Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูโปรแกรมนักเรียนจีนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(25)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 95
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 95 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
7.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
8.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
9.  มีแผนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.  มีการจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
11.  มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
12.  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโปรแกรมนักเรียนจีน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 115 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 220 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 220 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 220 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 2  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 2   0 *** *** 220 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 17  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 17   0 *** *** 220 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 220 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน 6  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 6   0 *** *** 220 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 220 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 220 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 10 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 67 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 144 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 220 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 220 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 10 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 144 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 189 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ 0   0 *** *** 220 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (25)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอโครงการค่ายภาษาจีน  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับครูจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 1 ท่าน  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตูขอเข้าพบผู้อำนวยการ  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ส่งครูจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 1 ท่าน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่าย Chinese Winter Camp in China  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจจะสมัครไปค่ายจีน Chinese Winter Camp in China ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  10 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  11 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนที่ไปค่ายภาษาจีนถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าและจัดเอกสารอื่นๆ ไปค่าย Chinese Winter Camp in China  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหยียนประถมเต้าเจเข้าพบผู้อำนวยการ  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูและนักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเดินทางกลับประเทศจีน  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมานิเทศติดตามการสอนของนักศึกษา  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ของนักเรียน ป.6 โดยสถาบันขงจื้อ  21 พ.ย. 2562 59 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 20 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 *** ***
2    ค่าอาหารนักเรียน 20 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 1 *** ***
4    ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 22 *** ***
6    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
7    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 2 *** ***
8    ค่าอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 *** ***
9    ค่าลงทะเบียน 6 *** ***
10    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
11    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 100 *** ***
12    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 2 *** ***
14    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 12 *** ***
15    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 12 *** ***
16    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 12 *** ***
17    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
18    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 12 *** ***
19    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 2 *** ***
20    สีเมจิก 12 สีไพล็ิอต SDR ชนิดซอง 12 สี 24 *** ***
21    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 2 *** ***
22    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 2 *** ***
23    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล A-5 1 *** ***
24    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 40 *** ***
25    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 24 *** ***
26    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 *** ***
27    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 3 *** ***
28    เทปแลคซีน 1 นิ้ว 5 *** ***
29    เทปกาวเยื่อ1/2x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
30    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 *** ***
31    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 10 *** ***
32    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
33    แผ่น DVD 50 *** ***
34    เครื่องเจาะกระดาษ PS-20 ( 3 สี) 1 *** ***
35    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 10 *** ***
36    แท่งตัดเทปตราม้า SK-25 1 *** ***
37    กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 4 *** ***
38    ค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 1 *** ***
39    ค่าส่งจดหมาย/อากรแสตมป์ 2 *** ***
40    ค่าประกันสุขภาพครูจีน 1 *** ***
41    ค่าขอใบอนุญาตทำงาน 1 *** ***
42    กระเช้าเยี่ยมไข้ 2 *** ***
43    กระเช้าของขวัญ 2 *** ***
44    ค่าต่อวีซ่า 2 *** ***
45    ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาจีน 12 *** ***
46    ค่าต่อวีซ่านักศึกษาจีน 12 *** ***
47    ค่าอาหารเช้าและเย็นครูจีน 12 *** ***
48    ค่าอาหารเช้าและเย็นนักศึกษาจีน 12 *** ***
49    ค่าเลี้ยงรับรองครูและนักศึกษาจีน 1 *** ***
50    ค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า 1 *** ***
51    ค่าของที่ระลึก 4 *** ***
52    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 *** ***
53    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 *** ***
54    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 7 *** ***
55    ตะกร้าเอกสารชั้นเดียว NO.400 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมพับกระดาษ กิจกรรมภาษาจีน วันที่ 24-28/6/2562 1 *** ***
2    ค่าขนส่งเอกสารระหว่างประเทศและค่าถ่ายเอกสารสีของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน ทางบริษัทดีเอชแอล 1 *** ***
3    ค่าหนังสือภาษาจีนที่เป็นภาษาไทยสำหรับใช้สอนคนจีน จำนวน 6 เล่ม เพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวิชาภาษาจีน 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายพาอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูไปวัดพระธาตุดอยสุเทพและอำเภอสันกำแพง 1 *** ***
5    ค่าอาหารเลี้ยงต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู วันที่ 27/6/2562 1 *** ***
6    ค่าอาหารว่างต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน เข้าพบผู้อำนวยการ (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
7    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน วันที่ 23/6/2562 1 *** ***
8    ค่าเข้าเล่มปกพลาสติกพร้อมใส่ห่วงหนังสือภาษาจีนที่เป็นภาษาไทย 240 *** ***
9    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมภาษาจีน -2 *** ***
10    ค่าหม้อสุกี้,เตาปิ้งย่างบาร์บีคิวและเครื่องปั่นไฟฟ้าสำหรับใช้ในการทำอาหารของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน วันที่ 9 - 12/8/2562 ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายพานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนไปวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วันที่ 14/9/2562 1 *** ***
13    ค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน Miss JILI REN ลำตัวมีผื่นและผิวหนังอักเสบ 1 *** ***
14    ค่าของที่ระลึกมอบให้นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน 1 *** ***
15    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 6 คน เดือนส.ค.2562 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
16    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 6 คน เดือนก.ค.2562 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจรายการ
 - แบบประเมินแผนการสอนและสรุปการประเมิน
 - แบบประเมิน และสรุปการนิเทศการสอน
 - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
ผู้จัดทำ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
ประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจจะสมัครไปค่ายจีน Chinese Winter Camp in China
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่าย Chinese Winter Camp in China
โรงเรียนเหยียนประถมเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อมาเข้าค่าย
โรงเรียนเหยียนเต้าเจประเทศจีน ที่เดินทางมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
นักศึกษาจีนขอบคุณและอำลาก่อนกลับประเทศจีน
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China