Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(73)
-มอบหมายหน้าที่งาน(1) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(116)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  ฝ่ายวิชาการมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 95
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 95 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
7.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
8.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
9.  ครูและบุคลากร ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 298 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 298 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 298 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 298 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 237 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 8  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 8   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 10  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 10   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 26  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 26   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 14  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 14   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ 7  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 7   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 2   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก 5  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 5   0 *** *** 98 วัน
01 ม.ค. 2563 06 มี.ค. 2563   D 6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 1   0 *** *** 43 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 98 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 195 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 22 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 98 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 98 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 22 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 67 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 0   0 *** *** 98 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (73)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2562  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2562  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และดนตรีไทย เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมาศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านวิชาการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2562  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือสถาบันที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2562  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดา ม.บรรจง พบอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเรียนการสอน Coding  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาและม.บรรจงเข้าร่วมฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากบริษัทชิชาง  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดา ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตร STEM และหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2562  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดา ครูบุษบา เข้าร่วมงานเปิดศูนย์วิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2562  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2562  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2562  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่องการจัดค่ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ Career Success Center (CSC) E - Activity และ Monkey Survey  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนรับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  14 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ส่งครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "O-NET : Strategic Move for School's English Teacher (Primary Level)"  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2562  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ MCP October Course  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนมาโรงเรียนวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกิจกรรม MCP October Course  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกิจกรรม MCP October Course  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกิจกรรม MCP October Course  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกิจกรรม MCP October Course  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกิจกรรม MCP October Course  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูผู้สอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1 (Open house) ปีการศึกษา 2563  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจงการเป็นครูกลุ่ม Champion  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2562  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการพิจารณาผลการทดสอบนักเรียนที่จะเข้าศึกษาชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมพิจารณาผลการทดสอบนักเรียนที่จะเข้าศึกษาชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และการสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (TESET)  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูกลุ่ม Champion เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2562  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7  2 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2562  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  11 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายวิชาการประชุมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 15/2562  23 ม.ค. 2563 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562  29 ก.พ. 2563 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  1 ม.ค. 2563 - 6 มี.ค. 2563
 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  5 มี.ค. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  13 มี.ค. 2563 50 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (1) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 1   6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จะได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการ ศึกษา 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30-11.30 น. ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน ที่สนใจในการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนนักเรียน 500 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
2    ปากกาหัวบอลล์ยูนิบอลไมโคร UB-177 12 *** ***
3    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 6 *** ***
4    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 10 *** ***
5    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 12 *** ***
6    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
7    ค่าเดินทาง 1 *** ***
8    ค่าอาหารและที่พัก 1 *** ***
9    ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1 *** ***
10    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
11    สูจิบัตร 500 *** ***
12    เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 1,200 *** ***
13    ดอกไม้กลัดหน้าอก 500 *** ***
14    ค่าถ่ายรูป ล้างอัดรูป 1 *** ***
15    ดอกไม้จัดซุ้ม และตกแต่งเวที 1 *** ***
16    วัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดและเตรียมงาน 1 *** ***
17    อาหารว่าง VIP 1,500 *** ***
18    โล่รางวัล 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 13 - 14/9/2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ซอย 5 1 *** ***
2    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย วันที่ 24/8/2562 ณ พรอมเมนาดา 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากร 2 คน ม.บรรจง ปิยศทิพย์และม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ True Digital Park กรุงเทพฯ วันที่ 27/9/2562 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายเดินทางครูณพวรรณ เมธีชุติกุล พานักเรียนไปร่วมงานแสดงผลงานวิจัยโครงการGlobe ประเทศไทย วันที่ 30/9/2562 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ 1 *** ***
5    ครูสุพัตราคืนเงินค่าใช้จ่ายประกวดโครงการSTEM 1 *** ***
6    ค่าของที่ระลึกมอบให้วิทยากรกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร วันที่ 3/12/2562 1 *** ***
7    ค่าแบตเตอรี่หุ่นยนต์ สำหรับใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18/1/2563 1 *** ***
8    ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมSTEM ศึกษา ระดับชั้นป.3 1 *** ***
9    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมSTEM ป.6 วันที่ 5/2/2563 ณ อาคารอัสสัมชัญ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้จัดทำ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (116 )
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2562
ประชุมครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และดนตรีไทย เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน
คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมาศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านวิชาการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2562
ประชุมคณะกรรมการการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือสถาบันที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2562
ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
คุณไพรัช โตวิวัฒน์ นำอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้อำนวยการ เรื่อง Codingและการเขียนโปรแกรมสำหรับเปิดชมรม robot
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3
ครูวิรัชดาและม.บรรจงเข้าร่วมฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากบริษัทชิชาง
สอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2562
ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2562
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2562
ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2562
ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตร STEM และหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5
ศึกษาดูงานคณะบริหาร​มช.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นักเรียนรับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2562
ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมแบดมินตัน (ภาคเช้า) วันที่ 7/10/2562
กิจกรรมเจ้าหนูสิงห์นักเตะ วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม MCP Builder Club (ภาคเช้า) วันที่ 7/10/2562
กิจกรรมเทเบิลเทนนิส วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Mini-Dance Cover Project (ช่วงบ่าย) วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม MCP Science Junior Invention วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม One page model วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม DIY ผ้าสักหลาดพาเพลิน วันที่ 7/10/2562
กิจกรรมร้อยปัด ปักเป๋า วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม New Gen Reporter ผู้ประกาศข่าวน้อย วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Sticker Line วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Life for Fun วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Maths อัจฉริยะหรรษา วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Kids Cooking วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Paper Model วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Toy With Rubber Band วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Life Skills & Wisdom Knowledge ทักษะชีวิตและภูมิปัญญา วันที่ 7/10/2562
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 7/10/2562 (ภาคเช้า)
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 7/10/2562 (ภาคบ่าย)
กิจกรรมเทเบิลเทนนิส วันที่ 8/10/2562
กิจกรรม Life for Fun วันที่ 8/10/2562
กิจกรรม Mini-Dance Cover Project วันที่ 8/10/2562
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (ภาคเช้า)
กิจกรรมเจ้าหนูสิงห์นักเตะ วันที่ 8/10/2562
กิจกรรม Paper Model วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม MCP Science Junior Invention วันที่ 8/10/2562
กิจกรรมร้อยปัด ปักเป๋า วันที่ 8/10/2562
กิจกรรมวาดศิลป์ สร้างสรรค์ วันที่ 8/10/2562
กิจกรรม " Little Chef " Sweet Cuisine วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Maths อัจฉริยะหรรษา วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Essential English วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม DIY ผ้าสักหลาดพาเพลิน วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม The Sugar Mania Project วันที่ 7 ตุลาคม 2562
กิจกรรม One page model วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม New Gen Reporter วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรมกู่ไต้เวิ๋นฮั่ว ประเพณีวัฒนธรรมจีนโบราณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Life Skills & Wisdom Knowledge ทักษะชีวิตและภูมิปัญญา วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรมกู่ไต้เวิ๋นฮั่ว ประเพณีวัฒนธรรมจีนโบราณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Paper Model วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม MCP Science Junior Invention วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Toy With Rubber Band วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมเจ้าหนูสิงห์นักเตะ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม New Gen Reporter วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมร้อยปัด ปักเป๋า วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมกู่ไต้เวิ๋นฮั่ว ประเพณีวัฒนธรรมจีนโบราณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Sticker Line วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม " Little Chef " Sweet Cuisine วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Life for Fun วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Mini-Dance Cover Project วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม One page model วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (ภาคเช้า)
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (ภาคบ่าย)
กิจกรรม Kids Cooking วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Kids Cooking วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมวาดศิลป์ สร้างสรรค์ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม DIY ผ้าสักหลาดพาเพลิน วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม The Sugar Mania Project วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Mini-Dance Cover Project วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม English Melody
กิจกรรม Kids Cooking วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Life for Fun วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม New Gen Reporter วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ภาคเช้า)
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ภาคบ่าย)
กิจกรรมร้อยปัด ปักเป๋า วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรมวาดศิลป์ สร้างสรรค์ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Maths อัจฉริยะหรรษา วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Mini-Dance Cover Project วันที่ 11 ตุลาคม 2562
กิจกรรม One page model วันที่ 11 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Paper Model วันที่ 11 ตุลาคม 2562
กิจกรรม MCP Builder Club วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจงการเป็นครูกลุ่ม Champion
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2562
มอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมพิจารณาผลการทดสอบนักเรียนที่จะเข้าศึกษาชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ระดับประเทศ
ประชุมครูกลุ่ม Champion เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2562
การประชุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการประชุมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร