นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (28 มิ.ย. 2560)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (09 มิ.ย. 2560)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (02 มิ.ย. 2560)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (09 ธ.ค. 2559)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (02 ธ.ค. 2559)

หน้าถัดไป