[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS

ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้


[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]    

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
     หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้มภาพ วันที่โพสต์อัลบั้มรูป เวลาที่เปลี่ยนแปลง
No. 19436       ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2562 20/08/2562 16:35:45
No. 19435       การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (EP) 20/08/2562 16:32:19
No. 19434       อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5) 20/08/2562 16:06:54
No. 19433       พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 20/08/2562 15:57:28
No. 19432       ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 20/08/2562 15:28:36
No. 19431       งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 20/08/2562 15:08:09
No. 19430       ขั้นตอน : 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius) + แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด โครงการ : - หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ : มิส วาลียา อินทร์แก้ว ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส ชนัฐฉัตร สุขเกษม กำหนดการ นักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 20/08/2562 14:58:02
No. 19429       การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 20/08/2562 14:52:08
No. 19427       นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 20/08/2562 13:47:32
No. 19428       นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 20/08/2562 13:46:12
No. 19426       นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 20/08/2562 13:45:50
No. 19425       งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน 20/08/2562 10:43:18
No. 19424       การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5) 20/08/2562 08:37:17

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
- การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - สพฐ.ย้ำดูแลเด็กทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 16:19:03
 - เครื่องหมายที่บ่งบอกความศรัทธาจอมปลอมต่อพระแม่มารีย์  งานอภิบาล  มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู 13:51:48
 - เก่งเลขแต่เด็ก เคล็ดลับที่ช่วยให้ลูกคุณประสบความสำเร็จได้  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา 11:12:19
 - วิธีช่วยให้เด็กค้นพบแรงบันดาลใจของตัวเอง  งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ 07:49:40
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
FAQ ที่ Update ในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพและผลงาน
โรงเรียน จำนวน
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา)
โรงเรียน จำนวน
[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [ กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]