Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(24)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(20)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
1.  1. มีจำนวนงานวิจัยระดับสถาบันทั้งของ โรงเรียน/มูลนิธิฯ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ชิ้น
2.  2. มีกระบวนการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาที่สะท้อนผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีและดีมากเฉลี่ยร้อยละ 80
3.  3. มีการออกแบบเครื่องมือสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
11 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 201 วัน
01 ก.พ. 2562 01 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 200 วัน
04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 193 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 140 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
15 ต.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 1. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2562  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 157 วัน
19 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   D 2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 4  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 4   0 *** *** 44 วัน
15 ต.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 3. ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2562  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 157 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 4. งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 สนับสนุนกระบวนการวิจัยของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 13  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 13   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) 7  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 7   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 73 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 150 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัยตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 1  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 150 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 196 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 226 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (24)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม “Reinvigorating Classroom Practice” May 10-11th, 2019  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลสำรวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ประจำปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ทีมคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินโครงการค่าย Inspire Your Passion  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งแผนการสอน เครื่องมือ/นวัตกรรม สำหรับหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งแผนการสอน เครื่องมือ/นวัตกรรม สำหรับหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  19 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  19 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  19 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 สรุปประเมินกิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  19 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยรับแผนการสอน เครื่องมือ/นวัตกรรม สำหรับหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษา และกลุ่มสาระภาษาไทยจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินผลการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมวิจัยในชั้นเรียน หัวข้อ "การเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 4 – บทที่ 5)" และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  26 ต.ค. 2562 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเก็บข้อมูลกลุ่มประชาชนทั่วไป 300 *** ***
2    ค่าเดินทางเก็บข้อมูล 400 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
4    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 30 *** ***
5    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
6    สีเมจิก 12 สีไพล็ิอต SDR ชนิดซอง 12 สี 1 *** ***
7    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 10 *** ***
8    กาวลาเท็กซ์ TOA 8ออนซ์ 1 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
10    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 *** ***
11    คลิปบอร์ดพลาสติกกลาง A4 8 *** ***
12    แผ่นยางรองตัดขนาด 30*45 ซม. 1 *** ***
13    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 4 *** ***
14    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
15    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
16    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัยบุคลากร 72 *** ***
17    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 144 *** ***
18    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 72 *** ***
19    ค่าของที่ระลึกโรงเรียนอนุบาล 12 *** ***
20    ค่าอาหาร VIP (4 อย่าง) 3 *** ***
21    อาหารว่าง VIP 2 *** ***
22    น้ำดื่ม 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 1,632 *** ***
2    ค่าดำเนินการสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นป.1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
3    ครูวิไลรัตน์คืนเงินค่าใช้จ่ายสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อป.1 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบสอบถามงานวิจัย - ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2562 - งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน
 - 2. แบบสำรวจงานวิจัย - การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2562 - การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
 - 3.แบบสรุปสารสนเทศงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานวิจัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
ผู้จัดทำ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (20 )
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 11/05/62
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากร ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ ป.3
ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" ป.5
กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน”
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” อัลบั้ม2
แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”
กิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ
งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ (อัลบั้ม2)
งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน
การอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562