กำหนดการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561

มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.00-16.00 มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน  อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.3.1 การจัดการเรียนการสอน          

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน     ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียน    การสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหารติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหารติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และโปรแกรมนักเรียนจีน 6.3.2 การนิเทศการสอน             

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - นิเทศ กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน         

     - ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เพื่อนำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป       

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

            - ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เพื่อนำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- เชิญผ.อ.กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนจากเหยียนเต้าเจแสดงความสามารถด้านศิลปะจีน (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจแสดงศิลปะการป้องกันตัว (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- การแสดงของนักเรียนร่วมกับสถาบันขงจื่อ (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ครูวิรัชดาและครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอปรึกษาเรื่องการทำประกันสุขภาพของน.ศ.จีน (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน แสดงศิลปะการป้องกันตัวและการรำไทย (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 คน ร่วมแสดงงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- ขอพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาโครงการภาษาจีน (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- มอบของขวัญวันตรุษจีนให้กับทางผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อ และรับเอกสารคะแนนสอบพร้อมเกี่ยรติบัตรของการสอบ YCT การสอบวัดระดับของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep