** ***
32    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
33    ลวดเย็บกระดาษ 808FC1920 2 *** ***
34    ยางรัดของวงใหญ่/วงเล็ก 1 *** ***
35    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
36    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
37    ผ้าอาบน้ำฝน 9 *** ***
38    ปัจจัยถวายพระ 9 *** ***
39    สังฆทานและเทียน 9 *** ***
40    ขี้ผึ้งหล่อเทียน 25 *** ***
41    ขาตั้งเทียน 2 *** ***
42    ปูนปลาสเตอร์ 25 *** ***
43    กาวซิลิโคนใส 1 *** ***
44    ถ่านและไม้เกี๊ยะ 1 *** ***
45    พานธูปเทียนดอกไม้ 1 *** ***
46    ค่ารถรับนักเรียนกลับโรงเรียน 19 *** ***
47    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
49    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 2 *** ***
50    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ F4/ 1x500 1 *** ***
51    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 1 *** ***
52    เชื่อกฟาง 400 g 1 *** ***
53    ปากกาเคมี 2 หัว 3 *** ***
54    ปากกา G,Soft 0.38 cheery 1 *** ***
55    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
56    พานกลาง 2 *** ***
57    ช่อดอกไม้สด 7 *** ***
58    ของรางวัล 1 *** ***
59    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
60    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 80 *** ***
61    ค่าเทียน 1 *** ***
62    กระดาษปริ้นท์รูป 1 *** ***
63    ค่าจัดทำเกียรติบัตร 100 *** ***
64    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
65    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ F4/ 1x500 5 *** ***
66    กระดาษการ์ดขาว 120 g A4 1x50 1 *** ***
67    เทปกาวย่น 1 นิ้ว ครึ่ง 1 *** ***
68    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
69    กระดาษห่อของขวัญ 24 *** ***
70    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
71    กรรไกร 9 " ตรากระต่าย # 289 1 *** ***
72    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
73    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
74    โฟม ครึ่งนิ้ว 8 *** ***
75    ของรางวัล 1 *** ***
76    วัสดุอุปกรณ์ปล่อยโคม 1 *** ***
77    น้ำมันก๊าด 1 *** ***
78    วัดสุอุปกรณ์ทำผางประทีป 1 *** ***
79    วัสดุอุปกรณ์จัดฐาน 1 *** ***
80    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
81    กระดาษห่อของขวัญ 24 *** ***
82    เทปใส 3 M 500 ขนาด 1x36 หลาแกนใหญ่ 1 *** ***
83    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
84    ลวดเย็บกระดาษ 808FC1920 2 *** ***
85    ทราย 2 *** ***
86    ของดำหัว 1 *** ***
87    ของตกแต่งขบวนดำหัว 1 *** ***
88    ตุงไส้หมู ตุงไชย 1 *** ***
89    ป้ายผ้า 2 *** ***
90    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
91    มะลิร้อยคอ 60 *** ***
92    น้ำอบ 1 *** ***
93    ข้าวมิ่นส้มป่อย ข้าวตอก 1 *** ***
94    ไม้ตุง ตุงปีเกิด หนังสือปีใหม่ 1 *** ***
95    โฟม ครึ่งนิ้ว 16 *** ***
96    ต้นดอกมะลิ 110 *** ***
97    มะลิร้อยคอ 110 *** ***
98    มาลัยกรดอกมะลิ 2 *** ***
99    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
100    พานพุ่มมะลิสด 1 *** ***
101    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
102    ค่ารถแดง 2 *** ***
103    กระดาษแก้วใส ดิ้นเงิน 1 *** ***
104    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 104 *** ***
105    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 123 *** ***
106    ของที่ระลึกประธาน 2 *** ***
107    กระดาษทำบัตรอวยพร 1 *** ***
108    ชุดการแสดงรำไทย 20 *** ***
109    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
110    ค่าของรางวัล 1 *** ***
111    ค่าจัดทำเกียรติบัตร 100 *** ***
112    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
113    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น A4 70 g IQ brand 3 *** ***
114    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 1 *** ***
115    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ F4/ 1x500 5 *** ***
116    เทปสันปก ผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
117    กระดาษห่อของขวัญ 24 *** ***
118    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
119    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
120    โฟม ครึ่งนิ้ว 8 *** ***
121    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
122    พานพุ่มดอกไม้สด 1 *** ***
123    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
124    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (100 คน ขึ้นไป) 87 *** ***
125    รถสี่ล้อแดง 7 *** ***
126    ถุงใส 27 *** ***
127    ของรางวัล 1 *** ***
128    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
129    กระดาษทำบัตรอวยพร 1 *** ***
130    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
131    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 1 *** ***
132    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ F4/ 1x500 5 *** ***
133    กระดาษห่อของขวัญ 24 *** ***
134    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
135    โฟม ครึ่งนิ้ว 8 *** ***
136    ของรางวัล 1 *** ***
137    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 8 *** ***
138    วัสดุอุปกรณ์จัดบอร์ด 1 *** ***
139    วัสดุอุปกรณ์เล่นเกม 1 *** ***
140    ค่าจัดทำเกียรติบัตร 100 *** ***
141    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
142    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
143    ถุงดำ 3 *** ***
144    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
145    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
146    โฟม ครึ่งนิ้ว 16 *** ***
147    ของรางวัล 1 *** ***
148    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
149    วัสดุอุปกรณ์จัดฐาน 1 *** ***
150    ค่าจัดทำเกียรติบัตร 100 *** ***
151    กระดาษการ์ดทำปก 6 *** ***
152    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 1 *** ***
153    ถุงดำ 3 *** ***
154    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
155    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
156    โฟม ครึ่งนิ้ว 8 *** ***
157    ค่าวิทยากรให้ความรู้ 1 *** ***
158    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
159    ของรางวัล 1 *** ***
160    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
161    วัสดุจัดบอร์ด 1 *** ***
162    อาหารว่าง VIP 6 *** ***
163    ค่าจัดทำเกียรติบัตร 100 *** ***
164    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 7 *** ***
165    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
166    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
167    โฟม ครึ่งนิ้ว 8 *** ***
168    ค่าของรางวัล 2 ครั้ง 1 *** ***
169    ค่าของรางวัล, กระดาษ วัสดุจัดบอร์ด 1 *** ***
170    ค่าดำเนินการ 1 *** ***
171    ค่าน้ำมันรถ 5 *** ***
172    ค่าดำเนินการกิจกรรมปลูกต้นไม้วันสำคัญ 1 *** ***
173    ค่าดำเนินการกิจกรรมการบริจาคฝาอลูมิเนียม 1 *** ***
174    ค่าน้ำดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
175    ค่าดำเนินการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก 1 *** ***
176    ค่าพาหนะ 1 *** ***
177    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
178    ค่าที่พัก 1 *** ***
179    ค่าอุปกรณ์ 1 *** ***
180    ค่าอาหารค่ายเตรียมความพร้อม 280 *** ***
181    ค่าน้ำปานะค่ายเตรียมความพร้อม 280 *** ***
182    ค่าอาหารผู้ปกครอง 230 *** ***
183    ค่าบำรุงน้ำ, ไฟ 60 *** ***
184    ปัจจัยถวายพระ 1 *** ***
185    ค่าจัดดอกไม้ 1 *** ***
186    ค่าอาจารย์ 1 *** ***
187    ค่าเอกสาร 60 *** ***
188    ค่าอาหาร 490 *** ***
189    ค่าน้ำปานะ 490 *** ***
190    ค่าอาหารเลี้ยงผู้ปกครอง 230 *** ***
191    ค่าบำรุงสถานที่วัด 60 *** ***
192    ค่าปัจจัยพระวิทยากร 60 *** ***
193    ค่าโกนผม 60 *** ***
194    ค่าเครื่องอัฐบริขาร 60 *** ***
195    ค่าครูดูแลนักเรียน 49 *** ***
196    ค่ารถส่งนาค และนำเณรไปแสวงบุญ 3 *** ***
197    ค่าสังฆทาน 20 *** ***
198    ค่าดอกไม้, ธูปเทียน, น้ำอบ 1 *** ***
199    ค่าแป้ง สบู่เหลว 1 *** ***
200    ค่าน้ำ น้ำแข็ง 1 *** ***
201    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
202    ค่าตำรวจทางหลวง 2 *** ***
203    ค่าอัดภาพ 1 *** ***
204    ค่าน้ำมันรถโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าป้ายไวนิล วันวิสาขบูชา 21-31/5/56 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร เทปสันปก เทปใส ยางรัด ลวดเสียบ คลิปดำ 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันไหว้ครู13/6/56 1 *** ***
4    ค่าอุปกรณ์วันไหว้ครู 1 *** ***
5    ค่าอุปกรณ์วันวิสาขบูชา 1 *** ***
6    ค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยงส่งนักเรียนแข่งขันยาเสพติด 1 *** ***
7    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 24-28/6/56 1 *** ***
8    ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ซองเติมแฟ้ม จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 1 *** ***
9    ค่าอาหารนักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 21/6/56 1 *** ***
10    ค่าของรางวัล ค่าวัสดุจัดบอร์ดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม 1 *** ***
11    ค่ากระดาษถ่ายเอกสารกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 8-17/7/56 1 *** ***
13    ค่าซิลิโคน ปูนพลาสเตอร์ใ้ช้ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 1 *** ***
14    ค่ากระดาษการ์ดสีขาวจัดกิจกรรมวันแม่ วันที่ 9/8/56 1 *** ***
15    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนก.ค.56 1 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9/8/56 1 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมชมรมหลักสูตรเดือนส.ค.56 1 *** ***
18    ค่าน้ำมันรถไปรับพันธ์ไม้วันแม่ 1 *** ***
19    ค่ารถรับส่งนักเรียนไปชมศิลปะภาพวาด ป.5-6 วันที่ 7/8/56 1 *** ***
20    ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ชั้นป.4-6 กิจกรรมชมรม พาไปดูศิลปะภาพวาด 3 มิติ วันที่ 21/8/56 1 *** ***
21    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคเรียนที่ 1/2556 1 *** ***
22    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.56 1 *** ***
23    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.56 1 *** ***
24    ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 25-29/11/56 1 *** ***
25    ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดทำกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง วันที่4-18/11/56 1 *** ***
26    ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ 1 *** ***
27    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4/12/56 1 *** ***
28    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต วันที่ 4-18/11/56 1 *** ***
29    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 19-20/12/56 1 *** ***
30    ค่าป้ายไวนิล 5 ป้าย จัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4/12/56 1 *** ***
31    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก วันที่ 10/1/57 1 *** ***
32    ค่าสติ๊กเกอร์ทำความดี 200,000 ดวง 1 *** ***
33    ค่ารถรับ-ส่ง นักเรียนไปชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล วันที่ 22/1/57 1 *** ***
34    ค่ารถสี่ล้อแดงส่งนักเรียนไปบริจาคฝาอลูมิเนียม 1 *** ***
35    ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับครูที่มาทดสอบนักเรียนด้านดนตรี-กีฬา วันที่ 10/2/57 1 *** ***
36    ค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.พ.57 1 *** ***
37    ค่าน้ำมันรับส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณพุทธสถาน 1 *** ***
38    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่ 12-18/3/57 1 *** ***
39    ค่าเครื่องอัฐบริขารสำหรับกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 12-18/3/57 1 *** ***
40    ค่าของรางวัลสำหรับกิจกรรมพับกล่องนมป.1- ป.6 1 *** ***
41    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเครื่องอัฐบริขาร เพิ่มเติม เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่ม 1 *** ***
42    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันสงกรานต์วันที่ 11/4/57 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
 - 2. แบบสอบถามกิจกรรม
 - 3. แบบสรุปกิจกรรม
 - 4. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
 - 5. แบบบันทึกการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ของหน่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.

ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน

ในการจัดกิจกรรมต้องมีการเตรียมการด้านเอกสาร การประสานงาน และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็ต้องมีการประเมินผล

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

เพิ่มบุคลากรช่วยเตรียมการด้านเอกสาร การประสานงาน และการประเมินผล


2.

 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1. มีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

1. มีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนด คิด วางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100

 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

3. ผู้เรียนร้อยละ 95 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย

3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำใบงานที่ก่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย

 

4. ผู้เรียนร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4. ผู้เรียนร้อยละ 99.72 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

5. ผู้เรียนร้อยละ 95 ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา

5. ผู้เรียนร้อยละ 100 ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและ      สิ่งมอมเมา

 

6. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

6. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงาน  จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

 

7. ผู้เรียนร้อยละ 85 ของจำนวนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3

7. ผู้เรียนร้อยละ 92.31 ของจำนวนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3

 

8. ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สังคม

8. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สังคม

 

9. หน่วยงานภายนอกร้อยละ 95 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

9. หน่วยงานภายนอกร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

 

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (243 )
กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในวันวิสาขบูชา
นักเรียน ป.4-ป.6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
วิเคราะห์สาระของการจัดกิจกรรมโรงเรียนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียน ป.1-ป.3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
นักเรียน ป.4-ป.6 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง ชั้น ป.4
การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับเพื่อสร้างหลังคาบ้านให้กับผู้ยากไร้
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมภาษาอังกฤษ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหมากล้อม)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมจิ๊กซอว์ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลัีกสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมฟุตซอล)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมกองร้อยสำรอง ป.1-ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมซูโดกุ)
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมตัดและพับกระดาษ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดการเเข่งขันฟุตซอล ต่อต้านยาเสพติด
งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556
การแสดง YAMAHA ELECTONE ON STAGE 2013
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ส่งทีมฟุตบอล เเละวงดนตรีสากล เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่
งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมตลาดนัดขายของมือสอง สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมบาสเกตบอล)
ประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมปั้นดินน้ำมัน ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมดนตรีไทย)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมภาษาญี่ปุ่น ป.1-ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง)
แข่งขันแชร์บอลหญิง ต่อต้านยาเสพติด
แจกรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชั้น ป.4-ป.5
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเลโก้ ป.2)
กิจกรรม School Tour อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้น ป.6
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมนักร้อง)
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้น ป.6
ตอบปัญหาต่อต้านยาเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมประดิษฐ์ ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมรำไทย)
กิจกรรมส่งเสริม "การดื่มนม+ออกกำลังกาย=ได้สุขภาพดี ชั้น ป.1
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมศิลปะ ป.2)
ประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู
แจกรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเครื่องสายตะวันตก)
กิจกรรมส่งเสริม "การดื่มนม + ออกกำลังกาย = ได้สุขภาพดี" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหมากฮอส ป.1)
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเย็บปักถักร้อย)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมภาษาจีน ป.1-ป.3)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้น ป.6
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและรับมอบเทียนพรรษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมศิลปะจากกระดาษทิชชู)
หารือการจัดกิจกรรมอำลาสถาบัน ป.6 กับประธานและเลขานุการผู้ปกครอง ชั้น ป.6
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมคณิตศาสตร์ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรม Dancing/B-Boy)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมศิลปะ ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเทเบิลเทนนิส)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมนาฏศิลป์ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 (ชมรมเกม 24)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมห้องสมุด ป.1)
นักเรียนฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหมากฮอส)
กิจกรรมชวนน้องมารักสิ่งแวดล้อมกันเถอะ ชั้น ป.2
กิจกรรมชวนน้องมา (รักษ์) สิ่งแวดล้อมกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเลโก้ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเปตอง)
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนกราบคุณแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมตัดและพับกระดาษ ป.2)
ซ้อมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ มอบพันธุ์ไม้สำหรับให้นักเรียนนำไปปลูกที่บ้าน (กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหรรษาภาษาจีน)
รับพันธุ์ไม้ให้นักเรียนนำไปปลูกที่บ้าน เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนชมรมศิลปะ ชั้น ป.5-ป.6 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 (ชั้น ป.4-ป.6 )
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 (ชั้น ป.1-ป.3 )
จัดทำบัตรอวยพรวันแม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
รับต้นมะลิ และห่อต้นมะลิ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ งาน "มหัศจรรย์โลกของเด็ก"
ฝ่ายกิจการนักเรียน แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมห้องสมุด ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหมากฮอส ป.3)
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)
ชมรมเชฟของเชียงใหม่มาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเชฟให้กับชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมวิทยาศาสตร์ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรม Eng. for Fun)
การชั่งกล่องนมที่พับเพื่อสร้างหลังคาบ้่านให้กับผู้ยากไร้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมปั้นดินน้ำมัน ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหมากรุกไทย)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมวิทยาศาสตร์ ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมประดิษฐ์ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมศิลปะ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมสังคมศึกษา ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมภาษาไทย ป.1)
ชมรมเชฟของเชียงใหม่มาแนะนำการประกอบอาหาร "นักเก็ตไก่สามรส" ให้กับนักเรียนชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหนอนหนังสือ)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมประดิษฐ์ ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมจิ๊กซอว์ ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมคณิตศาสตร์ ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมคอมพิวเตอร์ ป.4)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมวิทยาศาสตร์ ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมลูกเสือกองร้อยอาสา)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมตัดและพับกระดาษ ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมคอมพิวเตอร์ ป.6)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเครื่องสายตะวันตก)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมวอลเลย์บอล)
กิจกรรมวันสันติภาพสากล
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมประสานเสียง)
ชมรมเชฟของเชียงใหม่มาแนะนำการประกอบอาหาร ขนมไทย "ลูกชุบ" ให้กับนักเรียนชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6
ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหมากฮอส ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมนักร้องประสานเสียง)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเลโก้ ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมนาฏศิลป์ ป.2-ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมกีต้่าร์)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมภาษาไทย ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมแบดมินตัน)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมห้องสมุด ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรม MC.TV.)
ภราดาศุภนันท์ ขันทปรีชา ผู้อำนวยการ ร่วมเเสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม MC.TV ที่ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับจังหวัด
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมแบดมินตัน)
แจกรางวัลการพับกล่องนม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเครื่องเสียง)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมภาษาอังกฤษ ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมศิลปะ ป.4)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมจิ๊กซอว์ ป.2)
นักเรียนชมรม MC.TV. รับรางวัลชนะเลิศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น "เชียงใหม่ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม"
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมสังคมศึกษา ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมปั้นดินน้ำมัน ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมสังคมศึกษา ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมประดิษฐ์ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมภาษาอังกฤษ ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมลูกเสือกองร้อยอาสา)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมคณิตศาสตร์ ป.3)
กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2/2556 (ชมรมฟุตบอล ป.2)
กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2/2556 (ชมรมประดิษฐ์ ป.2)
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
ชมรมเชฟของเชียงใหม่มาแนะนำการจัดตกแต่งจานอาหาร ให้กับนักเรียนชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมจิ๊กซอว์ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรม Dancing/B-Boy)
ประชุมกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร
คณะกรรมการนักเรียน นำกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโคมลอย กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมศิลปะจากกระดาษทิชชู)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมบาสเกตบอล)
แจกรางวัลกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเกม 24)
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมแชร์บอล)
ซ้อมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ร่วมงานวันรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
การชั่งกล่องนมที่นักเรียนพับ
ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึุกษา 2556 เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์
การประกวดทำบัตรอวยพร "คำอวยพรสำหรับพ่อ" เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมซูโดกุ)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในวันพ่อเเห่งชาติ
กิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 13
บรรยากาศการตกแต่งห้องเรียนและสำนักงาน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
การประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
บรรยากาศการแลกของขวัญและร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ป.2, ป.4, ป.5
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ป.1, ป.3, ป.6
บรรยากาศการแลกของขวัญและร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ป.1, ป.3, ป.6
ห้องเรียนที่ชนะการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
ห้องเรียนที่ชนะการประกวดตกแต่งถ้ำพระกุมารเยซูคริสต์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดกิจกรรม"วันเด็กเเห่งชาติ"
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดกิจกรรม"วันเด็กเเห่งชาติ" อัลบั้ม 2
ผลงานการประกวดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ฝึกซ้อมนักเรียนรับรางวัลการประกวดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมศิลปะ ป.3)
มอบทุนการศึกษาและวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่มีคะแนนภาษาไทยเป็นอันดับ 1 จากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมลูกเสือกองร้อยอาสา)
ปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมนาฏศิลป์ ป.1-ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเครื่องเสียง)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเลโก้ ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมห้องสมุด ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมฟุตบอล ป.2)
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ย่างพระบาทที่ยาตรา"
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมโครงงานคณิตศาสตร์)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมวิทยาศาสตร์ ป.2)
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
บริษัทเนสท์เล่มาแนะนำการทำขนมโดเชลโล่ ครีมบรูเล่ ให้กับชมรมสร้างสรรค์งานใบตอง ป.4-ป.6
ตัวแทนนักเรียนมอบฝาอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมวิทยาศาสตร์ ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรม Eng. for Fun)
บริษัทเนสท์เล่มาแนะนำการทำขนมพุดดิ้งนมสด
ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 ทางเว็บไซต์โรงเรียน
มอบกระเช้าขอบคุณ และประสานการรับพันธุ์ปลาในกิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่นำ้ปิง ปีการศึกษา 2557
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเลโก้ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเกม 24)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมประดิษฐ์ ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเทเบิลเทนนิส)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมลูกเสือกองร้อยอาสา)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเย็บปักถักร้อย)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมจิ๊กซอว์ ป.1)
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมดนตรีไทย)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมห้องสมุด ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหมากรุกไทย)
ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2557
วิเคราะห์สาระของการจัดกิจกรรมโรงเรียนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมฟุตบอล ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหมากฮอส)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมคอมพิวเตอร์ ป.1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมรำไทย)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมห้องสมุด ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมฟุตซอล)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมเลโก้ ป.2)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมหนอนหนังสือ)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมคอมพิวเตอร์ ป.3)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรม Dancing / B-Boy)
Graduation Party 2013 : "A Big Thanks to MCP" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมดุริยางค์)
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมคอมพิวเตอร์ ป.6
ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียนแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ชมรมคอมพิวเตอร์ ป.2)
โรงเรียนรับมอบโล่เกียรติยศ "โรงเรียนนี้สุขภาพดีทั้งโรงเรียน" จากกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
ประชุมผู้ปกครองที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
แจกรางวัลการพับกล่องนม ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
ค่ายเตรียมความพร้อมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
ค่ายเตรียมความพร้อมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสงกรานต์
อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)