กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน

- รับนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน/ ความรู้ความสนใจในการทำวิจัย

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ขอบเขตการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทบทวนวรรณกรรม          

- ประชุมและวางแผนการทำวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน/ความรู้ความสนใจในการทำวิจัย 

- จัดทำโครงร่างการวิจัย      

- ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ      

- กำหนดและแจ้งปฏิทินการทำวิจัยให้ผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน 

- นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการวิจัย 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

- ลงแบบสอบถามออนไลน์ในระบบ SWIS 

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล        

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ     

- สรุปพร้อมอภิปรายและเสนอแนะ 

- จัดทำรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- นำเสนอรายงานผลการวิจัยแก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน
- 6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep