Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการตามระบบช่วยเหลือผู้เรียน (ส่งเสริม ปรับเปลี่ยน ยกระดับพฤติกรรมผู้เรียน) เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(80)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(21)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
2.  ผู้เรียนที่มีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลือและคำปรึกษาให้มีพฤติกรรมดีขึ้น
3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ไม่ขาดเรียน มาสาย และออกจากการศึกษากลางคันเนื่องจากปัญหาด้านความประพฤติ
5.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยร่วมกิจกรรมที่กำหนด
6.  ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
8.  ผู้เรียนร้อยละ 95 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของโรงเรียน
9.  ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
10.  ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
11.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 138 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563) 18  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 18   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ 5  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 5   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 5  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 5   0 *** *** 197 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562   D 6.4 การวัดความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนชั้น ป.4  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 76 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 งานให้คำปรึกษา 7  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 7   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 197 วัน
02 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   D 6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 135 วัน
01 พ.ย. 2562 31 ม.ค. 2562   D 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 258 วัน
01 ส.ค. 2562 30 ก.ย. 2562   D 6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ 26  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 26   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
14 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562   D 6.10 กิจกรรม Classroom Meeting (วันที่ 8 มิถุนายน 2562) 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 2   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 สภานักเรียน 12  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 12   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 1   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 3  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 3   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 197 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 96 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 44 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 121 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 197 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 197 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 121 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 167 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ 0   0 *** *** 197 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (80)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เลือกตั้งประธานนักเรียน  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Classroom Meeting (วันที่ 8 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แค่ซนหรือสมาธิสั้น  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า)  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6  24 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 สภานักเรียนจัดกิจกรรมเล่นไปด้วยกัน (เกมวิบาก)  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 7  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4  2 ธ.ค. 2562 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4  3 ธ.ค. 2562 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4  4 ธ.ค. 2562 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563  28 ม.ค. 2563 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 สภานักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5  3 ก.พ. 2563 110 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5  4 ก.พ. 2563 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5  5 ก.พ. 2563 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5  6 ก.พ. 2563 113 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 27-30 พ.ค. 2562, วันที่ 3-6 มิ.ย. 2562, วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562, วันที่ 21-24 ต.ค. 2562 และ วันที่ 3-6 ก.พ. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
2    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 *** ***
3    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 24 *** ***
4    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 2 *** ***
5    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว ห่อ 100 40 *** ***
6    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 20 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
8    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 1 *** ***
9    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 2 *** ***
10    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 2 *** ***
11    กระดาษการ์ดสี 180g A4 1*50 แผ่น 2 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 4 *** ***
14    กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 3 *** ***
15    กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง 2 *** ***
16    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 6 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
18    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ตัด 6 ขนาด 65X81CM 10 *** ***
19    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
20    ปากกาเคมี 2 หัว 30 *** ***
21    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
22    จัดทำเอกสารสี 400 *** ***
23    อาจารย์ที่ปรึกษา 10 *** ***
24    คลินิคให้คำปรึกษา 4 *** ***
25    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
26    อาหารว่าง VIP 56 *** ***
27    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
28    จัดทำเอกสารสี 40 *** ***
29    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
30    จ้างคีย์ข้อมูล 6 *** ***
31    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
32    กระดาษถ่ายเอกสารสี 80g 1x500 ALCOTT 2 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
34    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 8 *** ***
35    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 2 *** ***
36    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 *** ***
37    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
38    ทีมวิทยากรอบรม นักเรียนหญิง 3 *** ***
39    ของที่ระลึกวิทยากร 6 *** ***
40    อาหารว่าง VIP 45 *** ***
41    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 45 *** ***
42    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
43    กระดาษสร้างแบบเสื้อบรุ๊ฟ 31*43 100 *** ***
44    อุปกรณ์อื่น ๆ 1 *** ***
45    เลือกตั้งสภานักเรียน 6 *** ***
46    จัดทำปลอกแขนสภานักเรียน 9 *** ***
47    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 2 *** ***
48    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ อโรม่า A-5 1 *** ***
49    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
50    คลิปบอร์ดพลาสติกกลาง A4 4 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่ 4/6/2562 1 *** ***
2    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนพ.ค.2562 1 *** ***
3    ค่าเข็มกลัดสภานักเรียน 9 อัน 450 *** ***
4    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนมิ.ย.2562 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 693 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นให้แก่นักเรียนหญิง ป.4-6 วันที่ 17 และ 24 สิงหาคม 2562 1 *** ***
7    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ค.2562 1 *** ***
8    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 1 *** ***
9    คืนงบค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
10    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนส.ค.2562 1 *** ***
11    ครูพีรรัตน์คืนเงินค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 1 *** ***
12    ค่าแป้งมันใช้ในกิจกรรมของสภานักเรียน 1 *** ***
13    ค่าอาหารและอาหารว่างจัดเลี้ยงทีมวิทยากรกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2562 1 *** ***
14    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมกาดนัดMCP 1 *** ***
15    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ย.2562 1 *** ***
16    ค่าของรางวัลกิจกรรมของสภานักเรียน การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ จำนวน 3 รางวัล ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลคือห้องป.4/6, ป.5/5 และป.6/9 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ระบบพฤติกรรมนักเรียน
 - แบบสอบถามการจัดกิจกรรม
 - แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 - แบบวัดแววความสามารถพิเศษ
 - แบบประเมินพฤติกรรม SDQ
 - แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน
 - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี
 - ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา ของหน่วยงาน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้จัดทำ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (21 )
ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียน ป.1-3
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบาย ป.4-6
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2562
ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
กาดนัด MCP ครั้งที่ 1
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน
สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม
กาดนัด MCP ครั้งที่ 2
กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า)
กาดนัด MCP ครั้งที่ 3
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5
เตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6
สภานักเรียนจัดกิจกรรมเล่นไปด้วยกัน (เกมวิบาก)
การวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน