กำหนดการ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-15.45 การทำโคมดอกไม้ ป.1-ป.2  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.2)
08.15-15.45 การตกแต่งโคมล้านนา ป.3  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.3)
08.15-15.45 การประดิษฐ์กระทงใบตอง และลอยกระทง ป.4-ป.6  ลานกิจกรรม(ลานมะเกี๋ยง)
08.15-09.30 การประดับโคมยี่เป็งหน้าห้องเรียน  หน้าห้องเรียนอาคารมงฟอร์ต และอาคารสามัคคีนฤมิต
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน)

2) ลอยกระทงที่ท่าน้ำ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ที่ชนะการประกวดประดิษฐ์โคมดอกไม้ กิจกรรมประเพณียี่เป็ง (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


      
  
Keep