กำหนดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

สถานที่ สนามกีฬา(สนามแชร์บอล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.10-12.30

คู่ที่ 5 ชนะคู่ที่ 1 ป.4/1พบกับ ชนะคู่ที่ 2 ป.4/4

 สนามกีฬา(สนามแชร์บอล)
12.30-12.50

คู่ที่ 6 ชนะคู่ที่ 3 ป.4/2พบกับ ชนะคู่ที่ 4 ป.4/6

 สนามกีฬา(สนามแชร์บอล)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2) จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

3) การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

4) การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

5) การอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ) (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ) (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ) (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep