Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีข้อมูลรายการทรัพย์สินของโรงเรียนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(2)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
1.  ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ100 มีรหัส มีทะเบียน อยู่ครบในฐานข้อมูลและเป็นปัจจุบัน
2.  ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 100 ค้นหาได้ ตามได้
3.  ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 100 มีระบบการดูแลรักษาอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
4.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงานที่ชัดเจนในกระบวนการดำเนินงานทรัพย์สินโรงเรียน
5.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่องานทรัพย์สินโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค 2   2   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านทรัพย์สินให้กับบุคลากรในโรงเรียน   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 1   0   1 *** *** 28 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานทรัพย์สินโรงเรียน   0   0 *** *** 28 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 28 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 28 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 บริจาคทรัพย์สินที่ใช้งานได้ให้แก่ หน่วยงานภายนอกตามที่มีหนังสือขอรับบริจาค  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  บริจาคทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานภายนอก 1   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริจาคทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานภายนอก (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริจาคทรัพย์สินใช้งานได้ ให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สังฆมลฑณเชียงใหม่และบ้านเบธาราม สถานที่ใต้สระว่ายน้ำ ซีเมออน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 7 *** ***
2    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 4 *** ***
3    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก #218 1 *** ***
4    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบนหัวลูกลื่น ZL31W 1 *** ***
5    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
6    กระดาษการ์ดสี 180g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
7    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 3 *** ***
8    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
9    ค่าเข้าเล่มรายงานทรัพย์สินประจำปี 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเข้าเล่มรายงานทรัพย์สินประจำปีการศึกษา2561 120 *** ***
2     วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.63 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน
 - คู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
 - ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก
 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทรัพย์สินโรงเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน งานทรัพย์สินโรงเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ85.12
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (1 )
บริจาคทรัพย์สินให้หน่วยงานภายนอก