กำหนดการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่

โรงเรียนเปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์

6.7.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน 

6.7.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น 

6.7.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม 

6.7.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์             

6.7.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ  พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ     

6.7.6 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

6.7.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ             

6.7.8 ตรวจเช็คข้อมูล และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ      

6.7.9 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์
- งานสื่อสารมวลชนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอบันทึกภาพนิ่ง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- เปิดเรียน หลังจากหยุดวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 16 ก.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันเข้าพรรษา (วันที่ 17 ก.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังจากหยุดวันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 29 ก.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังจากหยุดวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังหยุดวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- เปิดเรียนหลังหยุดวันชาติ เเละวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังหยุดวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 27 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 29 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 30 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- เปิดเรียน หลังโรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุดวันเด็ก หยุดโครงการเพลิน (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุดวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2563)
- เปิดเรียน หลังหยุดวันครู (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- หยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- โรงเรียนเปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน (วันที่ 11 ก.พ. 2563)

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep