กำหนดการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง

สถานที่ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
19.00 - 21.00 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง

สถานที่:หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ
- ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของนางเครือวัน ดวงสว่าง พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา (วันที่ 26 ต.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีปลงศพ คุณครูอุบล ขันธปรีชา (วันที่ 27 ต.ค. 2561)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 30 มี.ค. 2562)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 31 มี.ค. 2562)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep