Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับ ติดตาม และประสานงาน การจัดกิจกรรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(57)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
1.  มีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (บำเพ็ญประโยชน์, มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, การให้เกียรติผู้อื่น ฯลฯ)
2.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ตามที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์ คณะลูกเสือแห่งชาติ
3.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน
4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ยกย่องให้เกียรติแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ
6.  เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จิตวิญญาณ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 138 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ 4  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 4   0 *** *** 197 วัน
10 ม.ค. 2563 16 ก.พ. 2563   D 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** 123 วัน
10 ม.ค. 2563 16 ก.พ. 2563   D 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** 123 วัน
01 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562) 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 1   0 *** *** 15 วัน
01 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562) 2  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 *** *** 15 วัน
14 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562   D 6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562) 26  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 26   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
18 ต.ค. 2562 04 ก.พ. 2563   D 6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563) 6  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 6   0 *** *** 111 วัน
01 พ.ย. 2562 15 ธ.ค. 2562   D 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562) 6  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 6   0 *** *** 60 วัน
02 มิ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562) 5  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 5   0 *** *** 45 วัน
01 พ.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก 2  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 *** *** 45 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 ลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 197 วัน
01 ส.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   D 6.12 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 46 วัน
14 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563   D 6.13 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 350 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.14 ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6.15 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน 2  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 2   0 *** *** 45 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.16 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.17 ศึกษาดูงานอบรม สัมมนากิจกรรมลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.18 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 197 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 313 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานลูกเสือ  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 197 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 355 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 0   0 *** *** 197 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (57)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือภาคเรียนที่ 1  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4-6  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (ชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.5 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562, ชั้น ป.4 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 วันสถาปนาลูกเสือไทย  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 อาจารย์ที่ปรึกษางานลูกเสือ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ เดือน กรกฎาคม  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 62  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562)  2 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562)  2 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562)  2 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562)  2 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562)  2 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3  25 ต.ค. 2562 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562)  1 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  26 ต.ค. 2562 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562)  1 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  27 ต.ค. 2562 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562)  1 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
  ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)  22 พ.ย. 2562 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)  1 พ.ย. 2562 - 15 ธ.ค. 2562
  ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)  23 พ.ย. 2562 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)  1 พ.ย. 2562 - 15 ธ.ค. 2562
  ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)  24 พ.ย. 2562 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)  1 พ.ย. 2562 - 15 ธ.ค. 2562
 วันวชิราวุธรำลึก ร.6  25 พ.ย. 2562 40 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2)  29 พ.ย. 2562 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)  1 พ.ย. 2562 - 15 ธ.ค. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2)  30 พ.ย. 2562 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)  1 พ.ย. 2562 - 15 ธ.ค. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2)  1 ธ.ค. 2562 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)  1 พ.ย. 2562 - 15 ธ.ค. 2562
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)  24 ม.ค. 2563 100 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)  18 ต.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)  25 ม.ค. 2563 101 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)  18 ต.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)  26 ม.ค. 2563 102 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)  18 ต.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)  31 ม.ค. 2563 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)  18 ต.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)  1 ก.พ. 2563 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)  18 ต.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)  2 ก.พ. 2563 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)  18 ต.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1  6 ก.พ. 2563 113 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)  10 ม.ค. 2563 - 16 ก.พ. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2  7 ก.พ. 2563 114 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)  10 ม.ค. 2563 - 16 ก.พ. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นักเรียนจ่ายค่าเข้าค่าย คนละ 850 บาท 182 *** ***
2    ค่านักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ จ่ายคนละ 850 บาท 45 *** ***
3    นักเรียนจ่ายค่าตัดชุดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 35 *** ***
4    นักเรียนจ่ายค่าเข้าค่าย คนละ 200 บาท 340 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 750 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
3    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 375 *** ***
4    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 375 *** ***
5    ดอกไม้ มาลัยกร 1 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
7    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 987 *** ***
8    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 75 *** ***
9     25 *** ***
10    เครื่องหมายชั้นตรี 329 *** ***
11    ดอกไม้ มาลัยกร 1 *** ***
12    ยากันยุง 1 *** ***
13    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
14    อาหาร/สถานที่นักเรียน 418 *** ***
15    ค่าอาหารครู 30 *** ***
16    ค่าอาหารว่างครู 2 *** ***
17    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 31 *** ***
18    ค่าดูแลนักเรียน 60 *** ***
19    เครื่องหมายลูกเสือ ชั้นตรี, โท, เอกและวิชาพิเศษ 836 *** ***
20    มาลัยกร, ดอกไม้ 2 *** ***
21    ยากันยุงชนิดฉีดพ่น 2 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
23    ค่าบ้านพักสำหรับครู 12 *** ***
24    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 3 *** ***
25    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก 3 *** ***
26    น้ำดื่ม 98 *** ***
27    ค่าบำรุงลูกเสือรายปี 2,219 *** ***
28    ชุดเครื่องแบบลูกเสือ 3 *** ***
29    ค่าตอบแทนอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ 12 *** ***
30    ค่ารถรับ-ส่ง 4 *** ***
31    ค่าน้ำดื่ม 100 *** ***
32    ค่ารถรับ - ส่ง 3 *** ***
33    ค่าเสื้อฝึก 50 *** ***
34    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 *** ***
35    ค่าอาหารครู 4 *** ***
36    ค่าอาหารนักเรียน 50 *** ***
37    ค่าที่พัก 54 *** ***
38    ค่าผ่านด่าน 1 *** ***
39    ป้ายไวนิล 2 *** ***
40    มาลัยกร 2 *** ***
41    ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 2 *** ***
42    อาหาร/สถานที่นักเรียน 182 *** ***
43    อาหาร/สถานที่ครู 12 *** ***
44    อาหารว่าง 3 *** ***
45    เครื่องหมายลูกเสือชั้นตรี โท เอกและวิชาพิเศษ 546 *** ***
46    มาลัยกร, ดอกไม้ 200 *** ***
47    ยากันยุง 100 *** ***
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
49    อุปกรณ์งานบุกเบิก 3 *** ***
50    สถานที่ 45 *** ***
51    ค่าอาหารสด 9 *** ***
52    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 4 *** ***
53    ค่าดูแลนักเรียน 4 *** ***
54    ค่าน้ำมันรถ 1 *** ***
55    ยากันยุง 1 *** ***
56    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 340 *** ***
57    ค่าอาหารว่าง 680 *** ***
58    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 40 *** ***
59    ดอกไม้ มาลัยกร 1 *** ***
60    ไม้พลองลูกเสือสามัญ 45 *** ***
61    เครื่องหมายหมู่ ของเนตรนารี 15 *** ***
62    น้ำดื่ม 40 *** ***
63    ชุดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 35 *** ***
64    ผ้าผูกคอ (สั่งตัดพิเศษ) 35 *** ***
65    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 20 *** ***
66    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 15 *** ***
67    ถุงเท้าลูกเสือ 20 *** ***
68    ถุงเท้าขาวเนตรนารี 15 *** ***
69     รองเท้าหนัง 35 *** ***
70    เกือกม้า, ประกับข้าง 35 *** ***
71    อาร์มกองร้อย 35 *** ***
72    อาร์มสังกัดโรงเรียน 35 *** ***
73    วิชาพิเศษ (ที่สอบผ่าน) 280 *** ***
74    เครื่องหมายดาวประจำการ 105 *** ***
75    ป้ายชื่อ 35 *** ***
76    สายยงยศ 35 *** ***
77    สายสะพายวิชาพิเศษ 35 *** ***
78    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 15 *** ***
79    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 662 *** ***
80    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
81    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 331 *** ***
82    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 331 *** ***
83    พวงมาลัยกร 1 *** ***
84    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
85    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 680 *** ***
86    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
87    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 340 *** ***
88    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 340 *** ***
89    พวงมาลัยกร 1 *** ***
90    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
91    อาหาร/สถานที่นักเรียน 426 *** ***
92    ค่าอาหารว่างครู 2 *** ***
93    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 31 *** ***
94    ค่าดูแลนักเรียน 60 *** ***
95    เครื่องหมายลูกเสือ ชั้นตรี, โท, เอกและวิชาพิเศษ 852 *** ***
96    มาลัยกร, ดอกไม้ 2 *** ***
97    ยากันยุงชนิดฉีดพ่น 2 *** ***
98    ค่าบ้านพักสำหรับครู 12 *** ***
99    ค่าอาหารครู 30 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.6 ครั้งที่ 6 วันที่ 29/5 - 1/6/2562 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือป.5 วันที่ 5 - 8/6/2562 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 *** ***
3    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนพ.ค.2562 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้นำลูกเสือนายหมู่ รองนายหมู่ป.4 วันที่ 19-22/6/2562 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน 1 *** ***
5    ครูกิติยาคืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าค่ายลูกเสือป.6 -5,845 *** ***
6    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าเข้าค่ายลูกเสือป.5 -9,820 *** ***
7    ค่าหมวกลูกเสือสามัญ 50ใบๆละ250 บาท,หมวกเนตรนารี 20ใบๆละ40 บาทและหน้าหมวกเนตรนารี 20 อันๆละ 10 บาท สำหรับลูกเสือกองร้อยพิเศษ 1 *** ***
8    ค่าสายยงยศ 20 เส้น มอบให้ลูกเสือชั้นสูงสุดระดับลูกเสือสามัญ 1 *** ***
9    ค่าตอบแทนที่ปรึกษาลูกเสือเดือนมิ.ย.2562 1 *** ***
10    ครูกิติยาคืนเงินค่าเข้าค่ายผู้นำลูกเสือป.4 -2,480 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1/7/2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 *** ***
12    ม.ธนายุทธคืนเงินค่าสถาปนาลูกเสือ -75 *** ***
13    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำวอคเกิ้ลลูกเสือเนตรนารีสามัญ 1 *** ***
14    ค่าผ้าและค่าตัดเย็บเครื่องแบบลูกเสือของครูผู้สอนลูกเสือ จำนวน 3 คน 1 *** ***
15    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนก.ค.2562 1 *** ***
16    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนส.ค.2562 1 *** ***
17    ค่าเต้นท์ลูกเสือ จำนวน 5 หลัง สำหรับทดแทนเต้นท์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ (ร้านกุณฑิราภัณฑ์) 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ วันที่ 1-4/10/2562 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายจัดค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญป.4 วันที่ 26 - 27/10/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายจัดค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ป.3 วันที่ 25/10/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
21    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนก.ย.2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
อาจารย์ที่ปรึกษางานลูกเสือ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