Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นระบบและต่อเนื่อง

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(39)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(22)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.  นักเรียนวงดุริยางค์ ร้อยละ 90 สามารถบรรเลงเพลงที่มีมาตรฐานตัวโน้ต ความยากในระดับเกรด 2
2.  วงดุริยางค์สามารถบรรเลงเพลงที่มีมาตรฐานตัวโน้ต ความยากในระดับเกรด 2 อย่างน้อย 2 เพลง
3.  เครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ร้อยละ 100 อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
4.  มีการสนับสนุนวงดุริยางค์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 399 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 399 วัน
01 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 370 วัน
01 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 370 วัน
01 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 370 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 39   39   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมดุริยางค์   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การพัฒนาวงดุริยางค์   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีดุริยางค์   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การร่วมแสดงกับหน่วยงานภายในโรงเรียน   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การร่วมแสดงกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** 28 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานดุริยางค์   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 28 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 28 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (39)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลง ต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงดุริยางค์ เข้าร่วมบรรเลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์ร่วมแสดงพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์ ร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  28 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์ ร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ  14 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานดนตรีอื่นๆ  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรม Chiang Mai Youth Musical 2019  12 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานเครื่องสายตะวันตก  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์และแผนพัฒนางานเครื่องสายตะวันตก  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนดุริยางค์ประถม เข้าร่วมแสดงต้อนรับการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดวันกรีฑาสีประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ตนั่งบรรเลง Precious Dream Concert ครั้งที่5 ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงเครื่องดุริยางค์เข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29  1 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music"  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์  19 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์  19 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงดุริยางค์ร่วมแสดงงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562  29 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบกองทุนดุริยางค์ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ซองน้ำตาล 110 g ขนาด 7"x11 " 60 *** ***
2    เทปโฟม 3 m ชนิดแผง ขนาด 21 มม.*3เมตร 2 *** ***
3    เทปใส 3/4*36 หลาแกนเล็ก 3 *** ***
4    เทปกาวย่น 3/4 นิ้ว 5 *** ***
5    เทปใส 1/2*36 หลาแกนเล็ก 3 *** ***
6    เทป OPP ขนาด 2 1/2 ใส 4 *** ***
7    กาวแท่งสเต็ดเลอร์เล็ก 8g NO.108 3 *** ***
8    แปรงลบกระดานไวท์บอร์ดด้ามไม้ 2 *** ***
9    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
10    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
11    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
12    ที่ตักขยะ 3 *** ***
13    ปากกาไวท์บอร์ด obok 6 *** ***
14    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 5 *** ***
15    ไม้กวาดดอกหญ้า 5 *** ***
16    ผ้าเช็ดโต๊ะ 5 *** ***
17    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน faber castell 5 *** ***
18    ปากกาลูกลื่น เฟเบอร์คาสเทลล์ RX5 20 *** ***
19    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบนหัวลูกลื่น ZL31W 2 *** ***
20    ไม้บรรทัดฟุตสแตนเลส 24 นิ้ว 1 *** ***
21    สติ๊กเกอร์สี ขนาดตัด2 10 *** ***
22    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 30 *** ***
23    ไกค์วาวล์ยูโฟเนียม 5 *** ***
24    ไกค์วาวล์ทรัมเปต 5 *** ***
25    Valve oil ทรัมเปต 10 *** ***
26    น้ำมัน Slide oil ทรอมโบน 5 *** ***
27    เปลี่ยนนวม Flute 3 *** ***
28    ผ้า Silver Cloth 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.63 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินทักษะการเล่นดนตรี
 - 2. แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์
 - รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ของหน่วยงาน งานดุริยางค์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (22 )
งานพันธะสัญญา ดุริยางค์บรรเลงต้อนรับผู้ปกครอง
งานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้า
ภาพวงดุริยางค์ร่วมบรรเลงบทเพลงช่วงเช้า
วงดุริยางค์ ร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง
งานดุริยางค์ ร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วงดุริยางค์เข้าร่วมงานการศึกษาเอกชน
งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานดนตรีอื่นๆ
วงดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรม Chiang Mai Youth Musical 2019
วงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต
ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์และแผนพัฒนางานเครื่องสายตะวันตก
นักเรียนดุริยางค์ประถม เข้าร่วมแสดงต้อนรับการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วงดุริยางค์ร่วมแสดงงานประจำปี2562
งานดุริยางค์แสดงงานประจำปี
งานดุริยางค์แสดงงานประจำปี
วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดวันกรีฑาสีประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
วงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ตนั่งบรรเลง Precious Dream Concert ครั้งที่5 ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย
วงเครื่องดุริยางค์เข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29
วงเครื่องดุริยางค์เข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29
นักเรียนวงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music"
งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์
วงดุริยางค์ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562