กำหนดการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมบูรณาการ ป.3

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา รายการ
08.30 - 16.00 กิจกรรมบูรณาการ ป.3

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 และศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้างสันกำแพง

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2274 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการกิจกรรมบูรณาการ ป.3

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep