Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจนตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(194)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(105)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของโรงเรียน
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
3.  มีระบบและกระบวนการส่งเสริมสวัสดิการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการส่งเสริมสวัสดิการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 281 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 281 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 250 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 250 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 220 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 1   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น 4  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 4   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 2   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 31 ก.ค. 2562   D 6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน (13 มิถุนายน 2562) 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 128 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี 5  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 5   0 *** *** 146 วัน
01 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
01 ก.ย. 2562 30 ม.ค. 2563   D 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 8  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 8   0 *** *** 55 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ. 17  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 17   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร 12  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 36 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.1 การแสดงความยินดีในงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร 5  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 5   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ 10  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 10   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา 47  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 47   0 *** *** 146 วัน
01 ก.ย. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562) 17  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 17   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ย. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563) 9  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 9   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 2   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน 4  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 4   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5.2 กีฬาสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง – มงฟอร์ต  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   D 6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์ 19  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 19   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 97 วัน
01 พ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562   D 6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 31  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 31   0 *** *** 25 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 147 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 70 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 116 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี 0   0 *** *** 146 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (194)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดบิดาครูกนก ทรรทรานนท์ ครูผู้สอนเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดสามีของนางบัวลอย วังใน พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายบุคลากรตรวจรับแหวนทองคำสำหรับมอบให้ครูที่ปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูปวีณา วิจิตรพร ครูที่ปรึกษา ป.1/7  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน (13 มิถุนายน 2562)  1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมหารือการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในการสวดวจนพิธีกรรมแด่ดวงวิญญาณมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงานศพมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูศิริลักษณ์ ศิริวงศ์ ครูที่ปรึกษา ป.1/5  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ งานประสานราชการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ศึกษาและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องโปรแกรมการดูงานในเดือนตุลาคมโครงการ School Break 2019  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  3 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2562  10 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2562  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2562  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2562  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานศพนางอุไร พลฤทธิ์ พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์ ครูที่ปรึกษา ป.2/2  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องสำรวจการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการพิจารณาการให้รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 VDO Conference คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2562  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน(ชุดช็อป ชุดซาฟารี)ประจำปีการศึกษา 2562  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมคณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูเกษสุดา คำลุน ครูที่ปรึกษา ป.6/1  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมคณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  14 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  15 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  16 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  19 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์ งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 ก.ย. 2562 - 30 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 ก.ย. 2562 - 30 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 ก.ย. 2562 - 30 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 ก.ย. 2562 - 30 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 ก.ย. 2562 - 30 ม.ค. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 ก.ย. 2562 - 30 ม.ค. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนพฤศิกายน 2562  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 ก.ย. 2562 - 30 ม.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 ก.ย. 2562 - 30 ม.ค. 2563
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  6 ธ.ค. 2562 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมครูและงานครอบครัวครอบครัวนักการฯ  11 ธ.ค. 2562 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2562  21 ธ.ค. 2562 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2562  4 ม.ค. 2563 29 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563)  1 ก.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 0 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 0 *** ***
3    รางวัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 *** ***
4    แหวนทองคำ 0 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ 0 *** ***
6    ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครู 0 *** ***
7    ค่าชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 *** ***
8    ค่าชุดฟอร์มนักการและพนักงาน 0 *** ***
9    ค่าตรวจสุขภาพครู 0 *** ***
10    ค่าตรวจสุขภาพนักการและพนักงาน 0 *** ***
11    ค่าของขวัญงานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร 0 *** ***
12    กระเช้าเยี่ยมไข้บุคลากรเจ็บป่วยและคลอดบุตร 0 *** ***
13    เงินช่วยเหลืองานศพ 0 *** ***
14    ค่าพวงหรีด 0 *** ***
15    ค่ารถรับ-ส่งในการไปร่วมงานศพ 0 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเกิด 0 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต 0 *** ***
18    กิจกรรมวันครอบครัวนักการ 0 *** ***
19    กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน 0 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีร่วมกับหน่วยงานภายนอก 0 *** ***
21    กีฬาสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง – มงฟอร์ต 0 *** ***
22    กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์ 0 *** ***
23    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 0 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ
 - แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ของหน่วยงาน งานส่งเสริมสวัสดิการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้จัดทำ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (105 )
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดบิดาครูกนก ทรรทรานนท์ ครูผู้สอนเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ร่วมงานศพและวางพวงหรีดสามีของนางบัวลอย วังใน พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ฝ่ายบุคลากรตรวจรับแหวนทองคำสำหรับมอบให้ครูที่ปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561
นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูปวีณา วิจิตรพร ครูที่ปรึกษา ป.1/7
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี
มอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
มอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย
ประชุมหารือการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงานศพมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูศิริลักษณ์ ศิริวงศ์ ครูที่ปรึกษา ป.1/5
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูศิริลักษณ์ ศิริวงศ์ ครูที่ปรึกษา ป.1/5
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
การตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (8 ส.ค.62)
ตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 2562
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (9 ส.ค.62)
ตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 2562
การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานศพนางอุไร พลฤทธิ์ พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์ ครูที่ปรึกษา ป.2/2
ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562
VDO Conference คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8
ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน(ชุดช็อป ชุดซาฟารี)ประจำปีการศึกษา 2562
แข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมกับทีมครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูเกษสุดา คำลุน ครูที่ปรึกษา ป.6/1
ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562
การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมคณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
คณะครูเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์ งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563