กำหนดการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.25-15.30 ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
08.25-15.45 - ชมวีดิทัศน์วันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษาจากเว็บไซต์โรงเรียน - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงาน • เรื่องความสำคัญของ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมที่ควรปฏิบัติใน ฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี • เรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ต่อวันสำคัญทางศาสนา - ความสำคัญ - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น - หน้าที่ควรพึงปฏิบัติ  อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฝึกซ้อมสวดมนต์พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2) การหล่อเทียนพรรษา 

3) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

4) ชมวีดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

5) การทำบุญพระประจำวันเกิด

6) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

7) การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน และปัจจัย  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- หล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep