Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร ระบบอาคาร และ สาธารณูปโภคอยู่ใน สภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน เอื้อประโยชน์ต่อการ เรียนรู้

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(31)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
1.  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร เรียน สระว่ายน้ำ มั่นคง และปลอดภัย มีสิ่ง อำนวยความสะดวก เพียงพอ อยู่ในสภาพ การใช้งานอย่าง ปลอดภัยและคุ้มค่าเอื้อ ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
2.  มีการตรวจเช็คความแข็งแรงของอาคารโดยวิศวกรควบคุมอาคาร
3.  มีการตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
4.  มีการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
5.  มีระบบโทรศัพท์ภายในที่เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
6.  มีการตรวจเช็คระบบการทำงานของถังดับเพลิง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
7.  มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้งาน
8.  มีโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน
9.  มีระบบสาธารณูปโภค ที่เพียงพอและได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมใช้งาน ร้อยละ 85
10.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์ใน การตรวจสอบมาตรฐาน อาคารสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ สาธารณูปโภคใน โรงเรียน
11.  มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือกในโรงเรียน
12.  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
13.  บุคลากรในโรงเรียนมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานอาคารสถานที่สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 304 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 304 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 274 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 304 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 2   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 6.1 การตรวจเช็คอาคารเรียนอาคารประกอบ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 3  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 3   0 *** *** 92 วัน
20 พ.ค. 2562 30 ก.ค. 2562   D 6.2.1 ซ่อมหลังคาและฝ้าห้องทวีปัญญาในบ้านพักภราดา  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
20 พ.ค. 2562 30 ก.ค. 2562   D 6.2.2 ปรับปรุงขยายห้องวิชาการและวัดผล  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 มิ.ย. 2562 30 ส.ค. 2562   D 6.2.3 จัดทำป้าย ภาษาไทยเพิ่มจากภาษาจีนและอังกฤษ อาคารเรียนสามัคคีนฤมิต อาคารมารีย์และอาคารมงฟอร์ต  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโอโซน ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา ตรวจเช็คถังดับเพลิง  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
06 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562   D 6.3.1.1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานที่เสื่อมสภาพ นำเครื่องปรับอากาศเดิมของห้องเรียนที่คัดไว้ใส่แทน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 9  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 9   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ 3  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 3   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3.4 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบประปา  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
01 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง 4  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 4   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 8  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 8   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
06 มิ.ย. 2562 30 ส.ค. 2562   D 6.7.1 ซ่อมและเปลี่ยนหลังคาซุ้มไม้สวนสุขภาพ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 ประสานงานและบันทึกสถิติการขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ตามใบขอใช้บริการ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 2  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 2   0 *** *** 92 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการ ต่าง ๆ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 201 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 138 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 61 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 16 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ 0   0 *** *** 92 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 138 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 16 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 62 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** 92 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (31)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  2 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  15 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  15 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  16 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง  1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อหารือเรื่องแบบ และแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรพบพนักงานตรวจความปลอดภัย  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์เข้ารางวายเวย์และต่อระบบสายภายในตู้คอนโทรล  28 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์เข้ารางวายเวย์และต่อระบบสายภายในตู้คอนโทรล  29 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์เข้ารางวายเวย์และต่อระบบสายภายในตู้คอนโทรล  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คหม้อแปลง 500 KVA 250 KVA และตู้ MDB  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปรับปรุงขยายเมนสายไฟด้านข้างอาคารสามัคคีนฤมิต  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจเช็คหม้อแปลง 500 KVA 250 KVA และตู้ MDB  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปรับปรุงขยายเมนสายไฟด้านข้างอาคารสามัคคีนฤมิต  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บริษัท นาวิน โปรดักชั่น จำกัด ใช้สถานที่สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์เพลง "แขกไปใครมา"  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนผู้ปกครอง  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "น้ำดื่มสิงห์ 3x3 BASKETBALL CUP 2019"  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  กองกำกับการสืบสวน1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ  7 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยจัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามกับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา  11 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเยี่ยมชมโครงการ Cellular Beam อาคาร Saint Gabriel  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้าง  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้าง  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โรงเรียนสันติศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562  19 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ซ่อมสีอาคารเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
2    วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 *** ***
3    วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 1 *** ***
4    จัดทำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 1 *** ***
5    ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 *** ***
6    ซ่อมบำรุงระบบไฟ้า 1 *** ***
7    ซ่อมระบบโทรศัพท์ 1 *** ***
8    ซ่อมระบบประปา 1 *** ***
9    น้ำยาเช็ดกระจก 30 *** ***
10    แปรงขัดห้องน้ำหัวบาน 35 *** ***
11    ผ้าม็อบ 24 นิ้ว 20 *** ***
12    ผงซักฟอง 500 *** ***
13    ไม้ขนไก่ 40 *** ***
14    ไม้ม็อบ 24 นิ้ว 10 *** ***
15    ก้อนปรับอากาศ 150 *** ***
16    ไม้ถูพื้นด้านยาว ฟองน้ำ 15 *** ***
17    น้ำยาเช็ดประจำวัน 80 *** ***
18    อะไหล่ฟองน้ำถูพื้น 12 นิ้ว 15 *** ***
19    ไม้กวาดทางมะพร้าว 200 *** ***
20    น้ำยากัดสนิม 92 *** ***
21    ถุงดำ 24*30 600 *** ***
22    สบู่เหลว 80 *** ***
23    น้ำยาดันฝุ่นแบบใส 20 *** ***
24    ถุงดำ 36*45 1,850 *** ***
25    น้ำยาดันฝุ่นแบบขุ่น 15 *** ***
26    น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 172 *** ***
27    ผ้าปิดจมูก 60 *** ***
28    ไม้กวาดดอกหญ้า 226 *** ***
29    ด้ามถูพื้น 12 นิ้ว 12 *** ***
30    ผ้าเช็ดโต๊ะ 60 *** ***
31    ถุงมือยาง 70 *** ***
32    ถุงดำ 30*40 600 *** ***
33    ผ้าถูพื้น 12 นิ้ว 84 *** ***
34    ถุงหิ้ว 12*20 100 *** ***
35    ถุงหิ้ว 9*18 500 *** ***
36    ถุงมือผ้า 100 *** ***
37    ซันไลต์ 500 *** ***
38    หัวปากกาไวท์บอร์ด obok 400 *** ***
39    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด obok 15 *** ***
40    ที่ตักขยะ 54 *** ***
41    แปรงลบกระดานไวท์บอร์ดด้ามไม้ 108 *** ***
42    ไม้กวาดดอกหญ้า 216 *** ***
43    ถุงดำ 30*40 540 *** ***
44    ปากกาไวท์บอร์ด obok 186 *** ***
45    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
46    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 5 *** ***
47    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ เฉียง 30 องศา 1 *** ***
48    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 20 *** ***
49    ลวดเย็บ Max No.3 (1*24) 1 *** ***
50    ปากกาเคมี 2 หัว 3 *** ***
51    วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตีเส้นสนามแบดมินตัน จำนวน 6 สนาม บนพื้นหอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล (คุณศิรประภา จองศิริเลิศ) 1 *** ***
2    ค่าจัดทำงานเดินสายไฟแรงสูงสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารมารีย์เพื่อเชื่อมเข้าตู้MDB ใต้อาคารมารีย์ (คุณวรวุฒิ เดชอูป) 1 *** ***
3    ค่าสีและอุปกรณ์สำหรับตีเส้นจราจรบริเวณโรงเรียน (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
4    ค่าเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องเล่นของนักเรียน (บ.อาคารสินแมชชีนเนอรี่) 1 *** ***
5    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงภายในโรงเรียนเดือนเม.ย.2562 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
6    ค่าแปรงลบกระดานและหัวปากกาโอบก สำหรับใช้ในห้องเรียน 1 *** ***
7    ค่าล้างเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คห้องผู้อำนวยการและห้องรับรอง (SY Air Service) 1 *** ***
8    ค่าท่อPE สำหรับซ่อมท่อรดน้ำต้นไม้ที่ชำรุด (หจก.จ.เจริญอะควอติคเซ็นเตอร์) 1 *** ***
9    ค่าเปลี่ยนล้อเข็นขยะ 1 คู่ (บ.แม่ข่าพาร์ทเซ็นเตอร์) 1 *** ***
10    ค่าจัดทำป้ายงดใช้สนามฟุตบอล จำนวน 1 ป้าย (บ.รวมป้าย) 1 *** ***
11    ค่าซักผ้าม่านห้องผู้อำนวยการ 235 *** ***
12    ค่าวัสดุทำความสะอาดของนักการสำหรับทำความสะอาดภายในโรงเรียน 1 *** ***
13    ค่าซ่อมเบาะนั่งในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac จำนวน 12 ชุด (ร้านเชียงใหม่การเบาะ) 1 *** ***
14    ค่าตัวล็อคบานประตูห้องน้ำ จำนวน 3 ชุด สำหรับเปลี่ยนห้องน้ำนักเรียนชาย ตึกสามัคคีนฤมิต (โฮมโปร) 1 *** ***
15    ค่าจัดทำโครงสร้างเหล็กสำหรับรับสายไฟแรงสูง อาคารเซนต์คาเบรียล (บ.ชุ่มบุญ) 1 *** ***
16    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าหัวปากกา โอบก -405 *** ***
17    ค่าจัดทำการปรับปรุุงห้องวิชาการและห้องวัดผล โดยขยายห้องวิชาการให้เป็นสำนักงานวิชาการและกั้นห้องวัดผลและห้องผลิตเอกสาร 1 *** ***
18    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนมิ.ย.2562 1 *** ***
19    ค่าจัดทำปีกด้านข้างป้ายจั่วด้านหน้าศาลามารีย์ทั้งสองด้าน (ร้านK-shop) 1 *** ***
20    ค่าปั๊มกุญแจห้องต่างๆของอาคารมงฟอร์ต 500 *** ***
21    ค่าพวงกุญแจสำหรับใส่กุญแจสำรองห้องต่างๆภายในโรงเรียน 500 *** ***
22    ค่าผ้าสีขาวและสีเหลือง จำนวน 2 ม้วน สำหรับตกแต่งจัดงานพิธีสำคัญของรัชกาลที่ 10 (ร้านเชียงใหม่ใจดี) 1 *** ***
23    ค่าจัดทำกรอบรูปราชินีรัชกาลที่ 10 สำหรับติดตั้งด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ 1 *** ***
24    ค่าจัดทำบอร์ดแผนผังอาคารเรียนมงฟอร์ตและอาคารสามัคคีนฤมิต (ร้านk-shop) 1 *** ***
25    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารและระบบประปาเดือนพ.ค.2562 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
26    ค่าสีสำหรับซ่อมผนังอาคารสระว่ายน้ำ (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
27    ค่าปั๊มน้ำไดโว่ 1 เครื่องและรถเข็นปูน 2 คัน (บ.อาคารสิน) 1 *** ***
28    ค่าหัววาล์วที่ดื่มน้ำนักเรียน จำนวน 15 ตัว (บ.เมืองใหม่พาร์ท) 1 *** ***
29    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าเดือนพ.ค.2562 (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
30    ค่าแคปรันและรูมสำหรับซ่อมบำรุงแอร์ (หจก.เชียงใหม่อิเลคทริค) 1 *** ***
31    ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องสมุด ชั้น 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
32    ค่าตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า,เปลี่ยนฟิวส์และตรวจเช็คตู้MDB (หจก.เรืองสวัสดิ์หม้อแปลง) 1 *** ***
33    ค่าผ้าสีขาวและสีเหลืองสำหรับใช้ตกแต่งซุ้มทางเข้างานลูกเสือที่สนาม 700 ปีและตกแต่งรั้วด้านหน้าโรงเรียน (ร้านเชียงใหม่ใจดี) 1 *** ***
34    ค่าติดตั้งหลอดไฟLED งวดที่ 21/24 (บ.กันกุล) 1 *** ***
35    ค่าย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 1 ตัว (ร้านเคบี 2491) 1 *** ***
36    ค่าจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้าห้องน้ำชายและหญิงอาคารสามัคคีนฤมิต (ร้านเค-ช้อป) 1 *** ***
37    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุทำความสะอาด -436 *** ***
38    ค่าน้ำยาดับกลิ่น,ผ้าปิดจมูก,น้ำยาเช็ดพื้นประจำวัน,ไม้ถูพื้น,ผ้าถูพื้น,ก้อนดับกลิ่น สำหรับใช้ทำความสะอาดภายในโรงเรียน 1 *** ***
39    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศของเดิมออกและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิมที่ย้ายจากห้องเรียนมาติดตั้งที่ห้องสำนักงานอาคารสถานที่ (บ.เคบี 2491 ) 1 *** ***
40    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศของเดิมออกและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิมที่ย้ายจากห้องเรียนมาติดตั้งที่ห้องกิจการนักเรียน (บ.เคบี 2491 ) 1 *** ***
41    ค่าเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่องสำหรับติดตั้งภายในห้องพักครูอาคารมงฟอร์ตและห้องพักครูชาวต่างชาติ (ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์) 1 *** ***
42    ค่าซักผ้าเบาะรองนั่งและถุงใส่รองเท้าสำหรับใช้งานในห้องสมุด 1 *** ***
43    ค่ากระดาษชำระ 6 ม้วนใช้ในห้องน้ำกิจกรรมพันธสัญญา วันที่ 8/6/62 60 *** ***
44    ค่าจัดทำชั้นวางเอกสาร 1 ชุด สำหรับวางเอกสารการพิมพ์ห้องวิชาการ (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
45    ค่าบริการสอนแนะนำการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์ของโรงเรียน เนื่องจากเสียงเดิมใช้มานานและเบอร์โทรศัพท์ภายในมีการเปลี่ยนแปลง 1 *** ***
46    ค่าโถชักโครกและก๊อกน้ำติดผนัง 2 ชุดสำหรับเปลี่ยนที่ห้องน้ำห้องพักครูอาคารมงฟอร์ต (บ.โฮมสุขภัณฑ์) 1 *** ***
47    ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มเพื่อหาสารปนเปื้อนประจำปีการศึกษา 2562 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 1 *** ***
48    ค่าเปลี่ยนสายฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขาด 2 เส้น (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 1 *** ***
49    ค่าฟิวส์สำหรับเปลี่ยนตู้MDB ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า 100 *** ***
50    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศของเดิมออกและติดตั้งโดยใช้เครื่องปรับอากาศแบบแขวนที่ถอดจากห้องเรียนมาติดตั้งภายในห้องเอกสารการพิมพ์ จำนวน 1 ตัว (ร้านเคบี 2491) 1 *** ***
51    ค่าลอน 6แผ่นซ่อมหลังคาวัดน้อย,เปลี่ยนกุญแจห้องพักครูและอุปกรณ์ซ่อมวาล์วน้ำ 1 *** ***
52    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนก.ค.2562 1 *** ***
53    ค่าปั๊มกุญแจอาคารประกอบ 500 *** ***
54    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุทำความสะอาด -85 *** ***
55    ครูศิวารักษ์คืนเงินค่าปั๊มกุญแจอาคารมงฟอร์ต -45 *** ***
56    ม.จัตุรพรคืนเงินค่าพวงกุญแจ -80 *** ***
57    ค่าเจาะคอนกรีตพื้นสนามวอลเลย์บอลสำหรับฝังปลอกเหล็กไว้สวมเสาวอลเลย์บอลในสนามกรีนโดม 2 จุด (บ.ชุ่มบุญ) 1 *** ***
58    ค่าจัดทำป้ายฉลุตัวอักษรโลหะสีภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากข้อความเดิมบริเวณอาคารมารีย์และอาคารสามัคคี จำนวน 3 จุด (ร้านเคช้อป) 1 *** ***
59    ค่าสติ๊กเกอร์ขาวติดกระจกห้องวิชาการ 4 บาน,ห้องเอกสารการพิมพ์ 3 บานและสติ๊กเกอร์ฝ้าติดห้องเอกสารการพิมพ์ 6 บาน (ร้านเคช้อป) 1 *** ***
60    ค่าสเปรย์กำจัดแมลง จำนวน 7 กระป๋อง เพื่อใช้กำจัดแมลงที่อาจจะเป็นอันตรายภายในโรงเรียน 1 *** ***
61    ค่าซ่อมโต๊ะทำงานผู้อำนวยการ, ซ่อมเก้าอี้เบาะแดงห้องประชุม 2 , เปลี่ยนฝ้าเพดานและทาสีภายในห้องรับรองผู้อำนวยการ (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
62    ค่าดูดส้วมห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ตึกสามัคคีนฤมิต 1 *** ***
63    ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Daikin จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งห้องซ้อมโยธวาทิต (บ.ชิชางคอมพิวเตอร์) 1 *** ***
64    ค่าติดกระจกใสนิรภัยบริเวณหน้าห้องเสียงตามสายนักเรียน (ร้านรุ่งโรจน์) 1 *** ***
65    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมและติดตั้งเครื่องเดิมที่ถอดออกจากห้องเรียนมาติดตั้งที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 ชุด (เคบี2491) 1 *** ***
66    ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ถอดจากห้องเรียนมาติดตั้งที่ห้องอภิบาล 1 ชุด (เคบี 2491) 1 *** ***
67    ค่าเปลี่ยนกุญแจล็อคประตูโรงอาหารและปรับโช็คบานประตู 1 ชุด (ร้านรุ่งโรจน์) 1 *** ***
68    ค่าซ่อมหลังคากระเบื้องดินเผาแตกบริเวณบ้านรับรองนักศึกษาฝึกสอนจีน 1 *** ***
69    ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าภายในห้องสำนักงานเดือนมิ.ย.62 (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
70    ค่าเครื่องฉีดแรงดันน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดพื้นภายในโรงปรุงอาหารเดิม (บ.อาคารสิน) 1 *** ***
71    ค่าเหล็กปลอกสำหรับใช้เสียบเสาวอลเลย์บอล 2 ชุด (ร้านสกลโลหะภัณฑ์) 1 *** ***
72    ค่าแคปรัน สำหรับซ่อมเครื่องปรับอากาศในวัดน้อย (หจก.เชียงใหม่อิเลคทริค) 1 *** ***
73    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่เดือนมิ.ย.62 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
74    เบิกเงินค้ำประกันผลงาน5% งานปรับปรุงสนามฟุตบอลคืนให้กับบ.ชุ่มบุญ กรุ๊ป 1 *** ***
75    ค่าดำเนินการขนย้ายกิ่งไม้ ใบไม้และขยะ บริเวณคันดินริมน้ำปิงตลอดแนวออกทิ้งภายนอกโรงเรียน (บ.ชุ่มบุญ กรุ๊ป) 1 *** ***
76    ครูศิวารักษ์คืนเงินค่าปั๊มกุญแจอาคารประกอบ -25 *** ***
77    ค่าเปลี่ยนฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าโรงเรียน 2 เส้น (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 1 *** ***
