Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(10)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(10)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
1.  มีระเบียบ ขั้นตอน ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ ชัดเจน และมีการดำเนินการตามระเบียบ
2.  ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
3.  ทุกหน่วยงานมีครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานและความต้องการตามแผนงาน
4.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่องานจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 367 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 367 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 367 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 367 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 10   10   0 *** *** 29 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 29 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน   0   0 *** *** 29 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง   0   0 *** *** 29 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 29 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 29 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562   0   0 *** *** 29 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 264 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 201 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง   0   0 *** *** 29 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 29 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 201 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 29 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (10)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ, โรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู บุคลากร นักการ, โรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และร้านผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากร  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู นักการ พนักงานโรงอาหาร, บริษัทจัดทำแหวนทองคำ, บริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทซ่อมแซมสระว่ายน้ำ  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดชุดฟอร์มนักการ ร้านทำเสื้อชมรม และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครู และร้านตัดชุดนักเรียน อุปกรณ์ลูกเสือ เนตรนรี ชุดพื้นเมือง ชุดพละ และ ร้านห่อปกหนังสือ  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีนวันครอบครัวพนักงาน  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกประกันอุบัติเหตุนักเรียน บริษัทน้ำดื่ม บริษัทไอศกรีม ร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานเกษียณ บริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทอินเตอร์เน็ต บริษัททัศนศึกษา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ร้านจำหน่ายอัฐบริขาล  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด บริษัทตรวจสุขภาพครู ร้านตัดเย็บเสื้อชมรมครู ร้านจำหน่ายข้าวสาร และบริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการเข้าร่วมเซ็นสัญญาลงนามจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 25 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 2 *** ***
3    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 24 *** ***
4    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
5    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 *** ***
6    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
7    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
8    ลิ้นแฟ้มโลหะสีทอง 1 *** ***
9    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 1 *** ***
10    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 2 *** ***
11    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
12    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด # 1233 15 *** ***
13    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 5 *** ***
14    เทปลบคำผิด ตราม้า 5 *** ***
15    ลวดเย็บ Max No.3 (1*24) 6 *** ***
16    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
17    เทป OPP ขนาด 2 ใส 1 *** ***
18    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.62 1 *** ***
2    คืนงบค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.63 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 - คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 - ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
ประสิทธิภาพของระบบจัดซื้อ - จัดจ้างในการซื้อสินค้าและบริการ82.75
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน84.14
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (10 )
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ, โรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู บุคลากร นักการ, โรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และร้านผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากร
ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู นักการ พนักงานโรงอาหาร, บริษัทจัดทำแหวนทองคำ, บริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทซ่อมแซมสระว่ายน้ำ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทซ่อมแซมสระว่ายน้ำ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดชุดฟอร์มนักการ ร้านทำเสื้อชมรม และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครู และร้านตัดชุดนักเรียน อุปกรณ์ลูกเสือ เนตรนรี ชุดพื้นเมือง ชุดพละ และ ร้านห่อปกหนังสือ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีนวันครอบครัวพนักงาน
ประชุมพิจารณาคัดเลือกประกันอุบัติเหตุนักเรียน บริษัทน้ำดื่ม บริษัทไอศกรีม ร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานเกษียณ บริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทอินเตอร์เน็ต บริษัท
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด บริษัทตรวจสุขภาพครู ร้านตัดเย็บเสื้อชมรมครู ร้านจำหน่ายข้าวสาร และบริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด