กำหนดการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ

สถานที่ Green Dome โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กิจกรรมบูรณาการ ป.3  Green Dome โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ

6.3.1 ประชุมวางแผนและกำหนดการการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.3.2 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้

6.3.3 นำผลการนิเทศไปแจ้งให้ครูผู้สอนเพื่อทำการพัฒนาต่อไป

6.3.4 สรุปรายงานการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ

6.3.5 นำสรุปรายงานเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ
- 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ (วันที่ 24 ส.ค. 2561)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep