กำหนดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.25

เคารพธงชาติ / นักเรียนนั่งประจำที่กำหนด

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
08.25-08.30 ชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
08.30-10.00

- ประธานในพิธี (ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์) ผู้ร่วมบริหารมาถึงบริเวณพิธี (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงมงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก)

- ประธานในพิธีจุดเทียน เจิมหนังสือและคารวะอดีตภราดา อดีตคณะครูของโรงเรียน (ดนตรีไทยบรรเลง)

- ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

- ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

- ตัวแทนนักเรียนมอบพานธูปเทียนและพานดอกไม้ เพื่อแสดงการคารวะผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหารและคณะครูชั้น ป.1-ป.6 (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม, เพลงครู, เพลงครูกระดาษทราย)

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวบรรยายความรู้สึกต่อพระคุณครู

- ตัวแทนครูอาวุโสกล่าวเนื่องในวันไหว้ครู

- ประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากร

 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น

 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนเต็มเวลาโดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2561

 มอบแหวนทองคำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีแก่ครู สภานักเรียน

- เสร็จพิธี (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม)

- บันทึกภาพครูและบุคลากร

 ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนเต็มเวลาโดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2561

 ครูดีเด่น

 ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี

- นักเรียนมอบกรวยดอกไม้แด่คุณครูที่ห้องเรียน

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep