Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
2.  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ตามระเบียบของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
1.  มีระเบียบขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี การทำหลักฐานและการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ การเงินและจัดทำบัญชีที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิฯ
2.  ร้อยละ 100 งานรับเงินและงานจ่ายเงินไม่มีความผิดพลาด
3.  ร้อยละ 100 งานจัดทำบัญชีและรายงานการเงินมีความถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป
4.  มีการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีร้อยละ 90 ที่ตรงตามแผนงาน และมีการตรวจสอบ ควบคุม และสรุปการใช้
5.  โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์การตรวจ มาตรฐานการเงินของมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยผ่านการประเมิน ร้อยละ 95
6.  ร้อยละ 90 ไม่มีความผิดพลาดจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
7.  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี ปีละ 1 ครั้ง
8.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่องานงบประมาณ การเงิน การบัญชี

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 398 วัน
01 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 398 วัน
01 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 398 วัน
06 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 394 วัน
06 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการวางเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 394 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4   4   0 *** *** 24 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 งานรับเงิน (ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 28 ก.ย. 2562, ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 18-20 มี.ค. 2563) 1   1   0 *** *** 24 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 งานจ่ายเงิน   0   0 *** *** 24 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 งานจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน (รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก วันที่ 22-24 ก.ค. 2562)   0   0 *** *** 24 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 งานงบประมาณ 3   3   0 *** *** 24 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 24 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 24 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562   0   0 *** *** 24 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 52 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณการเงิน การบัญชี   0   0 *** *** 24 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 24 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 52 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 24 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟังผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีการศึกษา 2561  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานงบประมาณการเงิน การบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562"  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานงบประมาณ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562  28 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับเงิน (ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 28 ก.ย. 2562, ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 18-20 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานงบประมาณ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเชียงใหม่  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานงบประมาณ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    แฟ้มเสนอเซ็น ตราขวาน No.120 5 *** ***
2    เครื่องคิดเลข 1 *** ***
3    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
4    สมุดบัญชีเงินเดือนนักการ 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
6    ใบเสร็จรับเงิน (โปรแกรม Mas) 5,000 *** ***
7    ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจวันรับลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการเรียน 5 *** ***
8    ค่าซองจดหมาย 1,500 *** ***
9    ค่าส่งจดหมาย 3,500 *** ***
10    สมุดบัญชี 1 *** ***
11    ถุงพลาสติกใส่เหรียญ 30 *** ***
12    ถุงพลาสติกใส่เหรียญ 20 *** ***
13    ปากกาลูกลื่น เฟเบอร์คาสเทลล์ RX5 40 *** ***
14    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 4 *** ***
15    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ F4/ 1x500 2 *** ***
16    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 6 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
18    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 30 *** ***
19    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 10 *** ***
20    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 4 *** ***
21    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 48 *** ***
22    กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 /1x500 8 *** ***
23    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 0 ชนิด 50 ตัว 10 *** ***
24    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL72W 2 *** ***
25    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 6 *** ***
26    สมุดบัญชีเงินสดย่อย 2 *** ***
27    สมุดบัญชี 1 *** ***
28    ค่าพิมพ์เอกสารประกอบการจ่ายเงิน 100 *** ***
29    ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน 1 *** ***
30    ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร 1 *** ***
31    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 6 *** ***
32    แฟ้มใส่เงินเดือนครูสันกว้าง 6 *** ***
33    ค่าเช็คเปล่า 2,000 *** ***
34    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
35    สมุดบัญชี 2 *** ***
36    ค่าที่พัก 15 *** ***
37    อาหารว่าง VIP 40 *** ***
38    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 60 *** ***
39    ค่าตั๋วรถ (ไป-กลับ) 10 *** ***
40    ค่าตรวจสอบบัญชี 1 *** ***
41    ลิ้นแฟ้มโลหะสีทอง 20 *** ***
42    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 12 *** ***
43    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 6 *** ***
44    เครื่องเย็บ HD-51 1 *** ***
45    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 2 *** ***
46    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
47    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
48    ตาไก่พลาสติก เบนน่อน 5 *** ***
49    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 3 *** ***
50    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 3 *** ***
51    กระดาษแบงค์สี 55 g ขนาด A4 ห่อ 500 แผ่น 10 *** ***
52    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
53    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
54    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดทำตรายางชื่อผู้อำนวยการอนุมัติออนไลน์ผ่านระบบE-office 1 อัน 150 *** ***
2    ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 100 *** ***
3    ค่าจัดทำตรายางจำนวน 2 อัน สำหรับลงนามลายมือชื่อในรายงาน 260 *** ***
4    ค่าอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบอำนาจในการทำบัตรPTT Fleet 30 *** ***
5    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 88 ฉบับ 1 *** ***
6    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.62 4,546 *** ***
7    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนพ.ค.62 15 *** ***
8    ค่าธรรมเนียมขอStatement บัญชีธนาคารโรงเรียนเพื่อใช้ในการรับการตรวจสอบบัญชี ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
9    ค่าปากกาเจล 2 ด้าม 94 *** ***
10    ค่าตรายางอนุมัติผ่านระบบธนาคารกรุงไทย 1 อัน 130 *** ***
11    ค่าธรรมเนียมขอStatement และอากรแสตมป์เพื่อใช้ในการขอวีซ่าเดินทางไปศึกษาดูงานของภราดาเศกสรร 110 *** ***
12    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าธรรมเนียมขอStatement -264 *** ***
13    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าบริการโปรแกรมMas school 46 *** ***
14    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 112 ฉบับ 1 *** ***
15    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนมิ.ย.62 15 *** ***
16    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 3,780 *** ***
17    ค่าตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561 (บ.ซี.บี.เอ) 1 *** ***
18    ค่าธรรมเนียมโอนเงินสนัับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร เซนต์หลุยส์ 30 *** ***
19    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าธรรมเนียมโอนเงิน Mas school -46 *** ***
20    ค่าธรรมเนียมโอนเงินสนับสนุนมูลนิธิและค่าธรรมเนียมขอสเตจเม้น 430 *** ***
21    ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็คและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหลักประกันทำบัตรน้ำมัน 135 *** ***
22    ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาขอสินเชื่อในการทำบัตรน้ำมันฟลีทการ์ดกับธนาคารกรุงไทย 1 *** ***
23    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนก.ค.62 1 *** ***
24    คืนงบค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
25    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 55 ฉบับ 1 *** ***
26    ค่าจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
27    ค่าตรายางโรงเรียน จำนวน 3 อัน สำหรับใช้ในการประทับตราในใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน (ร้านกมลศิลป์) 1 *** ***
28    ค่ากระดาษการ์ด,กระดาษถ่ายเอกสาร,ปากกาสำหรับใช้ในการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่2/2562 1 *** ***
29    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 บ.ซีบีเอ 1 *** ***
30    ค่าแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินสำหรับออกใบเสร็จให้ผู้ปกครองที่มาชำระค่าธรรมเนียมการเรียน จำนวน 50,000ใบๆ ละ0.749 บาท 1 *** ***
31    ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทย 1 *** ***
32    ค่าธรรมเนียมต่ออายุหนังสือค้ำประกันไฟฟ้าซึ่งจะหมดสัญญาในวันที่ 30/9/2562 1 *** ***
33    ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแพ 1 *** ***
34    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.62 1 *** ***
35    ค่าธรรมเนียมชำระภงด3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนส.ค.62 1 *** ***
36    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 43 ฉบับ 1 *** ***
37    ค่าธรรมเนียมโอนเงินให้ผู้อำนวยการ 1 *** ***
38    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 เดือนก.ย.62 ผ่านทางธนาคาร 1 *** ***
39    ค่าอาหารและอาหารว่าง,ค่าตำรวจรักษาความปลอดภัย วันรับลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 28/9/2562 1 *** ***
40    คืนงบค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
41    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 247 ฉบับ 1 *** ***
42    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนพ.ย.62 1 *** ***
43    ค่าใช้จ่ายส่งไปรษณีย์นักเรียนค้างชำระครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 141 ฉบับ 1 *** ***
44    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.63 1 *** ***
45    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนธ.ค.62 1 *** ***
46    ค่ากระดาษการ์ดสีและกระดาษA4 สำหรับใช้ในการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 1 *** ***
47    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 119 ฉบับ 1 *** ***
48    ค่าแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 30,000 ชุดๆ ละ 0.86 บาท (บ.คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์) 1 *** ***
49    ึคืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนม.ค.63 1 *** ***
50    ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็คจ่ายค่าหนังสือเรียนให้บ.เอเซียบุ๊คส์ 1 *** ***
51    ค่าส่งจดหมายติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 92 ฉบับ 1 *** ***
52     วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.63 1 *** ***
53    ค่าธรรมเนียมจ่ายภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนม.ค.63 1 *** ***
54    ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย 1 *** ***
55    ค่าธรรมเนียมชำระภงด.3,53 ผ่านทางธนาคารเดือนก.พ.2563 1 *** ***
56    ครูนิภาคืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนก.พ.63 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 - แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานงบประมาณการเงิน การบัญชี

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ของหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี86.12
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
งานงบประมาณการเงิน การบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตัวแทนโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย