กำหนดการ

วันที่ 1 มีนาคม 2563

6.6.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ


แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep