กำหนดการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “I Love Invention” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)

เวลา รายการ
13.00 - 15.00 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “I Love Invention” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - แบบประเมิน
  - สรุปประเมินผล

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)

- ประสานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/งานของโรงเรียนเพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และวางแผนการดำเนินงาน

- ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียน 

- ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล        

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ     

- สรุปผลการประเมิน         

- รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)
- 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners” (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “I Love Invention” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- สรุปประเมินการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์ ถิ่นล้านนา”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- สรุปประเมินกิจกรรม Montfort’s Got Talent ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ต.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- สรุปประเมินกิจกรรม "The Haunted Halloween Happening" (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 - ป.6 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- สรุปประเมินกระบวนการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Peace & Love” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Mystery Museum” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Legends of Our Heroes” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Let’s Enjoy the Journey” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The imagination series by papers” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- สรุปประเมินผลการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “World of Dance” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (วันที่ 30 เม.ย. 2562)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep