ท่านมีหนังสือเข้า 2752 รายการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น 2747 รายการ
ยังไม่แล้วเสร็จ 5 รายการ
 
กิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ 0 รายการ ท่านยังไม่รับทราบ 0 รายการ
กิจกรรมที่จะถึงเวลาดำเนินการภายในวันพรุ่งนี้ 0 รายการ ท่านยังไม่รับทราบ 0 รายการ
กิจกรรมที่เลยเวลาดำเนินการ แต่ท่านยังไม่รายงานผล 0 รายการ
 
( คลิีกที่ตัวเลขสีแดง เพื่อแสดงรายละเอียด)