78    ค่าซ่อมระบบท่อภายในห้องน้ำอาคารสามัคคีนฤมิต 4 ชั้น (นายสมเกียรติ กองแสน) 1 *** ***
79    ค่าปั๊มกุญแจอาคารสามัคคีนฤมิต 500 *** ***
80    ค่าเสากั้นเขตสแตนเลสพร้อมสายคล้องกำมะหยี่ จำนวน 4 เสา สำหรับใช้กั้นโต๊ะสักการะในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 1 *** ***
81    ค่ากล่องพลาสติก 5 กล่องสำหรับใส่ผ้าคลุมโต๊ะ 1 *** ***
82    ค่าถุงดำ,ผงซักฟอก,ไม้กวาดแข็ง,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก,ผ้าเช็ดโต๊ะ,ถุงมือผ้าและน้ำยาดันฝุ่น สำหรับใช้ทำความสะอาดภายในโรงเรียน 1 *** ***
83    ค่าจ้างตำรวจจราจรเดือนก.ค.2562 1 *** ***
84    ค่าซ่อมท่อดูดน้ำทิ้งบ่อบำบัดห้องน้ำนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
85    ค่าน้ำยาล้างห้องน้ำวิคซอล 16 ขวด สำหรับทำความสะอาดสุขภัณฑ์ในห้องน้ำของโรงเรียน 1 *** ***
86    ค่าแจกันดอกไม้ จำนวน 2 พุ่มสำหรับใช้ตกแต่งโต๊ะสักการะกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 1 *** ***
87    ค่าตรวจแบบแปลนและจุดวางแผงโซล่าเซลล์และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนควบคุมอาคาร 1 *** ***
88    ค่าจัดทำผ้าม่านปิดทางขึ้นบันไดไปห้องเรียนเปียโนชั้น 2 เพื่อป้องกันแอร์ออกไปทางช่วงบันไดทางขึ้น 1 *** ***
89    ครูนิภาคืนเงินค่าสเปรย์กำจัดแมลง -98 *** ***
90    ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแรงสูงที่ขัดข้อง,เปลี่ยนฟิวส์แรงสูงและเชื่อมสายHotline ที่เชื่อมจากการไฟฟ้าเข้ามาภายในโรงเรียน 1 *** ***
91    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุทำความสะอาด -850 *** ***
92    ครูนิภาคืนเงินค่ากล่องพลาสติก -555 *** ***
93    ครูนิภาคืนเงินค่าน้ำยาล้างห้องน้ำ -9 *** ***
94    ค่ากุญแจลิ้นชักโต๊ะสำหรับซ่อมโต๊ะครูและโต๊ะห้องสำนักงาน 1 *** ***
95    ค่าปั๊มดูดบ่อบำบัดน้ำห้องน้ำนักเรียนป.4-6 อาคารสามัคคีนฤมิต (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
96    ค่าซ่อมท่อและฟุตวาล์วหัวกะโหลกดูดน้ำปิงขึ้นมาใช้รดน้ำต้นไม้และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่อท่อน้ำดื่ม (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
97    ค่าที่ใส่สบู่เหลวสีขาว จำนวน 5 ชุด (บ.โฮมสุขภัณฑ์) 1 *** ***
98    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าปั๊มกุญแจอาคารสามัคคีนฤมิต -80 *** ***
99    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุทำความสะอาด -182 *** ***
100    ค่าวัสดุทำความสะอาดของนักการ สำหรับใช้ทำความสะอาดภายในโรงเรียน 1 *** ***
101    ค่าตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะขาวยาว จำนวน 22 ตัว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมประชุมและงานพิธีต่างๆ ของโรงเรียน (ร้านวัฒนาภรณ์) 1 *** ***
102    ค่าซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะหนังเก้าอี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac จำนวน 7 ตัว (ร้านเชียงใหม่การเบาะ) 1 *** ***
103    ค่าหุ้มหนังเบาะโซฟาใหม่ทั้งชุด เก้าอี้ยาว 1 ตัวและเก้าอี้เล็ก 2 ตัว (ร้านเชียงใหม่การเบาะ) 1 *** ***
104    ค่าสีและอุปกรณ์สำหรับทาภายในห้องเสียงตามสาย ตึกสามัคคีนฤมิต (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
105    ค่ามอเตอร์เครื่องปรับอากาศสำหรับเปลี่ยนในห้องพักครูจีน บ้านพฤกษา (หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค) 1 *** ***
106    ค่าจัดทำกรอบรูปพร้อมรูปภาพรัชกาลที่ 10 1 ชุด 1 *** ***
107    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าเดือนก.ค.62 (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
108    ค่าวาล์วสำหรับเปลี่ยนก๊อกน้ำดื่มนักเรียน (บ.เมืองใหม่พาร์ท) 1 *** ***
109    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงเดือนก.ค.2562 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
110    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 6 รายการ (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
111    ค่าวาล์วสำหรับเปลี่ยนก๊อกน้ำดื่มนักเรียน (บ.เมืองใหม่พาร์ท) 1 *** ***
112    ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 *** ***
113    ค่าติดตั้งหลอดไฟฟ้าLED งวดที่ 23/24 (บ.กันกุล) 1 *** ***
114    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนส.ค.2562 1 *** ***
115    ค่าดำเนินการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงเฟส 1 บริเวณด้านหลังอาคารสามัคคีนฤมิต (หจก.เรืองสวัสดิ์หม้อแปลง) 1 *** ***
116    ค่าดำเนินการปรับปรุงสายไฟด้านหลังอาคารสามัคคีนฤมิตและขยายเบอร์สายให้มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้า 1 *** ***
117    ค่าดำเนินการย้ายสายโทรศัพท์ 100 คู่สาย และเชื่อมต่อระบบภายในตู้คอนโทรล 1 *** ***
118    คืนงบค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
119    ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดโลโก้ 88 ปี และตัวอักษรมงฟอร์ตติดตั้งในหอประชุมเซนต์คาเบรียล 1 *** ***
120    ค่าสแลมสีเขียวสำหรับขึงป้องกันลูกวอลเลย์บอลออกนอกสนาม ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและแผนกมัธยม 1 *** ***
121    ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องอัดเสียงอาคารมารีย์และห้องตัดต่อวิดิโอ จำนวน 2 เครื่อง (ร้านเคบี 2491) 1 *** ***
122    ค่าเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเดิมและติดตั้งเครื่องที่สำรองไว้ที่ห้องเครื่องสายตะวันตก จำนวน 2 ชุด (ร้านเคบี 2491) 1 *** ***
123    ค่าชุดกุญแจล็อคประตูห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบก้านคันโยก 1 ชุด (บ.โฮมโปร) 1 *** ***
124    ค่าฉีดปลวกอาคารไม้เฮือนผญ๋า 2 หลัง (บ.เชียงใหม่ ธีร เซอร์วิส) 1 *** ***
125    ค่าเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว งานวัดผลและห้องพลศึกษา (หจก.เชียงใหม่พรภัณฑ์) 1 *** ***
126    ค่าตรวจเช็คระบบการทำงานของโซล่าเซลล์ระบบออนกริดประจำปี จำนวน 4 จุด (บ.เดอะแพลนเน็ทพาวเวอร์) 1 *** ***
127    ค่าตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำที่ควบคุมด้วยระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 3 จุด ประจำปี ครั้งที่ 1 (บ.เดอะแพลนเน็ตพาวเวอร์) 1 *** ***
128    ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปาและซ่อมปั๊มน้ำดูดน้ำปิงสำหรับรดน้ำต้นไม้ (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
129    ค่าหินเกล็ดสำหรับปรับสนามเปตอง จำนวน 2 สนาม (บ.วงค์ชนก) 1 *** ***
130    ค่างานเดินระบบไฟ 3 เฟสจากตู้คอนโทรลเข้าเครื่องปรับอากาศ ห้องโยธวาทิต (คุณวรวุฒิ) 1 *** ***
131    ค่าดำเนินการยื่นขออนุญาตเชื่อมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบไฟฟ้า (บ.เพียววัตต์) 1 *** ***
132    ค่าดำเนินการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้MDB ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของแต่ละอาคาร (บ.คิวทีซีเซอร์วิส) 1 *** ***
133    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุทำความสะอาดโรงเรียน 1 *** ***
134    ค่าอาหารว่างจัดเลี้้ยงประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า 1 *** ***
135    ค่าจัดทำบอร์ดบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียมติดตั้งด้านหน้าห้องเรียนจีน 1 ใต้อาคารสระว่ายน้ำ (คุณรุ่งโรจน์) 1 *** ***
136    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนก.ย.2562 1 *** ***
137    ค่าไม้อัดยางและไม้ฝาเฌอร่าสำหรับซ่อมหลังคาซุ้มไม้บริเวณสวนสุขภาพ (บ.เชียงใหม่สุขสวัสดิ์) 1 *** ***
138    ค่าวัสดุทำความสะอาดของนักการสำหรับทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
139    ค่าติดตั้งหลอดไฟฟ้าLED งวดที่ 24/24 งวดสุดท้าย (บ.กันกุล) 1 *** ***
140    ค่าเครื่องดับเพลิง 3 เครื่องสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมในโรงอาหาร (หจก.เชียงใหม่การดับเพลิง) 1 *** ***
141    ค่าสีย้อมไม้สำหรับซ่อมศาลาไม้นั่งเล่น บริเวณสวนสุขภาพ จำนวน 4 หลัง (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
142    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้าเดือนส.ค.2562 (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
143    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่เดือนส.ค.62 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
144    ค่าวัสดุอุปกรณ์เหล็กสำหรับงานซ่อมบำรุงทั่วไป เดือนส.ค.2562 (ร้านสกลโลหะภัณฑ์) 1 *** ***
145    ค่าซ่อมบำรุงระบบน้ำทิ้งและอุปกรณ์รดน้ำสนามฟุตบอล (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
146    ค่าเปลี่ยนโช๊คบานประตูและซ่อมบานประตูห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน (คุณรุ่งโรจน์) 1 *** ***
147    ค่าล้างตู้ปลาบริเวณใต้อาคารมงฟอร์ต จำนวน 2 ตู้ 1 *** ***
148    ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ภาษาจีนสำหรับตกแต่งด้านหน้าห้องจีน 1 (ร้านK-shop) 1 *** ***
149    ค่าโต๊ะสแตนเลส 8 ชุดและซิงค์สแตนเลส 4 ชุด สำหรับจัดทำห้องเรียนวิชาคหกรรม (หจก.ยงค์สแตนเลส) 1 *** ***
150    ค่าธงชาติ 1 ผืน 1 *** ***
151    ค่าน้ำมันสำหรับเติมเครื่องสูบน้ำพญานาค 1 *** ***
152    ค่าน้ำมันสำหรับเติมเครื่องสูบน้ำพญานาคและกุญแจบานสวิงใช้ซ่อมบานประตูโรงอาหาร 1 *** ***
153    ค่าก่อสร้างโรงแยกขยะและบ่อบำบัดไขมัน บ่อดักรับน้ำเสียจากห้องน้ำอาคารสามัคคี (นายกิตติ พูลสวัสดิ์) 1 *** ***
154    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุทำความสะอาดของนักการ 1 *** ***
155    ค่าจัดทำบันไดทางขึ้น-ลงและราวจับขั้นบันไดด้านหน้าเวทีหอประชุมเซนต์คาเบรียล จำนวน 2 ชุด (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
156    ค่าไม้ฝาเฌอร่าและอุปกรณ์สำหรับซ่อมหลังคาซุ้มไม้นั่งเล่น จำนวน 3 หลัง บริเวณสวนสุขภาพ (บ.เชียงใหม่สุขสวัสดิ์) 1 *** ***
157    ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงท่อน้ำสำหรับดูดน้ำรดต้นไม้บริเวณสวนสุขภาพ (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
158    ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องเจียร (บ.เมืองใหม่พาร์ท) 1 *** ***
159    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนต.ค.2562 1 *** ***
160    ค่าวัสดุทำความสะอาดของนักการ สำหรับใช้ทำความสะอาดภายในโรงเรียน 1 *** ***
161    ค่าดำเนินการขยายห้องธนาคารความดีสำหรับทำเป็นห้องเรียนนาฏศิลป์ ป.1-3 (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
162    ค่ายาฉีดยุงสำหรับฉีดภายในห้องเรียนและห้องสำนักงาน 1 *** ***
163    ค่าดำเนินการตกแต่งไม้ระแนงบริเวณด้านหลังอาคารมารีย์ (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
164    ค่าติดตั้งระบบกุญแจการ์ดและสแกนลายนิ้วมือสำหรับห้องธุรการ-การเงินและห้องวัดผล (หจก.พยัคฆ์ไอที) 1 *** ***
165    ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าLED ส่องสว่างภายในสนามกีฬาภายในกรีนโดม จำนวน 12 ชุด (คุณวรวุฒิ เดชอุป) 1 *** ***
166    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงและงานทั่วไปในโรงเรียน เดือนก.ย.2562 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
167    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าเดือนก.ย.62 (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
168    ค่าเติมน้ำยาผงเคมีดับถังดับเพลิง จำนวน 2 ถัง (หจก.เชียงใหม่การดับเพลิง) 1 *** ***
169    ค่าสีและอุปกรณ์สำหรับซ่อมสีซุ้มนั่งเล่นบริเวณสวนสุขภาพ (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
170    ค่าเหล็กและอุปกรณ์สำหรับจัดทำตัวอย่างเตาเผาและงานซ่อมบำรุงทั่วไป (ร้านสกลโลหะภัณฑ์) 1 *** ***
171    ค่าอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและติดตั้ง (บ.อาคารสิน) 1 *** ***
172    ค่าซ่อมหลังคาคลุมมงฟอร์ตsunshade และหลังคาอาคารอัสสัมชัญ เนื่องจากลมพัดแรงเมื่อวันที่ 5/10/2562 (บ.ชุ่มบุญ) 1 *** ***
173    ค่าดำเนินการซ่อมและปรับปรุงห้องกิจการนักเรียนสำหรับใช้เป็นห้องสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และห้องพักครูชาวต่างชาติ (หจก.เฉลิมชัย) 1 *** ***
174    ค่าดำเนินการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ภายในโรงเรียน เนื่องจากแรงลมพายุ เมื่อวันที่ 5/10/2562 1 *** ***
175    ค่าตรวจเช็คหม้อแปลงและเปลี่ยนฟิวส์หม้อแปลง 630 KVA (หจก.เรืองสวัสดิ์หม้อแปลง) 1 *** ***
176    ค่าซ่อมโครงสร้างหลังคาอาคารกิจกรรมและฝาเพดาน เนื่องจากปลวกกินไม้โครงสร้าง (หจก.เฉลิมชัย) 1 *** ***
177    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนพ.ย.2562 1 *** ***
178    ค่าโครงสร้างเหล็กดัดรูปช้างสำหรับนำมาตกแต่งงานกระดาษติดตั้งด้านทางเดินซุ้มปัญญาปิติสุข 2 ่ด้าน (ร้านสมนึกการเกษตร) 1 *** ***
179    ค่าล้างเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คระบบการทำงานตามห้องสำนักงานที่เป็นแอร์รุ่นเก่า งวดที่ 1 จำนวน 94 เครื่อง (บ.เคบี 2491) 1 *** ***
180    ค่าเติมผงเคมีดับเพลิงจำนวน 12 ถัง สำหรับใช้ในการอบรมด้านการดับเพลิงและความปลอดภัยในการทำงานวันที่ 15/10/62 1 *** ***
181    ค่าดำเนินการเปลี่ยนสายไฟแรงสูงที่ชำรุดบริเวณด้านข้างรั้วมายังตู้MDB ใต้อาคารหอประชุม (คุณวรวุฒิ เดชอูป) 1 *** ***
182    ค่าจัดทำโครงสร้างรับจอLED และตกแต่งผนังไม้รอบจอติดตั้งในห้องธุรการ (หจก.เฉลิมชัย) 1 *** ***
183    ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องลูกเสือและห้องธนาคารความดีใหม่โดยนำเครื่องปรับอากาศเดิมจากห้องเรียนมาติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง (ร้านเคบี 2491) 1 *** ***
184    ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพักครูภาษาต่างประเทศใหม่และห้องนาฎศิลป์ใหม่โดยนำเครื่องปรับอากาศเดิมมาติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง (ร้านเคบี 2491) 1 *** ***
185    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนธ.ค.62 1 *** ***
186    ค่าวัสดุทำความสะอาดของนักการภายในบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
187    ค่าวาล์วสำหรับเปลี่ยนก๊อกน้ำดื่มนักเรียน (บ.เมืองใหม่พาร์ท) 1 *** ***
188    ค่าวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงภายในโรงเรียน (บ.อาคารสิน) 1 *** ***
189    ค่าไม้อัดยางสำหรับซ่อมแซมผนังห้องเรียน 15 แผ่น (บ.เชียงใหม่สุขสวัสดิ์) 1 *** ***
190    ค่าเหล็กสำหรับจัดทำถังเผาถ่าน (ร้านสกลโลหะภัณฑ์) 1 *** ***
191    ค่าสีสำหรับตีเส้นจราจรภายในบริเวณโรงเรียน (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
192    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
193    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงและงานทั่วไปในโรงเรียน (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
194    ค่าทรายหยาบสำหรับซ่อมพื้นตัวหนอน,ใช้ปรับสนามฟุตบอลและปรับพื้นโรงเพาะชำ (บ.วงศ์ชนก) 1 *** ***
195    ค่าตาข่ายประตูฟุตบอล จำนวน 2 ผืน 1 *** ***
196    ค่าตรวจเช็คหม้อแปลงและตู้MDB (บ.คิวทีซี เซอร์วิส) 1 *** ***
197    ค่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน 60 ตัวๆละ150 บาท สำหรับใช้ในห้องเรียนคหกรรม 1 *** ***
198    ค่าตู้เย็น 1 เครื่องสำหรับใช้งานในบ้านพักครูจีน (บ.บุญถาวร) 1 *** ***
199    ค่าอาหารปลา 1 ถุง 1 *** ***
200    ค่าเครื่องเป่าใบไม้ 2 เครื่อง,สว่านมือ 1 เครื่อง,เครื่องตัดปูน 1 เครื่อง,เครื่องสกัดและกระแทกปูน 1 ครั้ง (บ.เมืองใหม่พาร์ท) 1 *** ***
201    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 1 *** ***
202    ค่าวัสดุทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
203    ่ค่าต้นคริสมาส,ฟางและโคมต้นไม้สำหรับประดับต้นคริสมาส 1 *** ***
204    ค่าทรายหยาบสำหรับซ่อมพื้นตัวหนอนที่ยุบ (บ.วงศ์ชนก) 1 *** ***
205    ค่าสีสำหรับซ่อมผนังอาคารมารีย์,ซ่อมเฮือนผญ๋าและงานจราจร (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
206    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมงานไฟฟ้า (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
207    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงภายในโรงเรียนเดือนพ.ย.62 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
208    ค่าใช้จ่ายจัดทำรูปในหลวงและพระราชินี ติดตั้งด้านหน้าเวทีหอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล (ดวงตะวันคัลเลอร์แล็บ) 1 *** ***
209    ค่าไม้อัดยางสำหรับทำฉากด้านหลังอาคารเฮือนผญ๋า (บ.เชียงใหม่สุขสวัสดิ์) 1 *** ***
210    ค่าจัดทำภาพวาดภราดาดร.เศกสรรและภราดาศุภนันท์ สำหรับนำไปจัดบอร์ดประวัติภราดาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 1 *** ***
211    ค่าเหล็กสำหรับจัดทำรั้วไม้ตกแต่งถ้ำพระกุมาร (ร้านสกลโลหะภัณฑ์) 1 *** ***
212    ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศระบบVRV อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (บ.นิยมพานิช) 1 *** ***
213    ค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเพิ่มเติมภายในกรีนโดม (คุณวรวุฒิ) 1 *** ***
214    ค่าวัสดุทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
215    ค่าประแจหกเหลี่ยมสำหรับซ่อมประตูบานสวิง 1 *** ***
216    ค่าปั๊มน้ำและลูกปืนปั๊มน้ำ (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
217    ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 1 *** ***
218    ค่าอาหารปลา 1 ถุง ใต้อาคารเรียนมงฟอร์ต 1 *** ***
219    ค่าจัดทำการกั้นห้องทำงาน งานสื่อสารมวลชนและธนาคารความดี (หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์) 1 *** ***
220    ค่าพลั่วเหล็ก 1 อันสำหรับใช้งานตักทรายและงานทั่วไป (บ.อาคารสิน) 1 *** ***
221    ค่าไม้อัดยาง 8 แผ่นสำหรับตกแต่งฉากด้านหลังภายในเฮือนผญ๋า (บ.เชียงใหม่สุขสวัสดิ์) 1 *** ***
222    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าเดือนธ.ค.62 (หจก.ธีระพานิช) 1 *** ***
223    ค่าทรายละเอียดสำหรับใช้ปรับภายในสนามฟุตบอล 30 คิว บ.วงศ์ชนก 1 *** ***
224    ค่าอิฐสำหรับตกแต่งซุ้มทางเข้างานประจำปี 500 ก้อน (ร้านอิฐวังตาล) 1 *** ***
225    ค่าเหล็กและอุปกรณ์ใช้จัดทำตัวอักษรตกแต่งวันคริสตมาส (ร้านสกลโลหะภัณฑ์) 1 *** ***
226    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงเดือนธ.ค.62 (บ.เอชซีแอล) 1 *** ***
227    ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ฝ้าตกแต่งประตูทางเข้าห้องธุรการ-การเงิน (ร้านK-shop) 1 *** ***
228    ค่าสีและอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงเดือนธ.ค.62 (ร้านระเบียบพานิช) 1 *** ***
229    ค่าปุ๋ยยูเรีย 2 กระสอบ 1 *** ***
230    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนม.ค.2563 1 *** ***
231    ค่ากระดาษทิชชู่ม้วนสำหรับใช้ในห้องน้ำอาคารเซนต์คาเบรียล 1 *** ***
232    ค่าติดตั้งปั๊มแรงดันสำหรับติดห้องน้ำนักเรียน ป.4-6 อาคารสามัคคีนฤมิต (บ.จือฮะเซนเตอร์) 1 *** ***
233    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุทำความสะอาด 1 *** ***
234    ค่าวัสดุทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 1 *** ***
235    ค่าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงลิฟต์อาคารเซนต์คาเบรียล ประจำปี 2563 (บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจความพึงพอใจงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 - แบบบันทึกการตรวจเช็คโดยวิศวกรควบคุมอาคาร
 - แบบบันทึกการใช้บริการงานอาคารสถานที่
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ
 - แบบสรุปการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ของหน่วยงาน งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเยี่ยมชมโครงการ Cellular Beam อาคาร Saint Gabriel
ประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้าง