กำหนดการ

วันที่ 11 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์ค่าย Assumption United International Summer Camp

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.30-11.30

ตัวแทนบริษัท เอ็นทูซีที พรอสเพอริตี้ จำกัด ประชาสัมพันธ์ค่าย Assumption United International Summer Camp ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2562 - 2 เมษายน 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

6.1.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.2 กำหนดขอบข่ายงาน/กำหนดเป้าหมาย

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียน

6.1.4 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด             

- คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายแต่ละงาน             

- กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรตามงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ           

- ควบคุมจัดสรรจัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

6.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของงาน 

6.1.7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
- 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- จัดส่งเอกสารหนังสือสัญญาจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้กับภราดาอาวุธ ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 30 ต.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- จัดส่งฟอร์มสำรวจจำนวน Order สั่งซื้อตำรากลางภาษาอังกฤษมูลนิธิฯ (Textbook) ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์ค่าย Assumption United International Summer Camp (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- ประชุมครูไทย EP ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ส่งแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้ Samsung E-Board ในการเรียนการสอน ห้องเรียนหลักสูตร English Program ของกลุ่มครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 12 ก.พ. 2562)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep