จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:birthday: :heart_eyes: :birthday: :confetti_ball: :cake: :blush: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :metal: :confetti_ball: :birthday: :grin: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :birthday: :birthday: :confetti_ball: :cake: :blush: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :metal: :confetti_ball: :birthday: :heart_eyes: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :confetti_ball: :heart: :birthday: :birthday: :cake: :heart_eyes: :birthday: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions