กำหนดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตร English Program

สถานที่ ชมรมยิงธนูและชมรมซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัดพระธาตุดอยสุเทพ

เวลา รายการ
08.30 - 09.30

Group 1 Activity "Softball" Group 2 Activity "Archery"

สถานที่:Chiangmai University

ผู้รับผิดชอบ: มิสไพจิต โกมาสถิตย์

หมายเหตุ:

09.30 - 11.00

Group 1 Activity "Archery" Group 2 Activity "Softball"

สถานที่:Chiangmai University

ผู้รับผิดชอบ: มิสไพจิต โกมาสถิตย์

หมายเหตุ:

11.00 - 11.30 Break

สถานที่:Chiangmai University

ผู้รับผิดชอบ: มิสไพจิต โกมาสถิตย์

หมายเหตุ:

11.30 - 12.30 Lunch

สถานที่:Chiangmai University

ผู้รับผิดชอบ: มิสไพจิต โกมาสถิตย์

หมายเหตุ:

12.30 - 13.30 Heading to Doi Suthep Temple

สถานที่:Doi Suthep Temple

ผู้รับผิดชอบ: มิสไพจิต โกมาสถิตย์

หมายเหตุ:

13.30 - 14.15 Activity "Tourist Interview"

สถานที่:Doi Suthep Temple

ผู้รับผิดชอบ: มิสไพจิต โกมาสถิตย์

หมายเหตุ:

14.15 - 14.30 Break

สถานที่:Doi Suthep Temple

ผู้รับผิดชอบ: มิสไพจิต โกมาสถิตย์

หมายเหตุ:

15.15 - 15.45 Back to school

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสไพจิต โกมาสถิตย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ

6.6.1 วางแผนร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน        

6.6.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

     6.6.2.1 จัดระบบการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Rosetta Stone

         - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

         - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

         - กำกับติดตามการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Rosetta Stone

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

     6.6.2.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน หลักสูตร English Program

          - สำรวจข้อมูล/สถานที่จัดกิจกรรม

          - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

          - ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

          - นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

     6.6.2.3 นำเสนอผลงานนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 

          - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ      

          - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

         - ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

         - นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.6.3 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม

6.6.4 สรุปผลการติดตาม และวางแผนในการพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
- 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Balloon Pop" (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 3 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่ (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 4 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่ (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1 และ ป.2 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตร English Program (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.6 หลักสูตร English Program (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.1 หลักสูตร English Program (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.2 หลักสูตร English Program (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program เรื่อง Feeling Cookies Decorating cookies with faces to show our feelings (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- การนำเสนอผลงานนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร English Program (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep