กำหนดการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 1) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 2) ชมวีดิทัศน์เรื่องราววันวิสาขบูชา

 3) การทำบุญพระประจำวันเกิด

 4) การถวายสังฆทาน และปัจจัย

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep