Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(18)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(23)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
1.  โรงเรียนมีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
2.  โรงเรียนมีระบบการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
3.  โรงเรียนมีระบบการถอดถอนบุคลากรที่ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
4.  บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการสรรหา คัดเลือกตามระบบที่วางไว้
5.  บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการบรรจุ แต่งตั้งตามระบบที่วางไว้
6.  บุคลากรทุกคนผ่านกระบวนการถอดถอนตามระบบที่วางไว้
7.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 95 มีคุณวุฒิประสบการณ์ตรงสายงานที่ปฏิบัติ
8.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
9.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 142 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 142 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การสรรหาภายใน/ภายนอก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ 17  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 17   0 *** *** 254 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.2 การดำเนินการทางวินัย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 24 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 101 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 178 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 24 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 178 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 224 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ 0   0 *** *** 254 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (18)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมIE  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมIE  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2562  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรติดต่อยื่นขอใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอนำครูทดลองงานและครูต่างชาติใหม่พบผู้อำนวยการ  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสัมภาษณ์พนักงานใหม่  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
3    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 10 *** ***
4    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 *** ***
5    ค่าอากรแสตมป์ 1 *** ***
6    หนังสือสอบคัดเลือกครู 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 835 *** ***
2    คืนงบค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
 - บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ของหน่วยงาน งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (23 )
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมIE
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมIE
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมIE
การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมIE
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรติดต่อยื่นขอใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสัมภาษณ์พนักงานใหม่