กำหนดการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561

ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
08.30 - 09.00 ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สถานที่:อาคาร Simeon 1932(ห้องสำนักงานสระว่ายน้ำ)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประธานในที่ประชุม
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep