Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค์
1.  พัฒนาความรู้และทักษะการบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้กับนักเรียน
2.  นำวงดนตรีไทยเข้าร่วมแสดงบรรเลงประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
3.  เพื่อให้เครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.  นักดนตรีไทยร้อยละ 90 สามารถบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองเกรด C ขั้นพื้นฐานได้จำนวนอย่างน้อย 10 เพลง
2.  นักดนตรีไทยร้อยละ 80 สามารถบรรเลงเพลงระดับเกรด B ได้จำนวนอย่างน้อย 5 เพลง
3.  นักดนตรีไทยร้อยละ 70 สามารถบรรเลงเพลงระดับเกรด A ได้จำนวนอย่างน้อย 3 เพลงได้
4.  นักเรียนวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ร้อยละ 90 มีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองได้อย่างมีคุณภาพ
5.  ร้อยละ 80 ของเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน
6.  มีการสนับสนุนวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองในการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 404 วัน
01 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 343 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 343 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 312 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4   4   0 *** *** 23 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง   0   0 *** *** 23 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 343 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 ร่วมแสดงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 343 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 343 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 23 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** 23 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 130 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง   0   0 *** *** 23 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 23 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 8 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 23 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 4 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 120g A4 1*100 แผ่น 1 *** ***
3    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL72W 1 *** ***
4    ปากกาเคมี 2 หัว 6 *** ***
5    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 6 *** ***
6    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
8    แผ่น CD 2 *** ***
9    ค่าซ่อมแซมและอะไหล่ วัสดุไว้ใช้สำหรับซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.63 1 *** ***
2    ค่าซ่อมแซมกลองสะบัดชัย จำนวน 3 ใบ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการพัฒนาด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทยของนักดนตรีไทย
 - แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง
 - แบบบันทึกการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงทั้งภายในและภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ของหน่วยงาน งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)