Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ให้แก่ผู้เรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(82)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(38)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
1.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสี
2.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
4.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
5.  ผู้เรียนร้อยละ 95 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่าเริงแจ่มใส
6.  ผู้เรียนร้อยละ 95 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
7.  ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2562 15 มิ.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 123 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 3  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 3   0 *** *** 197 วัน
01 ส.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563) 8  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 8   0 *** *** 135 วัน
01 มิ.ย. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 40  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 40   0 *** *** 135 วัน
14 พ.ค. 2562 28 มี.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 164 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563) 19  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 19   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D -กรีฑาภายนอก 3  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 3   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D -กีฬาแบดมินตัน 3  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 3   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D -กีฬาเทเบิลเทนนิส 2  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 2   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D -กีฬาเทนนิส  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D -กีฬากอล์ฟ 3  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 3   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D -กีฬาเทควันโด  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D -กีฬาหมากกระดาน  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาว่ายน้ำ กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาว่ายน้ำ กาวิละสปรินเตอร์  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาว่ายน้ำ ลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D -กีฬาว่ายน้ำรังษีแชมป์เปี้ยนชิพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาฟุตบอล รายการสาธิตจูเนียร์ คัพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาฟุตบอล รายการแม่โจ้คัพ จังหวัดเชียงใหม่  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาฟุตซอล รายการไมโล แชมเปี้ยนซิพ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C กีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 1   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหากได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกภาคเหนือ)  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - กีฬายิมนาสติกลีลา  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D กีฬาบาสเกตบอล  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D - ค่ายา เวชภัณฑ์และน้ำดื่ม  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน และสรุปเพื่อจัดทำสถิติ การแข่งขันต่อไป  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.9 ประเมินกิจกรรมและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 96 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 44 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 121 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 121 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2562   C  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง 0   0 *** *** 197 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (82)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (ยิงธนู)  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการโรงเรียนอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการโรงเรียนอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2  9 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬากอล์ฟและเทควันโด  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬากอล์ฟ  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุก  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (ยิงธนู)  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬาส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 9 ปี และ 11 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจากประเทศฮ่องกง  3 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 งานกีฬาส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 9 ปี และ 11 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจากประเทศ ฮ่องกง  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทเบิลเทนนิส  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ขอพบผู้อำนวยการนำเสนอข้อมูลใบเขียวและแบบเสื้อกรีฑาสี แบบเหรียญกรีฑา ประจำปี 2562  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 งานกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่ 1การแข่งขันฟุตบอล U12 Northern Youth League 2019  18 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ( ภาคเหนือ ) ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  24 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ( ภาคเหนือ ) ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  25 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 งานกีฬาส่งนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาแบดมินตัน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 งานกีฬาส่งนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาแบดมินตัน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ ฉงซินคัพ ประจำปี 2562  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาเทเบิลเทนนิส  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬาส่งนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬาแบดมินตัน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนโรงเรียนระหว่างส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนโรงเรียนระหว่างส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานกีฬาถ่ายภาพแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ]  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  -กรีฑาภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  28 ต.ค. 2562 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  29 ต.ค. 2562 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  30 ต.ค. 2562 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  31 ต.ค. 2562 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  1 พ.ย. 2562 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  4 พ.ย. 2562 19 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  5 พ.ย. 2562 20 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  6 พ.ย. 2562 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  7 พ.ย. 2562 22 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  8 พ.ย. 2562 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  18 พ.ย. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  19 พ.ย. 2562 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )  25 พ.ย. 2562 40 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)  1 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )  26 พ.ย. 2562 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)  1 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )  27 พ.ย. 2562 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)  1 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )  28 พ.ย. 2562 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)  1 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )  2 ธ.ค. 2562 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)  1 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )  3 ธ.ค. 2562 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)  1 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )  4 ธ.ค. 2562 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)  1 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( SPORTS DAY )  17 ม.ค. 2563 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)  1 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  27 ม.ค. 2563 103 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  28 ม.ค. 2563 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  29 ม.ค. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  30 ม.ค. 2563 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  3 ก.พ. 2563 110 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  4 ก.พ. 2563 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  5 ก.พ. 2563 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  6 ก.พ. 2563 113 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  11 ก.พ. 2563 118 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562  12 ก.พ. 2563 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  1 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบจัดหากีฬาหมากกระดาน ( ค่าที่พัก , ค่าน้ำมันรถ ) 1 *** ***
2    ค่าชุดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 50 *** ***
3    งบจัดหาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 1 *** ***
4    งบจัดหากีฬาฟุตบอล 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เหรียญรางวัล 700 *** ***
2    เกียรติบัตร 700 *** ***
3    ป้ายไวนิล 10 *** ***
4    ค่าอุปกรณ์พิธิเปิด-ปิด 1 *** ***
5    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 30 *** ***
6    เทปแลคซีน 1.5 นิ้ว 20 *** ***
7    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 10 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 5 *** ***
10    ดอกไม้ตกแต่งปะรำพิธี 1 *** ***
11    น้ำมันรถ 1 *** ***
12    รถเครน 2 *** ***
13    เช่าเต็นท์ 30 *** ***
14    ตำรวจจราจร 2 *** ***
15    เช่าปืน 1 *** ***
16    กระสุนปืนปล่อยตัวกรีฑา 2 *** ***
17    ของที่ระลึก 1 *** ***
18    บริหารการจัดการแต่ละสี 2,219 *** ***
19    ค่าอาหารว่าง 120 *** ***
20    ค่ากรรมการตัดสิน 30 *** ***
21    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 60 *** ***
22    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 6 *** ***
23    สีน้ำ 7 *** ***
24    ถ้วยรางวัล 40 *** ***
25    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
26    สีน้ำ 5 *** ***
27    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 30 *** ***
28    ซ้อมตาข่ายเทเบิลเทนนิส 10 *** ***
29    ลูกฟุตบอล,ลูกบาสเกตบอล, 40 *** ***
30    ป้ายไวนิล 3 *** ***
31    ซักเสื้อเอี้ยม 200 *** ***
32    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 50 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
34    คีย์ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 *** ***
35    ชุดแข่งขันกรีฑา 40 *** ***
36    เบี้ยเลี้ยงนักกรีฑา 40 *** ***
37    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุม 4 *** ***
38    รถรับส่งนักกรีฑา 2 *** ***
39    ชุดแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 20 *** ***
40    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแบดมินตัน 20 *** ***
41    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาแบดมินตัน 2 *** ***
42    รถรับส่งนักกีฬาแบดมินตัน 4 *** ***
43    ชุดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 20 *** ***
44    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเทเบิลเทนนิส 20 *** ***
45    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาเทเบิลเทนนิส 2 *** ***
46    รถรับส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส 4 *** ***
47    ชุดแข่งขันกีฬาเทนนิส 10 *** ***
48    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเทนนิส 10 *** ***
49    เบี้่ยเลี้ยงผู้ควบุคมกีฬาเทนนิส 2 *** ***
50    รถรับส่งกีฬาเทนนิส 4 *** ***
51    ชุดแข่งขันกีฬากอล์ฟ 20 *** ***
52    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬากอล์ฟ 20 *** ***
53    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬากอล์ฟ 2 *** ***
54    รถรับส่งนักกีฬากอล์ฟ 4 *** ***
55    ค่าลูกกอล์ฟระหว่างแข่งขัน 20 *** ***
56    ค่าสมัครแข่งขันกีฬากอล์ฟ 20 *** ***
57    ชุดแข่งขันกีฬาเทควันโด 10 *** ***
58    เบี้่ยเลี้ยงนักกีฬาเทควันโด 10 *** ***
59    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาเทควันโด 2 *** ***
60    รถรับส่งนักกีฬาเทควันโด 4 *** ***
61    ค่าสมัครกีฬาเทควันโด 10 *** ***
62    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาหมากกระดาน ( ภายในจังหวัด ) 20 *** ***
63    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาหมากกระดาน 4 *** ***
64    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาหมากกระดาน ( ต่างจังหวัด ) 6 *** ***
65    ค่าที่พัก 6 *** ***
66    เช่ารถตู้ 5 *** ***
67    น้ำมัน 2 *** ***
68    ค่าทางด่วน 2 *** ***
69    ชุดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
70    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
71    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุม 2 *** ***
72    รถรับส่งนักกีฬาว่ายน้ำ 4 *** ***
73    ค่าสมัครกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
74    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
75    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาว่ายน้ำ 2 *** ***
76    ค่าอาหารนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
77    ค่าอาหารผู้ควบคุม 2 *** ***
78    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
79    เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
80    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
81    ค่าอาหารนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
82    เบี้ยเลี้ยงผู้่ควบคุม 2 *** ***
83    ค่าอาหารผู้ควบคุม 2 *** ***
84    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
85    เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
86    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
87    ค่าที่พัก 6 *** ***
88    ค่าอาหารนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
89    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาว่ายน้ำ 2 *** ***
90    ค่าอาหารผู้ควบคุมกีฬาว่ายน้ำ 2 *** ***
91    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
92    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
93    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
94    ค่าที่พัก 6 *** ***
95    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
96    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุม 2 *** ***
97    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
98    ค่าอาหารคนขับรถ 2 *** ***
99    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
100    ค่าอาหารนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
101    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาว่ายน้ำ 2 *** ***
102    ค่าอาหารผู้ควบคุมกีฬาว่ายน้ำ 2 *** ***
103    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
104    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
105    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
106    ค่าที่พัก 6 *** ***
107    ค่าชุดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 50 *** ***
108    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 50 *** ***
109    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาฟุตบอล 3 *** ***
110    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 50 *** ***
111    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาฟุตบอล 3 *** ***
112    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 50 *** ***
113    ค่าเบี้ยเลี้่ยงผู้ควบคุมกีฬาฟุตบอล 3 *** ***
114    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 50 *** ***
115    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาฟุตบอล 3 *** ***
116    ค่าเบีียเลี้ยงคนขับรถ 3 *** ***
117    ค่าอาหารคนขับรถ 3 *** ***
118    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
119    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตซอล 48 *** ***
120    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาฟุตซอล 3 *** ***
121    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
122    ค่าอาหารคนขับรถ 2 *** ***
123    ค่าำน้ำมันรถ 2 *** ***
124    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 25 *** ***
125    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุม 3 *** ***
126    ค่ารถรับส่งนักกีฬาฟุตบอล 5 *** ***
127    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 50 *** ***
128    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้่ควบคุม 3 *** ***
129    ค่าสมัครแข่งขัน 2 *** ***
130    ค่าสมัครแข่งขัน 3 *** ***
131    ค่าอาหารนักกีฬาฟุตบอล 25 *** ***
132    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาฟุตบอล 3 *** ***
133    ค่าอาหารผู้ควบุคมกีฬาฟุตบอล 3 *** ***
134    ค่าที่พัก 31 *** ***
135    ค่าน้ำมันรถ 7 *** ***
136    ค่าอาหารนักกีฬาฟุตบอล 25 *** ***
137    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาฟุตบอล 3 *** ***
138    ค่าอาหารผู้ควบคุมกีฬาฟุตบอล 3 *** ***
139    ค่าที่พัก 31 *** ***
140    ค่าเช่ารถตู้ 20 *** ***
141    ค่าน้ำมันรถ 10 *** ***
142    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬายิมนาสติก 15 *** ***
143    ค่าสมัครแข่งขัน 15 *** ***
144    ค่าชุดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 12 *** ***
145    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมกีฬาบาสเกตบอล 3 *** ***
146    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาบาสเกตบอล 12 *** ***
147    ค่ารถรับส่งนักกีฬาบาสเกตบอล 10 *** ***
148    ค่าเคาร์เตอร์เพนเย็น 10 *** ***
149    ค่าเคาร์เตอร์เพนร้อน 10 *** ***
150    ค่าสเปร์ชา 10 *** ***
151    ค่ายาแก้อักเสบ 10 *** ***
152    ค่ายาคลายกล้ามเนื้อ 10 *** ***
153    ค่าอาหารเสริม 6 *** ***
154    ค่าน้ำดื่ม 10 *** ***
155    ค่าน้ำดื่ม แก้วน้ำ น้ำแข็ง ถุงดำ น้ำแดง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ วันที่ 8-9/6/2562 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล AIA Youth Cup 2019 วันที่ 22-23/6/2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลยูธคัพ รุ่น 11 ปี วันที่ 15-16/6/2562 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเจ้าขุนอารีน่า อ.สันกำแพง 1 *** ***
4    ม.เขมภพคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปางแชมเปี้ยนชิพ -200 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2562 ระหว่างเดือนส.ค.2562-ก.พ.2563 โดยทำการแข่งขันช่วงพักกลางวัน 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันรายการ Cowboy Youth Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 30/6 - 17/7/2562 ณ สนามฟุตบอลคาวบอยลำพูน จ.ลำพูน 1 *** ***
7    ค่าเครื่องโรยทรายสนามแบบเข็นเดินตาม 1 เครื่อง สำหรับโรยทรายปรับพื้นสนามฟุตบอล (พีเอส อินเตอร์เทรด) 1 *** ***
8    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำประตูฟุตบอล (ร้านสกลโลหะภัณฑ์) 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Northern Youth League 2019 วันที่ 18/8 - 8/12/2562 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ MFU swimming มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 24-25/8/2562 1 *** ***
11    ค่าชุดกีฬาจำนวน 140 ตัว สำหรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6/8 - 30/9/2562 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6/8 - 30/9/2562 1 *** ***
13    ค่าเสื้อนักกีฬากอล์ฟ 10 คนและเสื้อผู้ดูแล 3 คน สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 - 11/9/2562 (รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง 5,110 บาท ใช้งบโรงเรียน 4,550 บาท) 1 *** ***
14    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครูผู้ควบคุมเข้าร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 คน วันที่ 10-11/9/2562 1 *** ***
15    ม.เขมภพคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนแข่งขันว่ายน้ำที่ม.แม่ฟ้าหลวง 1 *** ***
16    ค่าเสื้อกรีฑาสีนักเรียน จำนวน 2,253 ตัวๆละ135 บาทและค่าเหรียญรางวัล จำนวน 510 เหรียญๆละ 36 บาท สำหรับจัดการแข่งขันกรีฑาสี วันที่17/1/2563 1 *** ***
17    ค่าอุปกรณ์ซัพพอร์ตเข่า,ซัพพอร์ตข้อเท้าและสนับเข่า สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน (หจก.สปอร์ตแมกซิไมซ์) 1 *** ***
18    ค่าสอนว่ายน้ำตอนเย็นครูผู้สอน 2 คนและค่าล่วงเวลาพนักงาน 1 คน เดือนก.ย.2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี
 - แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
 - แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 - แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน)

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน ของหน่วยงาน งานกีฬา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (38 )
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยิงธนู ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์คำ ครั้งที่ 2
รับรางวัลชนะเลิศ คลาส DG การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Singha Junior Chiang
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว คลาส A รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชน ชาย 7-8 ปี รุ่น B การแข่งขันกีฬาเทควันโด
ชนะเลิศแข่งขันกอล์ฟ Singha chiang rai Junior Golf open 2019
รับรางวัลการแข่งขัน ยิงธนู Thailand 13th Princess Cup Archery Tournament 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน
รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน TO BE NUMBER ONE PSC HOWONDO GAME 8
ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุก
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562
แข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ Chiang rai Taekwondo Championships 2019
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์นักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศฮ่องกง
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (08.08.62)
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (14.08.62)
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
รับรางวัลจากการเเข่งขันเทควันโด รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ป.5และ ป.6 (กีฬาสีประจำปี 2562 )
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
รับรางวัลจากการเเข่งขันรายการ MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 4
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2019 ระดับภาคเหนือ
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ ฉงซินคัพ ประจำปี 2562
รับรางวัลแข่งขันกอล์ฟกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่
รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
รางวัลชนะเลิศนักกอล์ฟเยาวชน Junior International Golf Championship 2019
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
รับรางวัลแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์นักเรียน นักศึกษา "Student Open 2019"